Wrie welgekomen op de saait van

de Gentsche Sosseteit!

 
 

Stichter: wijlen juliën Colle. Hij es zuuwel stichter van 'de Gentsche Sosseteit' of van de 'Gilde van de  Stroppendroagers' moar de twieë zijn totaal onafhankelijke verîenegijnge.


Prezedent: Eddy Levis (sinds 2000)

Vice-prezedenten:  Edmond Cocquyt sr.    

Kassier: Rudy Van der Ween

Fiestcommesair: (voorlopig Luk De Bruyker)

Administratief secretaris: Caroline  Van Overmeire


Ambassadeur: Luk De Bruyker, (Pierke Pierlala)

Verantwoordelijke veur de 'Pions' (Genteneers in ‘t buitenland): Eddy Levis

Verslaggeefster: Lut Depaepe


Opvolginge van wetenschappelijke congressen, reloasjes mee andere dialectverîenegijngen en Bestuurders van v.z.w."VARIATIES" Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen: de auteurs Eddy Levis : (Kaak, kaak, nen Twiedekker!, Leer Gents in 125 dagen, Reinoart de Vos, Kuifke in 't Gents, De Klaane Prins,...) & Edmond Cocquyt sr. (Nieuw Gents Idioticon)

LEDEN VAN 'T DOAGELIJKS BESTUUR ZONDER BIJZONDERE FUNCTIE:

Roger Van Bockstaele (stichtend lid)

Ernest Vanderhaegen (oud-schepen)


LEDEN VAN DE ALGEMÎENE VERGADERIJNGE:

Freddy Desmidt,  Jacqueline Terryn- Van Overmeire, Jacques Van Keymeulen, Benjamin Depuydt


Archief en moatschappelijke zetel: Kunsthal Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein, 9, 9000, Gent

correspondense: De Gentsche Sosseteit p.a.
eddy.levis@skynet.be

handsjesgieter: Benjamin Depuydt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÎEREFUNCTIES AD HONOREM TOEGEKEND:


De verÎenegijnge hee medestichter wijlen Luc Imschoot, die ontslag nam uit het bestuur op eigen verzoek,  den titel verlîend van 'Îere vice-prezedent'.

Uuk wijlen vise-prezedent Tony Gilissen kreeg in febrewoari 2008 den titol van 'îere-viesse-prezedent'. 

Wijlen Toni Fakkel kreeg in 2008 den titel van 'îere-fiestcommesair'

wijlen Gaston Poelman in 2010 den honorairen titel van 'îere-bestuurder',

Wijlen Marcel Machiels in 2013 den titel van 'îere-prezedent'

wijlen Jo Van Overmeire in 2016 den titel van 'îere fiestcommesair'

wijlen Freek Neirynck in 2020 den titel van 'îere vice-prezedent'


WIEN ES WIE IN 'T BESTUUR?

 

WIJLEN MARCEL MACHIELS: ÎERE-PREZEDENT

° 1919 op de Koornmarkt  ✝ 2012

Zoon van Rafaël Machiels, musicus, orkestleider van de Koninklijke Opera te Gent.
Gewezen voorzitter-afgevaardigde v.d. P.V.B.A. “Novelty”, textielzoake in de Veldstraat te Gent.
Op 13 jarige leeftijd stichting van zijn îeste verîenegijnge: de gebuurterakkersclub “Club Klokke Roeland”.
Lid van de Jonge Wacht” van de middenstand.
Medestichter van den tonîelgroep “De Drietorengezellen”.


1938: soldaat bij 't 2de Linieregiment, 7e Cie. Medestichter van het militair cabaret “S.O.S.-Club”.
Richt in 1939 op het hoofdkwartier van de 12de I.D. feestelijkheden en sportmanifesoases in ten veurdîele van de gemobiliseerde soldaten. Lid van de verbroedering 2de-Linieregiment.

1941 lid van de ”Aloude Rederijkerskamer Mariën Theeren” , 19 jaar bestuurslid, aangesteld tot ere-deken.
Ere-confreer van de Koninklijke en Soevereine Gilde van St.- Joris. Schoot zich Koning in 1982 en 1984.
Gewezen bestuurslid van N.C.M.V. Gent, van S.O.F.I.M. en P.M.S.
Raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof te Gent.
Kerkmeester schatbewaarder en vertegenwoordiger van de kerkfabriek in de werfvergaderingen en conservator van het patrimonium van de St.-Niklaaskerk.


Stichtend lid van de Gentse Beiaardkring “Clocke Roeland”.
Medestichter en ere-presedent van “De Gentsche Sosseteit”.
Stichtend lid en ere-voorzitter van het Katholiek Bridge Verbond.
Gewezen lid van de consultatieve Raad voor Toerisme te Gent.
Gewezen lid van het schoolcomité Carels - De Ridder- Story en van de St.-Elisabethschool, sociale avondleergangen.
Voorzitter van de v.z.w. Center Parking, Gent.

1945, heroprichter van de Dekenij Veldstraat, deken-voorzitter in 1978, îere-deken in 1988 van de “Dekenij Veldstraatcenter”.

Geeft in moarte 2008, achter 25 joar inzet veur de Sosseteit, zijn ontslag als vise-prezedent. De road van bestuur aanveerdt da, en noemeert hem op algemîen aanvroage tot îere-vice-prezedent en lid van d' algemîene vergoaderijnge.

ONZEN HUIDIGE PREZEDENT: EDDY LEVIS

° 1944 te Gent, in de volkse gebuurte van de “Plezante Veste” (Blaisantvest) tussche de Muije en ‘t Rabot. Kindertuin in de stadsschoole Sleepstraat, lîeger en middelboar onderwijs in het Dr. Decroly-Instituut te Gent. 1965: Promoveert tot onderwijzer aan de Rijksnormaalschoole te Gent. Gaf 10 joar lesse in 't Rijksonderwijs te Zeveneken en 25 joar in 't zesde van de Gemeenschapsschool "Het Kompas" te Evergem. Es sins den 1e november ‘99 vervroegd 'op rust' moar dat is wrîe relatief...

Binst zijn luupboane publiceerdeg' hij de kinderkolderboekskes “De Kip heeft Tsiepkens gekalverd” (1985), “Piet is een Knapzak want hij weet veel!” (1987) en een kinderpoëziebundel “Dichter bij Kinderen” (1988)

1967-'68 legerdienst als onderofficier in deTechnische school v.d.Luchtmacht te Saffraenberg.

1987: wederoproeping bij de Sea-Rescue ('Windkracht 10') op de helicopterbasis van de Luchtmacht te Koksijde. Verîeremirkt mee 't militair îeretîeken 2e klas als reserve onderofficier.

Bestuurder van den Heemkundige en Historische Kring “Gent” en redactioneel medewirker aan 't tijdschrift veur stadsgeschiedenis “Gendtsche Tydinghen.”

1990 Publiceerde “Kaak, kaak, nen Twiedekker, Gentsche woorden en uitdrukkingen” mee geestige illustraties van wijlen Gilbert Van Geert en werkteg' o.a. als co-auteur mee aan “50 jaar Romain Deconinck in Minardschouwburg Gent” (1990), gedenkboek van Romain Deconinck, n.a.v. zijn afschîed aan 't Volkstonîel.

1979-1999: 20 joar onderveurzitter van 't August Vermeylenfonds Gent-Centrum. Cultureel fonds veur volwassenenvorming.

1977-1993 veurzitter (3-stersduiker) van de Oudenaardse school voor Diepzeeduiken “Atlantic Divingclub” v.z.w. (stichtend lid van de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport). Hij es neu wa dan z' in Gent “nen êwen duiker” hîete...

1997-99 bijzitter bij de Raad van Beroep (arbeidsrechtbank) van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel.

2000 Schrijft het nawoord bij "De memoires van Louis Contryn" (Europees Figurentheater Centrum)

Tot 2010 onderveurzitter van Theater Taptoe. Nog altijd onderveurzitter van 'TAPTOE'S erf'

Tot 2004 redactioneel medewirker aan 't Vaktijdschrift voor Poppen- en Figurentheater “Figeuro”.

Sinds 2000 jurylid van de Gentsche Feesten Parade (openingsparade) en sinds 2009 veurzitter in opvolging van wijlen Jacques Vandersichel. Parade afgeschaft in 2014.

T.e.m. 2008 permanent ondervoorzitter-coördinator van de jury van de jaarlijkse prijs Luc Vincent voor Poppen- en Figurentheater tijdens het Puppetbuskers- en Figeurofestival (Gentsche Fîesten). In 2007 veurzitter.

T.e.m. 2007 vast juryveurzitter van de Tweejaarlijkes prijs voor Volkskunst “Gilbert Van Geert”.

Veurzitter en gedelegeerd bestuurder van de Vereniging voor Industrie Arbeid en Textiel (V.I.A.T.) verbonden aan het Stedelijk Museum voor Industrie Arbeid en Textiel te Gent en verantwoordelijk uitgever van het Tijdschrift voor Industriële Cultuur “TIC”. Sinds 2011 îre-veurzitter V.I.A.T. Sinds 1985 medeorganisator en 'Maître d' Hôtel' van de Middeleeuwse ontbijten in het MIAT binst de Gentsche fîesten.

1990 tot 2008 (18 joar) veurzitter van de Stedelijke Adviescommissies veur de diensten Monumentenzorg , Stadsarcheologie en Oudheidkundige musea.

