Verbode veur zuurpruime, azijnpissers & schiefziekers...

Al de lolle zijn in 't Gents vertoald deur onze prezedent Eddy Levis. Kend' uuk nog een goeie? Stuur z' ons op, wij moaken der wel een Gentsche versie van!

Opgelet: raciestiesche of politieke lolle meugd' azuu loate... 


RIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELA

Op de Gentsche vertoalijnge rust er uuk een intellektuweel eigendomsrecht. Zonder vermeldijnge van de clausule :    

"lollekes www.sosseteit.gent"

meuge de lollen NIE deuregestuurd worde!


OAS G’IER DUS EEN LOLLE VAN ONS IN 'T GENTS OVERPAKT VEUR NOAR EU MOATE TE STURE, MOEDE SCHRIJVE - MERCI, OASTEMBLIEF, DANK U WEL! - DADDE ZE VAN ONZE SAAIT GEPLUKT HÊT, ANDERS KRIJGE M' ONS EIGE LOLLE TIEN KÎERS WEREGEMAILD, MEE DE MEDEDÎELIJNGE DAN ZE TOCH ZUU EEN WRÎE WIJZE LOLLE GEVONDEN HÊN, IN 'T GENTS, VEUR OP ONZE SAAIT TE ZETTE, EN AZUU KEUNE ME BEZIG BLIJVE... 


😠😠😠


Gentschen humor?


Of dat er Gentsche humor bestoat? Ik zoe’t eigentlijk nie zuu goe weete... ‘k Kenne zuust moar goeie en flèwen humor. ‘k peiz’ uuk nie dat er Antwirpse, Brusselse, of Zuchen Zussen-Bolderschen humor bestoat. Ik kenne wel Antwirpse, Brusselse en zeker Gentse humoriste gelijk o.a. wijlen onze Leo Martin en Romain Deconinck en vandoage Dirk Lajoie op toniel, Pat Remue en Fred Geirnaert in ‘t cabaret en Luk Debruyker en Jean-Pierre Maeren mee hulder puppe, veur der moar een poar te noemeere. Moar of dat da neu Gentschen humor ès?... 


Al die gaste doen vaneige wrîe ulder devuure veur humor te zoeke en te brenge, via gîestige tekste, liedses, als cabaretjee, clown, conferansjee, lollekeshîere, verteller, komiek, gîestigoard, ulder mîestal steunend op typies Gentsche situwoases, allemoal gebrocht in ‘t Gents dialect, of zonder woorde, gelijk de karikaturieste, via gîestige tîekenijnkskes.


Wa dat er wel opvallend es aan Gentschen humor, en stadshumor in 't algemîen, dat es dat hij, precies gelijk ons eigeste Gents dialect, veel stijter en franker es dan in ander stede, soms wel een beets op ‘t randeke, in vergelijkinge mee den boerenbuite, woar dadd’ op eu woorde moet lette omdadde doar altijd den hieten oasem van nonkel paster of tante nonneke in euwe nekke voeldege. Allee, vroeger toch... En dadde doar sebiet op gepàkt wierd.  Nie zuu in de stad dus!... En zekers nie in Gent. Stadslucht moakt vrij, wiste z’in de middelieuwen al, en oast er iets es woar da ne Genteneere zijne wietel aan voagt, tons es't wel, wa dan de meinsche van hem of heur peize. Van onzen humor es de kracht: oazem' iets zegge es't ons gedacht! Ne Genteneere zijn bakkes stoppe? Ge goat van verre moete koome! Van Spoanje bijveurbeeld. Vroag het moar ne kîer aan keizer Koarel... 


En over Koarel gesproke: en wa te peizen over de "Vetjes" van onze volkszanger Karel Waeri?


En veur t’ eindige een citaat mee ‘t gedacht van prof. Balagangadhara, uit India, (Vergelijkende Cultuurwetenschap, UGent) over Gentschen humor en humor in ‘t algemîen:


“Zonder humor keunde nie overleve. Ik voel mij verwant mee de Gentschen humor. Die es nogal schirp en soms zelfs een beetje beledigend gelijk den Britse humor, maar nog druuger oas ’t kan. Ik geniete doarvan. Wat dadde nie moet doen, es eu eige au serieux neme. Oas ge gîenen humor hèt, zijde kandidaat veur een zenuwinzijnkijnge.” 