Tot 2008 lid van de Stedelijke Adviescommissie van het Museum voor Industrie Arbeid en Textiel en "De Zwarte Doos" (Stadsarchief).

Lid v.h. Algemîen Bestuur van 'Het Huis van Alijn' (voormalige Museum voor Volkskunde)

Tot 2008 lid v.d. Raad van Bestuur van De School van Toen (Museum van het Stedelijk Onderwijs).

In 2001 en 2008 volgens een joarlijks beurtstelsel in de Raad van Bestuur van Gent Cultuurstad, (convenant tussen stedelijke musea van Brugge, Gent, Mechelen, Tongeren, Antwerpen,...) als afgevoardigde veur alle Gentse museumverîenegijngen. Sinds 2002 lid van 't Algemîen bestuur.

Sinds 1985 lid, sinds 1998 bestuurslid en sinds 2000 “Prezedent” (voorzitter) van “De Gentsche Sosseteit” verîenegijnge veur het promoten en instandhêwe van 't Gentse dialect en organisator van de uitreikijnge van de “Gentsche Handjes”.

2004: publiceert “Leer Gents in 125 dagen” in de krant “De Gentenaar”. In december geeft De Sosseteit de gebundelde reeks uit met illustraties van Gipi, alias Pierre Gillis.

Sinds 2004 lid van de Vlaamse Journalisten Vereniging.

2005: Verschijnt in "Gent Magazine" zijn moandelijkse bijdrage: "Zeg ik het Goed?"
Wordt in 'tzelfde joar opgenomen in de Broederschap van het Geeraardsbergse Manneken-pis
Publiceert in het MIAT "Geboterd en gelepeld". Gentsche uitdrukkingen over eten en drinken".


Stichtend lid van v.z.w. "VARIATIES Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen."

  2006 Medeorganisator van de twîejaarlijkse nationale dialectendag van Variaties.

2007: publiceert "REINOART DE VOS, NOARVERTELD IN 'T GENTSCH NOAR 'T ORIGINEEL MIDDELNEDERLANS VERHOALINKSKE DEUR EDDY LEVIS".

2008: persveurstellijnge in de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal en Letterkunde van het boek "Variaties op je bord! Dialect en jongerentaal  voor eten en drinken". Levis verzorgt het hoofdstuk: "Snuffelen in de Gentsche dialectkeuke"

Publiceert als co-auteur het hoofdstuk IV: "Gent en de Lieve" in het boek: "DE LIEVE: TSCOENSTE JUWEEL DAT DE STEDE HEEFT", in aug. sept. 2009 gevolgd door een tentoonstelling in het stadhuis te Damme.

2010 legt zijn functie van veurzitter / Afgevoardigde Bestuurder V.I.A.T. neere en wordt aangesteld als îere-veurzitter. 't Museum geeft zijn bibliografie uit: "Eddy Levis: prezedent van VIAT". Hij blijft lid van de Raad van Bestuur, leidt nog steeds de lezingen en wandelingen van 't MIAT in, en es medeorganizator van de 'Middeleeuwse ontbijten' in 't MIAT binst de Gentsche Fîesten. (Mîer of 4.000 eters op îen weke!)

  Publiceert in '"OM GENT GEDICHT"  (Guido Lauwaert / Lannoo) 't gedicht GentZetDeDuivelTeKijk.

2011 Schrijft 't veurwoord veur het "Gents Zakwoordenboek" van zijne pennemoat Freek Neirynck en wirkt veur Casterman de Gentsche vertoalinge af van "Les Bijoux de la Castafiore" : "De biezjoes van Bianca Castafiore" (Verscheen di. 19 juni 2012 op 8.000 ex.)

2013 Jurylid cursiefjeswedstrijd "Michel Casteels" stad Gent ter vervangijnge van Freek Braeckman. Wedstrijd stopgezet in 2014.

2015 lid van de deur de stad nieuw opgerichte jury veur de toekenning van de stadssubsidies van de grute pleinen binst de Gentsche Fîesten.

2015, vertoalt veur Lannoo het boek van Sanny Winters 'Gent Xtra Bold'  in 't Gents dialect.

2015, co-auteur van "Wie es / woas wie in de Gensche Voolksmeziek?"  van Freek Neirynck

2016 moakt thuupe mee Jan Van der Veken, winnoar cultuurprijs Stad Gent, veur het STA.M het boekske "îen twie draa"- Tellen in 't Gents. Organiseert  thuupe mee de stad de îeste Gentsche Dialectweke in Gent

Leest regelmoatig Gentse teksten noar, en geeft dialectadvies aan de stad, schrijvers, zangers, verîenegijngen en al wie da wa wil weten over schrijven in 't Gents.

Lid van: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen, Beiaardkring Gent, en vele andere...

Medewirker (zegspersoon) aan 't Woordenboek van Vlaamse Dialecten, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep Taalkunde, UGent.

2018 Derde druk van het boek "De Lieve..." verschijnt.

2020 Vertaling van "Le petit Prince" van Antoine de Saint Exupéry naar het Gentse dialect: "De Klaane Prins". persvoorstelling in de Krook, 23 november,  in de Week van het Gents.

2021 Vertaling van "The Tale of Peter Rabbit" van Beatrix Potter naar het Gents dialect: "'t Verhoal van Piet Konijn".

Uuk op faceboek bij onze prezedent ?  Surf noar...

http://www.facebook.com/profile.php?id=1453007546&v=info

EDMOND COCQUYT: VIESSE-PREZEDENT

° Gent 7 maart 1948

Deken van de dekenij Veldstraat-Center sinds 1987
Gedelegeerd bestuurder van Kriss n.v. (Veldstraat 69 Gent) sinds 1975

Oud-Gemeenteraadslid Gent
Auteur van het boek "Nieuw Gents idioticon" (1995)
Bestuurder van Theater Taptoe (Nu Taptoe's Erf)
Opvolger van wetenschappelijke taalcongressen samen met de prezedent.
Bestuurslid van vzw."VARIATIES" Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal erfgoed in Vlaanderen.

RUDY VAN DER WEEN: KASSIER

° Gent 1960.

Opleiding : gegradueerde in de administratie (bestuurswetenschappen)
Militaire dienst : onderofficier marine-infanterie, actief in het reservekader tot 2001.

Loopbaan:

1982-heden : stadsambtenaar
1982 : Sportdienst
1985 : Dienst Financiën
1988-2001: medewerker/secretaris van de schepen van Toerisme, Sport, Feestelijkheden, ...
Sinds 2001 : - diverse functies bij de dienst Toerisme. Staflid.

directie-assistent Dienst Toerisme Gent - coördinator watertoerisme stad Gent
Belgisch vertegenwoordiger van de Europese vereniging van steden met jachthavens (AEMA) en van het Internationaal Comitee van Marine Industrie (ICOMIA)
Vertegenwoordiger van de stad Gent in v.z.w. Toerisme Leiestreek. Aangesteld als verantwoordelijke voor watertoerisme te Gent.

-Vicepresident van Inland Waterways International.

- Expert van de World Heritage Cultural Canal Cites Organisation.

 1. -Voorzitter van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed.

 2. -Secretaris van de beroepsvereniging NautiV

 3. -Bestuurder van de Vlaamse Fderatie Passagiersvaart.

 4. -Lidnamens Portus Ganda in de Internationale Jachthavenfederatie ICOMIA

 5. -Vertegenwoordiger van de stad Gent in het Network for Inland Waterways Europe

 6. -Coördinator van van het RAP op Stapkantoor Gent

 7. -Vertegenwoordiger van de Vlaamse Kuststeden namens Toerisme Vlaanderen in het Vlaamse Overlegplatform voor Watertoerisme, -sport en -recreatie.

 8. -Vertegenwoordiger van de stad Gent in de v.z.w. Toerisme Leiestreek en Toerisme Scheldeland, en projectmatig betrokken  in de werking van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland.

 9. -Lid van de internationale werking Schelde / Escaut 2050


Verenigingsleven:

1969-1973 : lid zangkoor "Singhet ende Weset Vroo" uit Wondelgem
1976-1990 : lid van Wielerclub Arnold Standaert Wondelgem als competitief cyclo-balspeler
1977-heden : secretaris/bestuurslid van Wielerclub Arnold Standaert te Wondelgem
1980-2001 : lid van C.S.C. Wondelgem
1990-2001 : medestichter/secretaris van S.C.C. De Rode Haard Wondelgem
2002-heden : lid Heemkundige kring Wondelgem
2001 - lid Gentsche Sosseteit
2004 - kassier Gentsche Sosseteit
2004 - lid Vrienden an het Industriemuseum Gent
2005 - lid v.z.w. Erfgoed Vlaanderen

DANIEL GEIRNAERT: ÎERE-ARCHIVARIS-MUZEEJOMCONSERVATOR

tot 2006

° Evergem 1934.
1947-1953 Don Bosco Colllege St.-Denijs-Westrem.

Ere-ondervoorzitter van de filmschool Ge.V.A.C., de Gentse Vereniging Voor Amateur Cineasten.

Bankbediende op rust Kredietbank N.V.

Lid van de Raad van Bestuur-reloasjeman van de Gentsche Sosseteit V.Z.W.

Conservator-Archivaris van het Archief van de Gentsche Sosseteit V.Z.W. in de Kunsthal St.-Pietersabdij, St.-Pietersplein, 9 te Gent, van 2000 tot 2012.