En we citeren nog Louis Paul Boon:


"Humor is het roest dat aanvreet het ijzer der gewichtigheid..."


Voila, nu huurde’t uuk ne kier van nen andere, zie...


Wij bedanken uuk alle ludieke Genteneers dien ons lollen ter publikoasje opstuurdegen.


Eddy Levis, PrezedentZùù vriendelijk

Een êwer wordend koppel inviteert de gebuurs veur te komen ete. Iedere kîer oas den êwe man zijn vrêwe iets vroagt, begint hij mee: "schatse, lieveke, zoetse, schetebezeke, engelke", enz...

Enfin, de gebure zijn onder den indruk, want 't koppel was hoast 60 jaar getrêwd. Oas de vrêwe efkes noar de keuken es, zegt de gebuur tege de man :

"Kijk, ik vinde da zuu schune dadd' uw vrêwe, achter al die joaren dadde getrêwd zijt, nog altijd troetelnoamkes geeft".

Den êwere man buig zijn huufd. "Zwijgt", zegt hij "'k kan al tien joar op heure noame nie mîer kome".


Toch spijtig...


Twie Antwirpeneers komen uit de Minardtheoater. Zegt den îene tege den andere:


"Da's toch spaaiteg da waai zoe gin dialect 'emmen, 'éé ?!"

'k Zoe't nie wete ...


"Weete gij veur wat dan de boeken in Limburg twie kîers zuu dikke zijn of bij ons?"


"Nîenoak!"


"Awel, langst den îene kant stoat den tekst en langst den andere kant, de meziek..."'k Zoe't uuk nie wete ...


"Kende gij 't best betoalde zangkuur van Limburg?"


"Nienoak !"


"De provincieroad..."


                  ☻

Een slappe tube...

Vier studenten op den unief komen zuu moar efkes 20 menute te loate op ‘t exame. De prof die zelve surveilleert zegt dan ze were meuge kîeren en ulder exame op hulderen buik meuge schrijve.

Afijn, ze zitten aan zijn ures te zoagen en zegge danz’ ale viere thupe mee den auto gekome zijn en danze ne slappen band g’had hèn. Allee, de prof loat hem vermurwen en ze meuge de weke doarachter hulder examen herbeginnen.

Vaneigest woaren ze tons wel in tije. Ze wierden allemoal in een appoart burootse gezet en veuren hulder lagt er een papier mee moar ien vroage: “Welksten band waster slap?...”
                                                                                  

Bij den uugmiester

Komt er nen Tsjech bij den uugmiester. Die wijst hem op een koarte op de muur de regel:

C Z W X N Q S T A C Z

- "Keunde gij da leze?" vroagt hij.

- "Leze?", zegt den Tsjech,"Ah, 'k kenne diene vent tzelfs!"


                                                                             

Brief van op kamp...

Liefste Maatse,

Van onze jeuchtleider moem’ eu nen brief schrijve veur ulder g’rust te stelle in geval dadde van die overstruminge zoet g’ huurd hên in’t nieuws. Wij stellen ‘t allemoal wrîe goe. Ter es moar îen tente wiggespoeld en twie sloapzakke. Gelukkig ester niemand verdronke. Oas d’ overstrumijnge begost woareme zuust op den birg achter Bertsen aan ‘t zoeke. Ja, ‘k peize der op: zoede ne kîer noar de ma van Bertse wille belle veur te zegge da’t hij goe stelt? Hij kan noamelijk gîenen brief schrijve mee zijn twie gebroken oarms. ‘k Hè meuge meerijje in den Jeep van de redders. Da was wijs! Da’t zuu hard nie moest gebliksemd hên, me zoen hem nuunt nie weeregevonden hên.

De leider was een beetse kwoad op Bertse, omdat er hij allîene van onder gemuisd was in de birge, zonder iets te zegge. Eigentlijk hoat hij wel iets gezeid, moar de leider was zuust bezig mee nen brand te blussche en messchien hee’t hij Bertsen azuu nie g’huurd.

Wiste gij da: oas g’ een gazzeflassche in ‘t vier smijt, dat dat onploft?! Gelukkig was ‘t hijt van de bossche te nat veur te brande moar îene van ons tente en ons klîere nie... Marcelke zalt er wel een tijdse komiek uitzien tot da zijn hoar weregegroeid es.

Oas de leider onze mini-bus gemoakt krijgt, zijme zoaterdag thuis. ‘t Was zijn schuld nie damm’ een botsinge g’had hên. Oazeme vertrokke, woare de freins nog goe. De leider zegt dat da normaal es dan êw otto’s soms kapot goan. Da was guul zekers de rede woarveure dat hij gîen assurance kost krijge. Me vinde da wel een wijze comionette. De leider vindt da nie irg oazeme ze vuil moake. Ter zijn moar tien zetels in, moar me keune wel mee twintig in den otto. Me meuge tons ieder op toer op de birgwegelijnkskes rijje. Ter zijn doar veel bochten en koerbes, en dat es spannend. ‘t Es zuust spijtig dat de poliesen ons tege g’hêwen hee binst damm’ aan’t rijje woare. Ze ginge ne kîer mee hulder kome klappe zeie ze. Moakt ulder gîen huufdbrekijnge. Me zijn in goei hande.

De leider es ne wijze gast. Van de morge zijme weest zwemme in ‘t meer. Ik mochte nie mee omda’k nie kost zwemme en Bertse mee zijn twie gebroken oarmes uuk nie. In de ploatse zijme mee ons getwies mee de kano goan voare noar den overkant. Oas g’in ‘twoater kijkt, keunde de bume zien dien deur d’overstrumijnge onder woater stoan. Onze leider es zuu gîene vieze paté gelijk den diene van passeerde joar. Hij wierd tzelfs nie kwoat omdamm’ons zwemveste vergeten hoan. Hij es veel te vele bezig mee de reparoase van zijnen otto. Doarmee loate m' hem wa g'rust.

Goh, en wete wa? W’ hemme ne cursus E.H.B.O. g’had. Oas Tseete in ‘t woater gedoken es, en een grute gabben hoa aan zijnen oarme, hemme tzelfs gelierd veur nen tourniquet te legge. Dat es ne knuup veur grute wonden af te binde. Moar tons hê ’k toch moeten overgeve en sommigt’ anderen uuk. Moar volgest de leider was da omdamme da vies kieken opg'eten hên. Hij zegt dat da dezelfste smoak hoa lijk in ‘t prizon. ‘k Ben echt blije dat de leider vrijgekomen es en dat hij nu mee ons op kamp goat veur zijn leve te betere. Hij zegt dat hij vanaf nu alles veel beter goa doen. Wat es dat eigentlijk, Ma, ne pedofiel?

Nu goa’k stoppe mee schrijve. Straks goame noar de stad veur ons brieve te poste en veur vaseline te kupe. Da dient veur spellekes te spele mee de leider.

Moakt u nie on’grust. Me stelleme’t wel.

(getiekend) Geraarke

                                                                           
                                                                             

Matielde

- Matielde, een vrêwmens van 45 joar, krijgt een attakske en wordt noar St. Lucas gevoerd. Binst dan z’ heur operere, krijgt z’ een bijna-duud-ervoarijnge... Ze zie God en ze vroagt hem: “Es’t al zuu loate? Zit mijnen tijd er op?” - “Ah, bijnîenij,” zegt God “g’ hêt verdekelijnge nog 43 joar, twie moande en 8 doage te leve!”

Van oas Matielde were wa op heur pleujen es, besluit ze ne face-lift te loate doen, een liposuukse, een bustvergrutijnge, een ander kleurken op heur hoar te loate steke, valsche noagels te loate plakke en heur tande te loate afblîeke. Oas ze tons toch nog zuu lank moe leve, kan ze’t er moar beter goe van pakke.