Voormalig eerste schepen en schepen van Cultuur, en voormalig voorzitter van Gent Cultuurstad, Sas van Rouveroy, zegt over archieven het volgende:

"Gent speelt als stad van kennis en cultuur sinds jaar en dag een pioniersrol in het vernieuwende erfgoedbeleid in Vlaanderen. Behouden en beheren zijn belangrijk, maar betekenis verlenen evenzeer. De Gentse casus toont aan dat beiden perfect samengaan en illustreert ook dat dit veel meer is dan een verhaal van historische monumenten en museumcollecties.

Erfgoedthema's worden bij voorkeur opgefrist, niet door ze plompverloren terug in de etalage van onze herinnering te plaatsen maar door respect op te brengen voor de reis in de tijd die artefacten per definitie maken. Die overgang 'van toen naar nu' wordt vakkundig maar niet zuiver academisch gedocumenteerd. Hierdoor kunnen betekenissen ontstaan die ook de mensen van vandaag kunnen boeien en verrijken. Pas wanneer men hierin slaagt, heeft men het erfgoed ontsloten.

Bewaren en onderzoeken zijn en blijven de kerntaken van archiefinstellingen maar precies daardoor zijn zij eersterangs betekenisverleners. Ze investeren heel wat energie en creativiteit in het verlenen van symbolische slagkracht aan het cultureel erfgoed in het leven van mensen van vandaag." (einde citaat)

                                           ÎERELID WILLY DEBUNDERIE, STICHTEND LID,

                                           36 JAAR LID DOAGELIJKS BESTUUR VAN 1982 TOT 2018

° Ronse, 29 september 1950

Humaniora, economische afdeling

Federaal ambtenaar


Stichtend lid van de Gentsche Sosseteit. (1982)

Officiële gids van de Gentsche Sosseteit v.z.w.

Gediplomeerde gids van de GENTSE  GIDSEN

Reisleider Vlaanderen - F.B.A.A. te Roeselare met specialisatie Wenen. Nu  freelance lesgever F.B.A.A.

Startte in 1980 met het gidsen van groepjes vrienden.

Periode 1983-'93: inrichten van het Museum van de Koninklijke Souvereine Hoofdgilde van St.- Joris te Gent. Organiseerde als conservator verschillende tentoonstellingen rond gildeleden en het thema kruisboog.


Organizeert sinds 1987 regelmatige gidsbeurten met VIP's van VOLVO Cars & VOLVO Truck -Gent en diverse touroperators.

Vanaf 1980 begeleider van meerdaagse reizen per bus naar Duitsland (oa Berlijn) en Oostenrijk (oa Wenen en Salzburg). Verzorgt dagopdrachten voor Gent (en uiteraard ook in het Gents!), Brugge, Brussel, Antwerpen en de Vlaamse kunststeden.

Ontslag om familiale redenen in 2018.

ROGER VAN BOCKSTAELE, LID DOAGELIJKS BESTUUR / GIDS

° Gent 1923 .
Lager - Middelbaar in het Laurent-Instituut, Gent.
Houtbewerking - trappenmaken A3, Gent.

Mecanicien A2, Gent.
Technicus A1 Te Gent en Brussel.
D-cursus voor technisch leraar, Brussel.
Arbeidsanalist, Antwerpen.
“Ordonnancement et Lancement” (werkvoorbereidingen), Brussel.

Bedrijfsorganisatie

(planning en inplanting), Brugge.
Cursus Multi-momentopnamen, Brussel.

Functies bij de N.M.B.S.

Leraar in het opleidingscentrum voor Mecanicien voor de vakken praktijk, geschiedenis en werktuigkunde in de Centrale Werkplaats, Gentbrugge.
Controleur bij constructies van spoorwegmateriaal, Centrale Werkplaats, Gentbrugge.
Keurder van spoorwegmateriaal (electrische stellen), Mechelen-Brussel.
Toezichtsbediende, Schaarbeek-Brussel.
Werkmeester, Brussel.
Technisch sectorchef, directie N.M.B.S., Brussel.
Lid van de Examencommissie Aanwerving en Bevordering Technisch personeel, directie N.M.B.S., Brussel.
Begeleider van de Koninklijke Spoorrijtuigen.

Studies en behaalde diploma’s na opruststelling in 1984

Toeristische Gids voor Gent en Oost-Vlaanderen, Federatie Toerisme O./Vl.
Toeristische begeleiding van licht mentaal gehandicapten, KU.MEN-project, Gent.

Huidige functies

Ere-Deken van de Koninklijke Dekenij Patershol, v.z.w. (1985)
Coördinator stuurgroep Patershol-Bewonersfractie (1985)
Gediplomeerd gids voor Gent en Oost-Vlaanderen (1986)
Lid Raad van Bestuur van de “Stichting Mediatheca Norbert Detaeye Brassov-Gent v.z.w.” 1996
Bestuurslid en medewerker bij verschillende socio-culturele verenigingen, o.a. bij de N.M.B.S. afdeling gepensioneerden, het Centrum voor Amateurkunsten, KUMEN of Kunst voor licht Mentaal gehandicapten, enz...

Vereremerkingen

Erelid van de Koninklijke en Soevereine Hoofdgilde Sint-Joris te Gent. (1988)
Erevoorzitter van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid “Gent Kernstad”. (1995)
Peter van het huisorkest van nde Koninklijke Dekenij Patershol v.z.w.: “De Original Patershol Ragtimers”.
“Peetje-lap” van de reuzin “’t Kroakamandelwijveke”. (1997)
Gelauwerd met een “Gentse Hand” door de Gentsche Sosseteit (nov. 1997)
Erelid van de “ Mediatheca Norbert Detaeye Brassov-Roemenië”. (april 1998)
Professor onorific aan de universiteit “Transilvania” te Brasov Roemenië. (april 1998)
Plaquette van verdienste - voor inzet in de wijk patershol door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent. (sept. 2003)
Peter van het “Huis van Alijn”, afdeling ambachten, specialiteit houtbewerking (dec. 2003)

LUK DE BRUYKER ALIAS PIERKE PIERLALA:

LID DOAGELIJKS BESTUUR

° Gent 1953.

Luk De Bruyker stichtte in 1968 het toenmalige “Marionettentheater Taptoe” en speelde ook in de kernploeg van “Marionettentheater Nele”.

Hij bewerkte een aantal Oosterse en Europese sprookjes tot stukken voor het poppentheater en monteerde ze in feeërieke decors. Later zou hij zich op dat plastische vlak van het genre meer en meer specialiseren en uitgroeien tot één van de belangrijkste scenografen van het poppen- en figurentheater in België.

Tussen 1975 en 2003 werkte Luk De Bruyker samen met Freek Neirynck.

Met zijn decor voor “Vader Anseele” werd hij geselecteerd voor de Quadriënale voor Scenografie in Praag.

Werkte ook als scenograaf voor andere theaters en voor de V.R.T.-televisie. In 1995 monteerde hij voor de Italiaanse Operastichting twee opera’s in de locatie van de Amsterdamse Gashouderij, nl. “Cavaleria Rusticana” en “I Pagliacci”. Voor het populaire televisieduo Samson en Gert ontwierp hij het decor voor hun kerstshow 1995, zowel voor de zaal als voor de televisie. Voor Theater de Urne monteerde hij een interieur in een oud herenhuis van Arseen Goedertier, die genoemd werd als mogelijke dief van het paneel “De Rechtvaardige Rechters van het Lam Gods.

Samen met Theater Taptoe werd hij in 1990 bekroond met de eerste Vlaamse Figurentheaterscenografieprijs, de prijs Albert Vermeiren.

Met het gezelschap Taptoe trad hij op in België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, De Verenigde Staten, Zweden. Hij maakte diverse studiereizen o.m. naar het voormalige Tsjecho-Slowakije en Portugal. Hij treedt in de meeste spektakels van Theater Taptoe op als acteur en figurenspeler.

In de loop van de jaren ‘80 en ‘90 specialiseerde Luk De Bruyker zich in tentoonstellingsconcepten. Naar aanleiding van de driejaarlijkse wereldfestivals in de Noord-Franse stad Charleville-Mézières creëerde hij driemaal een tentoonstelling rond Vlaams figurentheater. In Gent was hij ontwerper van alle overzichtstentoonstellingen n.a.v. de lustrumvieringen van Theater Taptoe. In 1998 realiseerde hij ondermeer”Theater Taptoe nu in de School van Toen” en “30 jaar Theater Taptoe, 20 jaar internationaal in het Europees Figurentheatercentrum”.

Werkte als p^procuratiehouder aan een grote tentoonstelling over Vlaamse figurentheatermakers die in november ‘98 plaats had in de Spaans-Baskische stad Toloso naar aanleiding van het Festival International de Titeres.

Luk De Bruyker kreeg in 1983 de Hippoliet van Peene Virginy Miry-prijs voor het bevorderen van de Vlaamse dramaturgie. In 1994, ‘95 en ‘97 kreeg hij van de Vlaamse Gemeenschap met Theater Taptoe de eretitel “Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen”.

Monteerde voor”The African Children Chorus” de minimusical “The Prince of Africa”, in samenwerking met Frank Van Laecke, Dirk Brossé en Alain Ongenaet.

Luk De Bruyker was ook uitgebreid actief in het Gentse volkse cultuurleven. Hij stichtte in 1983 samen met Freek Neirynck “’t Spelleke van drei Kluite”. Onder dit initiatief ressorteert het politiek satirisch poppenspelfiguurtje “Pierke Pierlala”. Hij is de stem en het gezicht van Pierke Pierlala. Het spelleke “rukt uit” op het einde van het jaar en tijdens de Gentse Feesten voor de traditionele “Koenfeeransses”, maar ook bij gelegenheden die de stad Gent beroeren.

Schreef samen met Zaki De Waele de revue “Tussen Diep en Ondiep” en was te zien in verschillende producties van het Gentse Volkstheater (Theater Burlesk en VOGT). Hij ontwierp voor het volkstheater diverse decors voor de Minardschouwburg. Hij werkt ook samen met het “Huis van Alijn” (voormalig museum voor Volkskunde) omtrent bijzondere initiatieven van het museum (de varkenssermoenen, Van God en Klein Pierke...).

Binnen Theater Taptoe werd ook vaak het Gentse cultuurleven in de kijker geplaatst. Hij realiseerde samen met Freek Neirynck producties omtrent beroemde Gentenaars (Vina Bovy, Edward Anseele, Lieven Bauwens, Jean Ray, Lène Maréchal,...).

Vaak waren Gent en zijn gebouwen levend decorum in zijn werk (Campo Santo, Salons van de Koninklijke Opera, het Gravensteen,...).

Was een van de vormgevers van de prestigieuze tentoonstelling rond Keizer Karel V in de St.-Pietersabdij naar aanleiding van de viering van “1500-2000”

Luk is teven lid van de Raad van Bestuur van de Gentsche Sosseteit.  Bij elke uitreiking van “de Gentsche Handsjes” verzorgt hij als Pierke Pierlala de inleidingen van de sprekers voor de prominenten en de entertainers.

WIJLEN TONI FAKKEL JR., ÎERE-FIESTCOMMESAIR

° Gent 1947 - ✝ 2008

Zoon van artistieke ouders. Na het lager onderwijs volgde hij les aan de Rijksmiddelbareschool op de Reep te Gent waar hij o.a. les kreeg van ons “Handje” Jacques Vandersichel. Volgde de hotelschool en werkte o.a. in “La Réserve” te Knokke, “Rally St.-Christofle” te Deurle, “Grand Vatel” te Gent.


Toch werd de show-bizz zijn uiteindelijke keuze en zijn ware liefde. Zo kwam hij als percussionist, zanger en animator terecht bij Rey Jacky and his lords. Zijn grote doorbraak kende hij bij Johan Stollz, die hem de knepen van het vak leerde.


Als drummer begeleidde hij vele artiesten zoals Boogie Boy, Freddy Sunder, Willy Somers, Lilly Castel, the Platters, Johny White, Henk Van Montfoort, Werner De Smet (Flikken), Helmut Lottie, Conny Neefs en vele anderen.


Hij is tevens de bezieler van ’t Laurentpleintje tijdens de Gentsche Fiesten, de Toni Fakkel Award, Café Chantant International samen met Dirk Lajoie, de Podiumbeurs en verschillende concerten.

En last but not least is hij feestcommissaris van de Gentsche Sosseteit.
Kreeg na zijn overlijden de honoraire titel van "iere-fiestcommesair"

Wijlen JO VAN OVERMEIRE: ÎERE-SECRETOARIS / FÎESTCOMMESAIR

° Gent 1943 - ✝ Gent 2016

Als student

scoutsleider en organisator bij motorisch gehandicapte, dove en spraakgestoorde kinderen.
Werkte heel wat initiatieven uit als voorzitter van de Gemeentelijke Jeugdraad Gentbrugge.

Professioneel

18 jaar logistiek en implemantatiemanager bij Bell Telephone.
Afgevaardigde in de Raad van Preventie en Veiligheid van de Stad Gent.

Cultureel

Voorzitter van de Studiekring van Bell Telephone, waardoor culturele en economische items aan het personeel aangeboden werden. Ook bij diverse andere bedrijven deed hij dit. Als kaderlid trachtte hij steeds het culturele en het economische met elkaar te verzoenen.

29 jaar griffier en productieleider bij de Koninklijke Maatschappij en Aloude Rederijkerskamer Iverige Jonckheyt te St.-Amandsberg.

Nam verantwoordelijke taken op bij het Algemeen Christelijk Vlaams Toneelverbond Oost-Vlaanderen.

Proviseerder van de Koninklijke Maatschappij en Aloude Rederijkerskamer Mariën Theeren. Realiseerde er allerlei innovaties en happenings.

Ondervoorzitter van de Raad voor Cultuurbeleid te St.-Amandsberg en afgevaardigde bij het Coördinatie comité Cultuur Stad Gent.

Afgevaardigde bij de nieuwe Cultuurraad Gent en tevens ondervoorzitter van het cultuurplatform St.-Amandsberg.

Lid van de Raad van Bestuur van het Davidsfonds St.-Amandsberg, waar hij de programmatie verzorgt.

Lid van de Raad van Bestuur van de Receptieve Ruimten Stad Gent, waar hij tracht meer en betere locaties voor amateurkunsten beschikbaar te stellen.

Feestcommissaris en secretaris bij de Raad van Bestuur van de Gentsche Sosseteit.
Lid van de Vriendenkring van het Huis van Alijn, het Europees Figurentheater Centrum, de Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel, fanclub van Pierke Pierlala, en diverse andere musea, theaters.

Bestuurslid Bijaardkring Gent.

        WIM CLAEYS, VOORMALUG BESTUURDER tot jan. 2014


           (Gent, 15 april 1972) is een Vlaamse muzikant en bezieler van boombal.


 1. 1972: Geboren als zoon van Stefaan Claeys en Yvonne Van de steene.

 2. 1991: Eerste publieke stappen in de traditionele volksmuziek als blokfluit- en doedelzakspeler in de Wase volksdansvereniging Drieske Nijpers .

 3. 1992: Tijdens zijn hogere studies in Gent stond hij regelmatig op de folkjamsessies in café Den hemel. Daar ontmoet hij o.a. Stefan Timmermans en andere mensen, met wie hij later Ambrozijn opricht.

 4. 1993: Komt op een muziekstage in Gooik in contact met het diatonisch accordeon en verpandt zijn leven aan het instrument. Bij zij terugkeer in Gent kocht hij dadelijk zijn eigen exemplaar: een Hohner Goudbrand.

 5. 1994: Neemt deel aan Ethno in Zweden, het internationaal kamp met jonge folkmuzikanten van over heel de wereld, dat Wims wereld volledig verandert. Om zich in een volksmuziekschool in Zweden te kunnen inschrijven moet hij viool kunnen spelen en gaat dus in Vlaanderen naar de muziekacademie om dat instrument onder de knie te krijgen.

 6. 1995-1996: Volgt een opleiding volksmuziek aan de Folkhögskola in Hudiksvall (Zweden).

 7. 1996: Richt samen met Tom Theuns en Wouter Vandenabeele Ambrozijn op. Jo Van Bauwel en Soetkin Collier voegen stem toe aan het muzikale.

 8. 1996-2001: Artistiek leider van Ethno.

 9. 1997: Start als leraar diatonisch accordeon en geeft les in Gent, Brussel en Sint-Niklaas.

 10. 1998: Op 30 juni geeft hij voor het laatst les Wiskunde en wordt fulltime muzikant. Vanaf dat moment duikt Wim in binnen- en buitenland op als stage- en workshopleider. De tour van Ambrozijn zet een record van 106 optredens neer.

 11. 1999-2002: Ondersteunt de eerst Flanders Ethno in Tervuren als artistiek leider, en start een jaarlijkse accordeonstage in 't Eynde in Belsele.

 12. 1999: naast heel wat samenwerkingen start Wim een duo met Didier Laloy onder de naam Tref. Later zullen Frédéric Malempré (percussie) en Bruno Le Tron zich aansluiten.

 13. 2000: Organiseert het eerst boombal in Gent. Start van de formatie GÖZE met gitarist Maarten Decombel.

 14. 2001: Boombal kent zijn eerste boom. Eerst de verhuis van een hangaartje naar het Volkshuis aan de Dampoort dat ook snel te klein wordt voor de groep dansers die de 200 overstijgt. Wim ontpopt zich als muziekproducer en studiocoach met de platen Dansend Folk, Jong Folk, en Jong Folk Fars van Appel records. Tref wint een Klara-muziekprijs voor hun debuutalbum 'Accordéon diatonique'.

 15. 2002: Accordeonleraar aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Ieper. Nieuwe verhuis van boombal, naar het Intercultureel Ontmoetingscentrum De Centrale in Gent en wordt ook voor het eerst geprogrammeerd op de Gentse Feesten. In samenwerking met Folkfestival Dranouter komt er het folkkamp DoedelYouDo?.

 16. 2003: Wim wordt officieel zelfstandige kunstenaar in hoofdberoep en richt het eigen platenlabel Kloefmusic op. Boombal zet zijn eerste stappen buiten Gent. GÖZE neemt samen met zangeres Olle Geris deel aan een Europese wedstrijd voor traditionele muziek en folk. Ze eindigen tweede op 48 deelnemers. Ambrozijn wint de Klara publieksprijs voor het album Kabonka.