Achter heur loast operoase wordt z’ ontslegen uit ‘t hospetoal, ze steekt de stroat’ over en wordt krek duudgereeje deur een ambulance...

Stoande veur God, zeg ze: “Awel, gij zijt uuk ne propere! ‘k Mîendege da’k nog 43 joar en een tsietse te leven hoa?!” - En God zei: “G*** Matielde, ah ‘k hoa kik u nie mîer herkend...!”Gentsche definities

* autobus: voertuig da twie kiers zuu rap rijdt oas ge’r achterluupt of oas ge der in zit.

* bankier: persuun die akoord zoe zijn veur u een lieninge te geven op kodiese dat hem keunt bewijzen dadde ze nie vandoen hèd. Uuk te vergelijke mee nen hulpveerdigen typ die u zijne paraplu lient en hem u were vroagt oast begint te regene.

* boy scout: Een kind geklied gelijk ne kluutzak, gekommandeerd deur ne kluutzak, geklied gelijk een kind.

* kapitalist: Iemand die hem in zijnen otto mee airconditioning noar zijne g’aclimatzeerde club loat voere veur der een stuumbad te pakke.

* mutske: kledingstuk da ne kleine moe droagen oas zijn ma kèwen hee.

* ne consultant: dad es iemand die op uw horloge kijkt, u zegt hoe loate da’t es en u tons zijn prestoase loat betoale.

* econoom: nen expert die u morgen goa expliceren hoe da’t komt dat ‘t gon dat hij vandoage veurspeld hee nie uitgekomen es.

* nen intellectueel: wordt gezeid van iemand die capoabel es om mier of twie uren op iets anders te peizen dan op sex.

* huufdpijne: ‘t meest gebruikte contraceptief bij vrèwen.

* huwelijk: instellinge die’t aan twie persunen meugelijk moakt de problemen te verdroagen dien ze nie zoen g’had hèn, moesten z’ alliene gebleve zijn.

* nen orthodontist: dad es nen tuvenirre die een stuk in uwe mond steekt van ‘t gon dat hij eest uit uw zakken g’hoald hee.

* parlement: komiek Frans woord soamengesteld uit de wirkwoorde “parler” en “mentir”.

* ne pessimist: dad es nen optimist mee wrie veel ervoaringe.

* ne programmeur: dad es ne persuun die op een onbegrijpelijke maniere op uwe computer problemen oplost woarvan dadde zelve nog nie wist dadde z’ hoat.

* veuruitgang: doctrine diet er in bestoat om dagene te komplikeren da wrie simpel es.

* ne psycholoog: dad es den diene diet d’ anderen bekijkt oast er een schuun meiske in de koamer binnenkomt.

* ne wekker: instrument da uitgevonden es veur mensche wakker te moaken die nog gien kindres hèn.

* geheim: informoasje diede moar vertelt aan iene persuun tegelijk.

* snobisme: dad es de aktie van dingen te kupen diede nie gere ziet, mee geld dadde nie hèd mee de bedoelinge van mensche t’ impressioneren diede nie keunt verdroage.

* synoniem: dad es een woord dadde schrijft in de ploatse van da dadde nie keunt schrijven.

* team-work: da geeft u de meugelijkheid van uw feiten op nen andere te steken.

* een vedette: dad es iemand die guul zijn leven wrie hard wirkt veur bekend te worden en die tons ne zonnenbril moe droagen veur nie herkend te worden.


                                                                                               

Plekke

Ne man es aan ‘t eten en hij muust mij doar nu toch ne klak mayonaise op zijne schune plastron en zijn ves hende...

- “Potverdeekelinge,” zegt hij “’k zie der were uit gelijk een virken...”
- “Joag,” zeg zijn vrêwe, “en g’hêt gemuust uuk....”

                                                                                               

Gentsche wijshede

* Wie een gat groaft veur nen andere es zekerst gienen egoïest!

* Liert uit de kemels van andere. Ge keun nuunt zuu lange nie leven veur z’ all’moal zelve te moake!

* Wabliefter u? De vierdoageweke?! Were nen dag minder veur van ‘t weekend te recuperere...