 17. 2004: Boombal wordt te groot om alleen te organiseren en Frederik -Klesie- Claeys neemt de dagelijkse werking over alsook het management van de groepen. Boombal is nu ook maandelijks in Leuven, Gooik, en Dranouter. Wim wordt gastdocent op het Europees Muziekfestival voor de Jeugd waar hij werkt met jongeren die eerder in klassieke ensembles spelen.

 18. 2005 De eerste druk van Wims cursusboek Leren trekken als je juist geduwd hebt in 100 lessen. Boombal start nu ook tweemaandelijks in Leuze-en-Hainaut en Anthée en maandelijkse Boombals in Brussel en Antwerpen. In Gent is er voor het eerst TLS-Boombal, lessen samenspel voor jonge muzikanten onder leiding van een gerenommeerde muzikant.

 19. 2006: Organiseert het eerste boombalfestival inclusief dans- en muziekstage. Boombal wordt genomineerd voor de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap en wint de Klara-publieksprijs waardoor ze drie uur lang live op antenne kunnen met Radio Boombal.

 20. 2007: In opdracht van Jeugd&Muziek maakt hij een programma voor humaniorastudenten. Wim speelt vrij regelmatig solo. Met de groep Harakiwi wordt een brug geslagen tussen Folk en Jazz

 21. 2008: Vanaf 1 januari maakt Wim geen deel meer uit van het dagelijks bestuur van de vzw Boombal.

 22. 2010: Hij neemt de fakkel van Ivo Lemahieu over en organiseert voor de eerste keer zelf Flanders Ethno.

 23. 2014: neemt ontslag uit de Raad van Bestuur van de Gentsche Sosseteit.


Wim  speelde mee in de volgende groepen:


 1. 1991-1994: Kapstok, met een repertoire van vuile liedjes en volksdansmuziek

 2. 1995: Tijdens zijn verblijf aan de volksmuziekschool in Zweden speelt hij mee in Vilse en Nörnäva waarmee hij in 1996 ook in Vlaanderen rondtoert

 3. 1996-2007 : Ambrozijn

 4. 1997-2001: Speelt als accordeonist in Olla Vogala, een folk bigband met Europese en Arabische zang van Wouter Vandenabeele.

 5. 1999- : Een duo project Claeys-Laloy met Didier Laloy (van o.a. Urban Trad) zal later uitmonden in de groep Tref

 6. 2000- : met gitarist Maarten Decombel start hij het akoestische duo GÖZE

 7. 2004: Op vraag van Koen Garriau wordt Wim accordeonist bij Folk² dat ondertussen Living Roots heet

 8. 2007: Harakiwi een jazzfolk balgroep samen met Maarten Decombel (gitaar), Toon Van Mierlo (Saxen en doedels), Bram Weijters (Fender-Rhodes), Joey Magnus (Contrabas), Louis Favre (Drums)


Daarnaast speelt Wim nu en dan in gelegenheidsformaties of als gastmuzikant.

                                   FREDERIC HAUTEKEETE:

                                      VOORMALIG LID DOAGELIJKS BESTUUR

° Gent, 26 zanewoare 1986

"Fritse" pour les dames. Iest 10 joar in Gentbrugge geweund. Student in de rechte aan de Gentschen unief.

Doarveure aan ‘t O.L.V.-College in Ledeberg: Kleuterklasse, loager en secondair. ‘t Laatste jaar secundair aan ‘t St-Geertruid Instituut in de Lieuwstroate, oftewel Crombeen.

Was actief in ‘t jeugdhuis van Woarschuut als secretaris , permanent verantwoordelijke, kasbehierder en op ‘t einde als behierroadslid en voorzitter.

Lid geweest van de redakse van ‘t blad "Apropoo" van de overkoepelende organisatie veur       Vloamse jeugdhuize (jgm).

Al ienigste joare jeugdroadslid van Waarschoot.

Hij es de zeune van ne fliek moar dat vindt hij zelve gien refference...

Secretaris, onderveurzitter, en efkes veurzitter geweest van de lierlingeroad op ‘t college.

Organisaror geweest van tefrente evenemente, onder andere een benefietconcert mee Ronny   Mossuse ten veurdiele van ‘t kinderkankerfonds.

Auteur van huufdzoakelijk gedichte. 

Stappend lid gilde van de stroppendragers

Veiligheidsverantwoordelijke Gentse Fiesten Korenmarkt

Zaakvoerder extra-vert events en 'Café Romain' neefest de Minard

Ontslag om persoonlijke redenen in 2018

ERNEST VANDERHAEGEN, LID DOAGELIJKS BESTUUR

° Gent, 1 september 1939.

Opgegroeid in de wijk Rabot. Thuis wierd er Gents geklapt. L.O. in 't Dr. Decroly-Instituut. M.O. 3 joar Keuninklijk Atheneum Ottogracht, 4 joar Atheneum Deinze (Verhuisd gedurende die joare weges 'twirk van pa: NMBS) H.O. Regentoat aan de Gentsche Rijksnormalschole in de Ledeganckstroate.

Twie kandidature moraal-wetenschappe als vrije student aan de Gentsche Rijksuniversiteit.

Beroepsluupboane:

lieroar Moedertaal / Maatschappijvorminge in 't L.S.O.. Vanaf 1970 lieroar moraal in 't L.S.O. en 't H.S.O. Keuninklijk Atheneum EEklo. Lesgever van 1962 tot 1995.

Poletieke luupboane:

1975 - 1976 Gemienteroadslid Wondelgem

1978 - 1982 Provincieroadslid Uust- Vloandere

1983 - 2007 Gemienteroadslid Gent

1995 - 2001 Schepe veur Sport, Toerisme en Monumentenzorg.

Lid v.d.r. van Bestuur van het N.T.G. (Nederlands Toneel Gent)

Sportieve luupboane:

1949 - 1989 Basketter en coach v. respectievelijk Hellas BBC, Gentbrugge BBC, Eeklo BBC en Evergem BBC

Andere activiteite:

Amateurtoniel bij de MJA en 't Multatulitheater

Dielnoame aan 'Ontdek de Ster' veur zang in 1962 en 1964 (halve finales)

Optredes mee jazz-orkest Tony Fakkel-Award (negentigerjoare).

Joarlijks optrede binst de Gentsche Fieste in tefrente café-chantants.

Twie Gentsche liedses op CD, thupe mee Dirk Lajoie, 't Gents Nitsje, Philips, Magrietse Bruggeman,  e.a.

Oprichter van Café-Chantant International, thupe mee Dirk Lajoie, Tony Fakkel, en de Diest Toerisme (Tony Gillissen!)

Liefhebber en stimulator v.h. Gents volkstoneel

Iere-veurzitter van Theater Maskee.

EDDY CARELS, BESTUURDER tot 2014

°Gent 27/01/1950


Studies:

Regentoat plastiesche kunste, Rijksmiddelbare Normaalschole, Gent

Grafiek, Keuninklijke Akademie veur Schune Kunste, Gent

Lierlink van Jan Hoet, Roger Wittewrongel, Fons De Vogelaere, Paul Van Gijsegem, Geo Vindevogel en Octave Landuyt


Behoalde prijze:

Selectie Grute Schildersprijs stad Leuven (1983)

Individuele bekruninge MPI Evergem (1983)

Selectie 5e prijs veur schilderkunste 'Boechout 84' en 'Prijs Jan Cockx'

Selectie Provinciale Prijs van de Beeldhèwkunst Uust-Vloandere '84

1e Prijs IMEWO John Hartfield-project C.S.C. Vermeylenfonds Gent (1996)

1e prijs Bertold Brechtwedstrijd gemiente Laarne (2006)

Tientallen tentuunstellingen in binnen- en buitenland.

Op eige verzoek wegens gezondheidsredenen ontslag gevraagd.  Aangesteld als ÎERE-BESTUURDER 17/6/'14

Benjamin De Puydt

° Gent, 3 december 1977


Hogere opleiding beeldhouwen

Later zorgkundige

Onze gepatenteerde pollekesgieter Benjamin, Handsjesgieter van voader op zeune!

WIJLEN GASTON POELMAN 

ÎERE-BESTUURDER / PUBLIC RELATIONS

° Zaffelare 1924 - ✝ 2010

Bankfunctionaris Pubic Relations op rust van de Generale Bank
Ondervoorzitter seniorenclub Fortis Bank.
Ondervoorzitter Koninklijke Maatschappij De Melomanen.
Lid van de St.-Jorisgilde Gent.
Secretaris Nationale Eindwedstrijd Voordrachtkunst om het J. O. De Gruyterjuweel.
Lid van de Raad v. Bestuur van het E.F.T.C. (Europees Figurentheater Centrum) Gent.
Lid van verscheidene Heemkundige, Volkskundige en Culturele verenigingen.

WIJ STARTEN ONS 40e WIRKIJNGSJOAR!

Veur 't loast bijgewirkt den 13e september 2021.A-politieke verîenegijnge veur de promose en d' instandhêwdijnge van 't Gents dialect           

Stichtend lid van VARIATIES vzw. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen / Door de stad erkende culturele vereniging.           Lid Cultuurplatform Gent - Kernstad

Aktief medewerker aan, en mede-initiatiefnemer van "de Week van het Gents"
https://www.facebook.com/groups/145809505437257/?fref=ts

© 2021 Webmaster Eddy Levis   eddy.levis@skynet.be


WILD' OP D' HUUGTE BLIJVE VAN AL ONS AKTIVITEITE?

STUURT EU MAILADRES NOAR       eddy.levis@skynet.be

MEE DE MELDIJNGE:   "STUUR MIJ AKTIVITEITEN-INFO"

LUTGARDIS 'LUT'  DEPAEPE,

LID DOAGELIJKS BESTUUR  / VERSLAGGEEFSTER / GIDS


°Gent, op 3 september 1943, thuis in de Valkenierstraat. Stadskleuterschool "Tussen Bermen". Lagere school Sint-Pieters Buiten. Zoals alle Gentenaars uit de 'petite bourgeoisie op de Franstalige afdeling. Toen interesse voor de 'histoire sainte'... Middelbare school Sint- Bavo Humaniora: 6 jaar Grieks-Latijnse, afgestudeerd in de rhetorica in 1961.
Hiogere studies van 1961 tot 1965 Rijksuniversiteit Gent, Letteren en Wijsbegeerte, licentiaat geagregeerde geschiedenis.


Vanaf de dood van moeder in 1954 opgevoed bij moeders zuster, samenwonend met grootmoeder en nicht in café "De Zwaan" in de Overpoortstraat te Gent. Trouwt op 3 juni 1965 met Roger Claeys.


Van 1965 tot 2001 lerares aan het O.L.V. Ten Doorn Instituut te Eeklo, afdeling T.S.O.  Tijdens de vakantieperiodes van 1967 tot1993 vakantiejob in "Kerlinga" te Bredene-aan-zee, samen met de familie Orlans.


In 1994 ingeschreven voor de 29e gidsencursus Provincie Oost)Vlaanderen. Afgestudeerd in 1996. Nieuwe vakantiejob: gidsen in 'de schoonste stad van de wereld'. Vanaf 1994 lid van de v.z.w. Koninklijke Gidsenbond voor Gent en Oost-Vlaanderen. Vanaf 1998 bestuurslid G.O.V. en vanaf 2000 voorzitter.


3 kinderen: Sophie, Stephanie en Christophe.

Naast klassieke opleiding steeds promotor geweest van onze moedertaal: 't Gents dialect. Initiatiefneemster van gidsenbeurten in het Gentse dialect


Sinds december 2016 verslaggeefster

EDMOND 'MON' COQUYT jr.  "Nachtburgemîester van Gent"

LID DOAGELIJKS BESTUUR & FIESTCOMMESAIR


Jongste aanwinste van ons bestuur (dec. 2011) Zeune van viesse-prezedent Edmond Cocquyt sr.  ° Gent 1977

Nachtburgemîester van de Gentsche Fîeste.


"De 35-jarige Mon cocquyt jr. maakt alle jaren caféplannen voor Gent. Hij bracht in 2000 zijn eerste plan uit. Later volgden plannen voor Antwerpen, Brussel en een reeks kleinere Vlaamse steden. Hij ontpopte zich ook tot een animator van de Vlasmarkt en St.-Jacobs tijdens de Gentse Feesten, met de vlaspoppenworp, het 'botramkot', de 'Gentse Zangstonden', de nachtplannen, etc.... Net zoals zijn vader is hij een vurige verdediger van het Gentse dialect en is hij sterk bij Gent betrokken.


In 2009 maakte het NG-A, De 'Nieuwe Gentse Aliantie', grote ophef, toen het alle West-Vlamingen uit de stad wilde bannen en Gent onafhankelijk wou verklaren. Dit werd een van de vermakelijkste akties van de jongste jaren in Gent. Al had ze ook een scherpe ondertoon. Wie verklaarde Gent onafhankelijk van op het balkon van het NTG? Juist: Mon Cocquyt jr.


Hij was er ook bij toen er in Gent feest werd gevierd omdat we al 249 dagen zonder regering zaten en het Wereldrecord Regeringsvormen, dat op naam van Irak stond, ging sneuvelen. Telkens werd gewezen op het creatieve, rebelse en lichtjes anarchistisch karakter van Gent. Mon Cocquyt ademt die spirit."

                

                                                        Karel Van Keymeulen in 'De Gentenaar" za. 11 feb. 2012

Moakt da onzen inzet van zesendertig joar gîen gevecht tege de bierkoaie wordt...


Klapt eu Gents woar da’t nog wel kan en woar dat g'apressjeerd wordt: thuis, in informele situoases in euwen vrijen tijd en mee eu moate!

Stuur mij e-mail

PATRICK FAKKEL: VOORMALIG LID DOAGELIJKS BESTUUR / FÎESTCOMMESAIR tot 5/12/2017


° Gent 27/04/1952, in het centrum (hoek van de Sint Niklaasstraat en Cataloniëstraat.)

uit een artistiek gezin. Moeder een klassiek gevormde balletdanseres en vader zanger, bassist van het toen gevierde  "Zuid Zee Trio".


Op 6 jarige leeftijd deed hij zijn eerste stappen op het podium met de Amerikaanse zanger Burt Lonley.


Op 9 jarige leeftijd begon hij een klassieke ballet opleiding aan het "Sacha Sarkof Ballet Instituut".


Na zijn lagere studies wou hij lessen aan het conservatorium volgen, maar het P.M.S. centrum besliste daar anders over en de ouders volgde die (goede) raad en stuurden hem naar de Handelsschool.


Na zijn middelbare studies ging hij naar het PIHS (de kappersschool) waar hij zijn jeugdvriend Koen Crucke terug ontmoette.


Koen maakte de studies niet af en verliet de school halfweg het schooljaar en ging naar het conservatorium. Patrick deed dat wel en behaalde zijn diploma.


Na enkele jaren volgde hij toch zijn 'eerste gedacht' en ging notenleer en trombone studeren, en daar kwam hij contact met een jong manneke die trompet leerde en later een groot muzikant is geworden, nl. Dirk Brossé.


Ondertussen speelde hij als bassist in verschillende orkesten en begeleide hij artiesten zoals: Johan Stollz, Freddy Sunder, Johnny White, Ann Christy, Louis Neefs, Willy Sommers, e.a.


In 1979 richtte hij de Shadows coverband "Les Ombres" op, daarmee ging hij op tournee in binnen- en buitenland en begeleidde hij o.a. The Platters.

Van 1982 tot 1990 werkte hij voor de Spaanse hotelketen Iberostar als hoofd van de animatie.


Ook als acteur was hij actief, zo onder andere in verschillende films met binnen en buitenlandse vedetten, en kreeg daarbij een eervol compliment van de Franse acteur, Jean-Claude Brialy.


Op tv was hij te zien in verschillende series en reclamespots waaronder de fameuze Oude Belgische Kazen,


Samen met zijn broer organiseerde hij De Toni Fakkel Award en tijdens de Gentse Feesten de animatie op het Laurentplein.


Nu is hij nog steeds actief als muzikant en entertainer, en speelt in verschillende Gentse Café chantant groepen, als trombonist in de Koninklijke Harmonie Zwijnaarde en de Mini Big Band o.l.v. Marie-Anne Standaert.  


Sinds december 2016 fîestcommesair  

FREDDY DESMIDT: LID VAN D' ALGEMÎENE VERGOADERIJNGE / GIDS


Geboren in 1957 in het kliniek Vercauteren Drubbel aan de Dampoort als zoon van een patissier uit de Dampoortstraat. De Baudelo hof was zijn speelterrein.


Hij liep school in het Sint Lievenscollege en de Handelsschool Sint Joris.

In 1978 behaalde hij het diploma Graduaat Boekhouden Organisatie en Fiscaliteit aan het B.M.E. te Gent.


Na zijn legerdienst begon hij zijn carrière in september 1979 als loketbediende in de bank.

Hoewel hij nooit van werkgever veranderde heeft hij achtereenvolgens voor Generale Bankmaatschappij, Generale Bank, Fortis en BNP Paribas Fortis gewerkt.


Bankdirecteur werd hij voor het eerst in 1985 in Zwijnaarde en nadien nog in Merelbeke(1989) en het hoofdkantoor op de Kouter.(1997)

In 2000 werd hij lid van het directiecomité van de bank in Oost-Vlaanderen tot oktober 2010.

In zijn laatste functie als projectmanager bij Sales Management Professionals & Small Enterprises was hij verantwoordelijk voor alle opleidingsprogramma's binnen de bank rond de professionele markt.

 

Sinds januari 2013 heeft hij het bankwezen achter zich gelaten en zijn nieuwe uitdagingen concentreren zich rond Gent en haar fantastisch dialect. Zo is hij begonnen aan de opleiding tot stadsgids en ingegaan op het verzoek van de Sosseteit om deel uit te maken van hun Algemene Vergadering.

 

De Sosseteit kwam voor het eerst in beeld toen zijn collega  in de bank, Jacques Redel, die pas voorzitter geworden was hem vroeg als gastheer te fungeren in zijn functie van kantoordirecteur Gent-Kouter op de handjesuitreiking die toen nog doorging in de lokettenzaal van de bank.


Het Gents dat er in zijn collegetijd uitgedreven was diende terug opgerakeld en deze verloren liefde voor het dialect heeft hem nooit meer losgelaten.


Sindsdien levert hij jaarlijks op de "Handjes" zijn "Gentsche introdukse" en hoopt dit nog jaren te mogen doen. 

Neu huurde't uuk ne kîer van nen ander...


Ne vrie goeie saaite!

Als geboren Genteneire (al was Sintmansberg tons nog nie bij Gent) ben'k getrêwd mee îene uit Lembeke en weune'k doar neu uuk. Moar gîene nuut, îene kîer ne Genteneire, altijd ne Genteneire!