* Mijn vrèwen est er van onder mee mijnen beste moat... en dad achter 25 joar. ‘k Misse mijne moat zuu wried...

* U vrèwe huures zette, dat es mee uw goe bien in een verkierd bedde stappe.

* Mijn doel in ‘t leven es: jonk stirve, moar tons op wrie huge leeftijd.

* Wat hedde gij gemiene mee u vrèwe? ...? Wel, ge zijt op de zelfsten dag getrèwd.

* Oas ge de keuze moet moake en ge moak ze nie, tons es dat uuk een keuze.

* Moroal van den dag: die tsoaves kan drinke, kan tsanderdoags goan wirken uuk. Moar da klopt nie, want die tsoaves kan veugelen, kan tsemorgens toch uuk nie vliege!

* Liefd’ es blend en lingerieë es braille!

* “Sex, sex, en altijd sex", zegt de vrèwe. "Ge zoet beter een beetsen over ‘t were babbele”. - “Wrie goe”, zegt jij. “Wannier doeme’t were?”

* “Ik hè ‘t schijt aan ‘t huishèwe", zegt de jonkman: " Ge moakt de beddes, ge doet de schotels, en achter drei moande meugde were herbeginne!

* “Wanneer da kik mij realiseerdege da kik God ware?” zij de zot tegen den directeur van ‘t zothuis. “Awel” zegt hij ”‘k Woas aan ‘t bidden en ‘t viel mij in iene kier in da’k tegen mijn eigen aan’t klappe woare!...”

* Al de paddestoelen zijn eetboar, moar sommigste moar iene kier...

* Oas g’ aan’t drinken zijt: Santé. Oas g’aan ‘t eten zijt: smoakelijk! En oas g’ aan ‘t wirken zijt: STOMMERIK!

* Schoolmiesters helpen u mee problemen op te losse diede zonder hulder eigentlijk nie zoet hèn!

* Den ideale man ruuk nie, drink nie flirt nie, goa vroeg in zijn bedde, kortom: hij bestoa nie!

* Oas ge peist dat alles te rap goat tegewoordig moede ne keer rotse schuiven aan ‘t guichet van de post...

* Wanneer weette dadde echt wrie dikke zijt? Oas ge deur Green-Peace were in de zee gesleept wordt.

* Vrèwe zijn gelijk de puie: een grute muile en benijt van den ooievaar!

* Opticiens verbuige de monture van uwen bril noar alle kanten omdan ze te beleefd zijn om te zeggen dan uw uures verkierd stoan.

* In al onzen ijver veur sportief te blijve, parkere m' ons toch zuu dichte meugelijk bij de sporthal.

* Zit de couroage in eu schoene? Stelt eu tons op eu huufd!

* Ge moet altijd u eige blijve: ter zijn al andere genoeg.

* G’ huurt geregeld op restaurant: “‘t Es nie irg oas ge ruukt aan toafel, oas g’ hem moar nie weren uitbloast."

* Ter wordt veel te veel tijd vermuust aan de discuusse wat dat er nu iestes was: ‘t kieken of ‘t ei. ‘t Was zonder discuusse den hoane!

* Kinders op d’ achterbanke veruurzoaken ongelukken. Ongelukken op d’achterbanke veruurzoake kinders.

* Moar: de gruute vroage des levens es: goan me deure of sloan w’ af? Veur de miesten worde’t spijtig genoeg: sloan me deure en goan w’ af?

* Ik hè altijd gezeit dat‘t beter es uw bakhuis t’ hèwen en der nen dwoazekluut uit te zien, of zuveele te tetteren en doardeure te bewijzen dadde't nog zijt uuk.

* En g’ hèt uuk menschen dien peize dan ze peize, moar ze peize da moar.

‘k Peize da’k nu goa uitschien...Dagboek van Pietse de kleuter  


moandag :


Sint Nikloas goan hoale bij bomma en bompa.
Stom speelgoed.
Hè moarbols op de keldertrap geleid.
Bompa noar beneen getuimeld, gien belang, bompa toch al èwd en verslete. Ter woare gien moarbols kapot.
Klop gekregen, mee moarbols spele mag nie.

dijsendag

Wrie wijzen dag. Hè nichtse Suzy gezien op begroavinge van bompa.
Guul den dag dokteurke gespeeld.
Wrie plezant.
Mama kwoad, papa kwoad, tante Angel kwoad, Suzy nie.