                                                                                                                                             Dirk DeschryverUuk een mîenijnge?

Wordt GRATIS lid van onze smoelenboekgroep.

Al mîêr of 2.500 wrîe g' intresseerde volgers!

Wijlen Jacques Redel: Îere-prezedent van 1998 - 1999 of 1 joar


° Gent 10 okt. 1938 - ✝ Gent 12 aug.1999)

Na zijn humaniora in het St.-Amandusinstituut zn zijn lzgzedienst, begon hij zijn loopbaan bij de Generale Bank te Gent. Hij volgde er 3 jaar stage en diverse cursussen om gedurende  20 jaar agentschapsdirecteur te worden. Vanf 1983 werd hij public relations officer te Gent. Na de fusie met Brugge en Kortrijk, ging hij terug overnaar een commerciële betrekking, doch moest om gezondheidsredenen vervroegd op rust.


Hij was deken van St.-Pieters Buiten van 1972 t.e.m. 1984

Lid van diverse verenigingen

Medestichter van de Orde van de Belleman en de Beiaardkring 'Clocke Roelandt'

In de Beiaardkring en de Gentsch Sossetet was hij enkele jaren voorzitter.


Jacques was een enthousiast, dynamisch, wilskrachtig man, soms ook met een verantwoorde autoriteit, doch steeds met erkentelijkheid, sympathie, vriendelijkheid, correct en rechtvaardig voor alles en allen.

JACQUELINE VAN OVERMEIRE - TERRYN:  LID ALGEMÎENE VERGOADERIJNGE

Echtgenote van wijlen Jo Van Overmeire.


° te Gent op 30 november 1944.

Kleuter- en lager onderwijs O.L.V. Visitatie Onderstraat, humaniora en economische, Hoogpoort. Vervolmaking Engels 'English Club'. Deed secretariatswerk, boekhouding en verkoop in de herenkledingzaak van haar ouders in de Lange Munt.

Huwde met Jo Van Overmeire. Maakte zich nuttig bij verschillende culturele verenigingen, toneelgezelschappen en de Gentsche Sosseteit.

WIJLEN TONY GILISSEN: ÎERE-VIESSE-PREZEDENT

° Gent 25 oktober 1942 -  ✝ Gent 21 juni 2013

Îere-directeur Dienst Toerisme Gent
Zijn voader was 30 joar technisch directeur van de N.V. Brouwerijen Meiresonne. Volgde Grieks-Latijnse humaniora in 't Jezuïetencollege Sint-Barbara in Gent. Promoveerde tot kandidaat letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Gent.
Was gedurende 7 joar handelsdirecteur van de n.v. B.M.P. (groep Elektrabel) voor beide Vlaanderen-Zetel Gent.
Van 1978 tot 2001 directeur van de Gentse Dienst voor Toerisme.

Internationaal

E.U.T.O. European Union of Tourist Officers Groepeert 12 landen en 1800 directeurs van Toerisme
van 1982 tot 1988 secretaris generaal.
Sedert 1989 afgevoardigde veur België bij de Board.
F.I.C.T. Fédération Internationale de Centres Touristiques Slechts 6 directeurs van toeristische steden per land mogen er lid van zijn.* F.O.T.V.E. Fédération des Offices du Tourisme des villes Européennes.70 grote historische steden. Associated member.
F.E.V.C. Lid van de Fédération Européenne des villes de Congrès.
Europees Netwerk der Steden der Ontdekkingen (Zetel in Lissabon) co-afgevaardigde veur Gent.

Nationaal en gewestelijk

In moarte 1996 deur de Belgische Beroepsverîenegijnge van Toeristische Journalisten verkozen tot “man van het jaar”.
In december 1998 vereerd mee de Gouden Medaille voor het Toerisme” van de minister-president.
Tot aan de afschaffing in 1998, verkozen lid van “Toerisme Vlaanderen”. Permanente promotionele samenwerking o.m. met het Technische Comité van de V.V.V.’s en Steden en Gemeenten.
TOURDIR Vereniging van Toerismedirecteurs van België. Bestuurslid en afgevaardigde voor België bij E.U.T.O. (zie hoger)* Touring Club van België - Lid van 't Comité der Vlaamse Gewesten.
Lid Toeristische Attracties van België.

Regionaal

De Drei Vlaamse kunststeden. De drei Zustersteden: Brugge, Gent en Antwerpen wirken promotioneel soame. Elken directeures veur twie joar veurzitter.

Toerisme Oost-Vlaanderen


Lid Raad van Beheer en redactiecomité van 't tijdschrift “Toerisme in Oost-Vlaanderen. Vroeger veurzitter van het Overlegplatform “Grensoverschrijdende activiteiten”.
V.Z.W. Leiestreek Lid van de Raad van Beheer.

Plaatselijk

1982 medestichtervan de Gentsche Sosseteit
Gent Hotels Medestichter en erelid (Groepeert 27 Gentse Hotels)
International Club of Flanders
(World Trade Centers Association) Official Member.
Promotiefonds voor Toerisme, Recreatie en Cultuur van de Kamer van Koophandel Voorzitter.
Gentse Wijnmetersgilde - Ere-wijnmeter en bestuurslid.
Beiaardkring “Clocke Roeland” - Bestuurslid* Soevereine Gilde van Sint-Joris - Erelid.
Orde van de Belleman - Lid. Voormalig ondervoorzitter.
Orde der Meesters-Distillateurs van Oost-Vlaanderen (0’de Flander) - Meester.
Plus Oultre Bestuurslid.
Le Conseil des Echansons de France - Officier.
In Monte Blandinio (St.-Pietersabdij) - Bestuurslid.
v.z.w.Gent Congres - Ondervoorzitter.
Theater Taptoe (Gent) - Voormalig bestuurslid .
Europees Figurentheater Centrum (Gent) - Voormalig bestuurslid
Kreeg in 2000 een Handje van de Gentsche Sosseteit.

Krijgt in 2008 de honorairen titel van "îere-vice-prezedent" en wordt lid van d' Algemîene Vergaderijnge

GEWEEZE LEEDE VAN 'T BESTUUR

CAROLINE VAN OVERMEIRE: LID DOAGELIJKS BESTUUR / ADMINISTRATIEF SECRETOARIS


Dochter van Wijlen Jo Van Overmeire en Jacqueline Terryn. Zette na het overlijden van haar vader zijn werk verder.

Wijlen Michel Casteels (rechts)

Op de uitreiking van de Gentsche Handjes in de Generale Bank op de Kouter in 1988 als Handje n° 21, samen met Albert Brysse (midden) en Freddy Chaves (links)

Wijlen Michel Casteels, bestuurslid van 1982 tot 1996

Michel Casteels °Gent, 19 mei 1917 – ✝ 4 oktober 1996) Vlaams journalist en schrijver van cursiefjes

Casteels schreef jarenlang artikels voor Het Volk, Het Laatste Nieuws, Kwik, Het Zondags-nieuws, De Streekkrant en De Post. Hij verzorgde er zowel het sport- als het stadsnieuws. Daarnaast staat hij vooral bekend om zijn cursiefjes. Zijn reputatie was hierin zo groot en invloedrijk dat men hem de "Gentse Simon Carmiggelt" noemde. Casteels gebruikte vaak pseudoniemen, zoals "Thomas Pips" (naar de gelijknamige stripfiguur van Buth, wiens cartoons hij vaak door een cursiefje vergezeld liet gaan), "Micca", "Strop" en "Piet Korrel".

Casteels stond ook bekend als een groot liefhebber van jenever, een onderwerp waarover hij ook vele stukken geschreven heeft.

In 1986 zong hij samen met andere bekende Gentenaars mee op de plaat "Ja santé ma ratse!".

De stad Gent organiseerde tot 2015 jaarlijks de "Michel Casteels Cursiefjeswedstrijd", waarbij deelnemers hun eigen cursiefjes kunnen inzenden.

In strook 143 van het Neroalbum De Ark van Nero is Michel Casteels één van de verdoemden die Satan in zijn boek noteert. Striptekenaar Marc Sleen en Casteels werkten toen allebei voor de krant Het Volk.

Een aantal van zijn cursiefjes rond de Ronde van Frankrijk zijn gepubliceerd in "De Grote Rondes van Marc Sleen" (1992), een boek rond Sleens stripreeks De Ronde van Frankrijk.

 1. Het archief van Michel Casteels werd in 1997 aan het Stadsarchief Gent geschonken

WIJLEN  JULIEN COLLE, îeste prezedent, van 1982 tot 1987 / stichter van de Gentsche Sosseteit  

(° St.-Amandsberg 31/3/1920 - ✝ Gent 8/10/1993) - Uitbater van café 't Tempelierke in de Meerseniersstraat.


Wijlen Erik Vergult, bestuurslid sinds de oprichting in 1982


° Gent, 11 december 1939 en ✝ te Gent op11 juli 2004

Gewezen gewestelijk secretaris ABVV Midden en Zuid-West Vlaanderen

Voorzitter August Vermeylenkring Kortrijk

Lid raad van bestuur Vrijzinnig centrum "Mozaïek

Sportafgevaardigde W.B.V.

Lid raad van bestuur Theater Antigone.

Wijlen Luc Imschoot, bestuurslid sinds de oprichting in 1982

Beheerder Drukkerij Imschoot.

Wijlen Georges "Jo" De Puydt

° Oostende 1942 - ✝ Waterland Oudeman 2015. Stichtend lid.

1e Handjesgieter van de Gentsche Sosseteit

vader van Benjamin.

Wijlen FREEK NEIRYNCK: ÎERE-VIESSE-PREZEDENT

° Tielt 1949 - Gent 2019

Auteur, regisseur.
Tot 2004 artistiek directeur Theater Taptoe, algemeen coördinator EFTC                                          
Lid van de Wereldraad van het Figurentheater UNIMA (Union Internationale de la marionette) Hoofdredacteur van het vaktijdschrift Figeuro.

Schreef sinds 1979 een zestigtal toneelstukken, voornamelijk voor figurentheater, twee jeugdboeken, radio- en tv-scenario’s (o.a. 't Koekoeksnest, “Alfa, papa, tango”), cursiefjes, essays en een pak volkse teksten en liedjes voor 't Spellken van Drei Kluiten van Pierke Pierlala.

Prijzen

Prijs voor Toneel van de stad Gent.
Pol de Montprijs Oost-Vlaanderen.
Wim Verbekeprijs voor jeugdtoneel.
de Louis Paul Boonprijs voor zijn volledig oeuvre.
de”Sirena d’ Oro” (de Gouden sirene), de hoogste Europese onderscheiding voor figurentheaterdramaturgie, in navolging van Dario Fo, nota bene...
Als kunstenaar, voormalig artistiek directeur van Theater Taptoe, festivalorganisator, lid van internationale figurentheatercommissies (publicaties, festivals) wordt hij wereldwijd erkend en gewaardeerd.

Een adoptieve Gentenaar

Als geboren Westvlaming, verhuist hij naar de Brugse Poort in 1950. Hij voelt zich adoptief Gentenaar en bewees dat inmiddels op diverse wijzen: hij schreef o.m. “De Roste Wasscher” samen met Romain Deconinck, “Lène Maréchal, de Gentsche proeverigge” met Paul Berkenman, hij bewerkte “’t Weewke van de Muije”, creëerde Gentse teksten voor ‘t Spelleken van Drei Kluiten, de VRT (Vlaamse Radio en Televisie), Radio 2 Oost-Vlaanderen (Info R4, Passe-partout), AMSAB (Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging), de Gentsche Sosseteit, het MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel), publiceerde over Gent in o.a. “Patershol onder die daken” (Lannoo), “Straatloper” (uitgeverij St.-Joris/Knack), “Maandstonden” (Nioba), het “Gentse Kroegenboek”, in het cultureel tijdschrift “Ahasverus” (August Vermeylenfonds Gent), in Het Laatste Nieuws, enz...

Het cultureel verenigingsleven

Bestuurslid van diverse culturele verenigingen:
Ham (Honest Arts Movement)
Vlaamse Vereniging van Circusvrienden
Gilbert Van Geertstichting
Kunstenaars voor de Vrede.
Unima centrum België.
Bestuurder De Gentsche Sosseteit
Wierd bij 't ontslag van Tony Gillis in 2008 vice- prezedent.


Publicoases

Gents zakwoordenboek

Gents zegswijzenboek

"Theo Daese, een clownsmasker in het volkstheater",  biografie, 1978, Gents Amusement, vzw

"Vader Tamboer", Biografie, 1977, Uitgeverij Taptoe, Eeklo

“Verboden te ademen”, Kindertoneel, 1972, Vlaamse Vereniging voor Toneelauteur, Wuustwezel

“ TIJL, een vuist in het hart”, figuren, 1979,  Frans Masereelfonds Gent, theater (met Paul Berkenman 

"Acteurs en figuren", Essay, 1982,  in boek "Dramatisch Akkoord, Bruna (Nl)

"Herman Teirlinck, een Brusseleer,  figurentheater, 1979, H(onest) A(rts) M(ovement), Gent

"Het Ham Gods", cursiefjes, 1986, H(onest) A(rts) M(ovement), Gent

"Singerman", figurentheatermusical, 19??, Uitgeverij Van Hyfte, Ertvelde

"He harlekijn, je touwtjes zijn los", figurentheater, 1981, Vlaamse Vereniging voor Toneelauteurs, Antwerpen              

"He harlekijn, je touwtjes zijn los", figurentheater ,19??, Vlaams Verbond voor Poppenspel, Antwerpen

"Made in Germanij", toneel, 19??, Vlaamse Vereniging voor Toneelauteurs, Antwerpen              

"Maandstonden", cursiefjes, 1987, Uitgeverij Nioba, Lier

"Onverwachte ontbijtgaste" eenakter, figurentheater, 19??, Vlaams Verbond voor Poppenspel, Antwerpen

"De dag na. een eeuw, een stripverhaal, 1984, H(onest) A(rts) M(ovement, Gent

"In het supporterslokaal", figurentheater, 19??, Vlaams Verbond voor Poppenspel, Antwerpen

"In het stempellokaal", eenakter, figurentheater 19??, Vlaams Verbond voor Poppenspel, Antwerpen

"De Roste Wasger", Stripverhaal, 19??, De Gentenaar, Gent

"Vader Anseele", toneel (biodrama), 1986, Leo Magitsfonds, Brussel

"Vina Bovy, de pêle-mêle van een operadiva', toneel, 1984, Opera voor Vlaanderen, met Luk De Bruyker                             

"Schorem", (figuren)theater met Eric Verpaele, 1984, Yang, Gent

"Pop(p)litieke satire", essay, 19??, Vlaams Verbond voor Poppenspel

"De Kid", roman, 19??, De Goede Pers, Averbode

“Hemel !" met Daniel Billiet, kinderboek, 19??, Infodok, Leuven

"Actors and puppets", Essay, Wabash University, USA

"Unexpected guest at breakfast", eenakter, figurentheater, 200?, Wabash University, USA

"Straatloper”, cursiefjes, 1994, Uitgeverij Sint-Joris, Sint-Denijs-Westrem

"Figure theater”, essay, 19??, Wabash University, USA

"Monsieur Arseen", toneel metPatrick Bernauw, 199?, Willemsfonds, Gent

"Louis Paol Boon, ontmaskerd/t", toneel met Patrick bernauw, 1994, H(onest) A(rts) M(ovement, Gent

"Drummer gezocht !", novelle, 1998, Uitgeverij De Sikkel, Oostmalle, Sikkel, Oostmalle, ( met Patrick Bernauw)

“All you need is lef",  roman, 2013, Artus Uitgevers

"Herinneringen", kortverhalen, 2002, Provincie Oost - Vlaanderen

"Flandesko Txotxongiloak”, essay, 1998, Centro de Titeres Titeres de Flandes, Tolossa (E)

"BOONtje en ik op Dagblad Vooruit", proza, 2012, Artus Uitgevers

"Harlekijn in Venetië", jeugdroman, 2013, Uitgeverij Abimo

"Wie es/woas wie in de Gensche Voolksmeziek. Een vaadeemeekuum),  2015, Art


http://nl.wikipedia.org/wiki/Freek_Neirynck

em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen, lid Algemîene vergoaderijnge


° 1952 te Gent

was hoofddocent bij de Vakgroep Taalkunde Nederlands aan de UGent, als opvolger van ons Handsje wijlen em. prof. dr. Johan Taeldeman. Licentiaat in de Germaanse Filologie (Nederlands-Engels, 1975.

 1. -Licentiaat in de Geschiedenis (Nieuwste Tijden, 1987, Staatsexamens - UGent)

- Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte (Germaanse Filologie, 1992, UGent)

Jacques Van Keymeulen doceert

 1. -‘externe’ geschiedenis van het Nederlands, fonetica/fonologie,

 2. -historische ontwikkeling van het Nederlands en analyse van historische teksten.

 3. -variatielinguïstiek.

 4. -‘taalkunde’ van het vak ‘Afrikaans: taal- en letterkunde’.

Hij is promotor van het project ‘Woordenboek van de Vlaamse Dialecten’ (WVD), in opvolging van Magda Devos, die met emeritaat is gegaan, maar als co-promotor nog steeds meewerkt aan het project. Het WVD verzamelt sedert meer dan 40 jaar de dialectwoordenschat van Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen in een thematisch opgezet woordenboek. De redactieleden zijn: Veronique De Tier, Roxane Vandenberghe, Tineke De Pauw en Liesbet Triest, die worden bijgestaan door een 10-tal vrijwillige medewerkers.

Hij is (co-)promotor van doctoraten over tussentaal en over historisch Nederlands, en publiceert geregeld over historische taalkunde, (dialect)lexicologie en lexicale semantiek.

Hij is promotor van een groot ‘wetenschapspopulariseringsproject’ dat als bedoeling heeft een multimediale website te creëren over de taalvariatie in Vlaanderen (dialecten, sociolecten , etc. De uitvoerster van dat project is Pauline Vandaele. Daarnaast geeft hij talrijke voordrachten voor allerlei culturele kringen en is voorzitter van de amateurvereniging ‘Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen’.

Hij is auteur van tientallen wetenschappelijke publikaties.

Uit huufde van al dees verdienste, hee de road van Bestuur van de Gentsche Sosseteit beslote, in zijn vergoaderinge van di. de 19e juni 2018, veur van hem een ‘Handsje’ af te giete. Zuudoende wordt hij opgenomen in de galerieë van de Gentsche Gruuten. Woarvan akte.

COVID-19 - foto