Rammelinge gekrege.
Dokteurke spelen mag nie.
Stiel lieren uuk nie.
 

weunsdag

Hier en doar in huis choclakorrelkes geleid.
Papa es muizevalle goan kupe. Hè korrelkes opgeete.

Mama viel flèw.
Rammelinge gekrege.
Choclakorrelkes eten mag nie.


donderdag

Hè veur 20 moarbols een wrie schune witte muis gekrege van kameroad.

In een duuske gedoan en schunen ingepakt.
Cadeautse veur mama.

Mama ierst wrie blije, daarachter wrieluie gerope, flèw gevallen.

Papa were wrie kwoad.
Rammelinge gekrege. 
Cadeautjes geven mag nie.


vrijdag

Papa mij opgesloten op in de kelder. Wrie plezant.

Hè in patattekelder frietses gesneeje veur mama t’ helpe.
Zwoar werk, wel 100 kilo patatte.
Rammelinge gekregen.
Mama helpe mag nie.


zoaterdag

Papa mij opgesloten op zolder. Uuk wrie plezant.

Hè papa geholpen en dakgote uitgekuist.
Stond veel volk op stroat.
Pompiers zijn mij van ‘t dak komen hoale.
Papa kwoad. Rammelinge gekregen.
Papa meehelpe mag nie.


zondag

Papa mij opgesloten in tuinhuiszeke.
Kèwe ghad en vierke gestookt.
Pompiers zijn were gekome.
Wijze gaste: spieten alles nat.
Rammelinge gekregen.
Warmen hèn mag nie.


moandag

Gere pompiers nog ne kier werezien.

Hè gebeld en ze zijn gekome.
Mama kwoad en pompiers uuk.
Rammelinge gekregen.
Pompiers gere zien mag nie.


dijsendag

Stillen dag vandoage. Niets gedoan.

Mama wrie ongerust en ambetant.
Niets doen es nie plezant en mag eigentlijk nie.


weunsdag

Op bezoek bij bomma. Kreeg schuim op heure mond oas ze mij zag.

Mama mij opgesloten in de keuke.
Stoele van bomma veel t’ huuge. Hè ze wa korter gemoakt mee zoage van bompa. Zijn nu zuust goe.
Mama kreeg schuim op heure mond.
Rammelinge gekregen.


donderdag


Mee papa noar de kliniek geweest.
Bomma en mama bezoeke.
Scheeldeg’ iets mee de zemols.
Woarschijnlijk famieldeziekte.
Dokteur stak mee noalde in oarme van mama!.
Hè mee een andere noalde in diene stijterik zijn gat gestoke.
Dokter kreeg uuk schuim.
Rammelinge gekregen.
Mama beschirme mag nie.

Alles mag nie, peize’k, zuust kinders aframmele.

Wacht moar tot da’k gruut ben...
Gentschen Onze Voader


Onze bierke die in de pinte zijt,

Gepreze zij uwe smoak

Uw hemels schuim kome

Het drinke geschiedt aan toafel g’lijk aan den tuug

Geeft ons heden ons doagelijksche pinte

En vergeeft ons onze koaters

Gelijk uuk wij overgeven in de greppe

En leidt ons nie noar de Coca

Moar verlos ons van de volle bloaze

Want bier es de zaligheid

En de kracht van de zattigheid

Tot dan ze de stoelen op toafel zette.


Ad fundum
Stommen hond.

Een vlieschhèwer es hard bezig mee wirken in zijne winkel. Hij ziet al mee ne kier dat er nen hond veur zijnen tuug zit en joagt hem weg. Ienigte menute loater zit de hond doar were.

Hij luupt er noartoe en ziet dat hij een briefje in zijn muilen hee...
Doar stoat op: " 1 kilo gekapt, 2 buufstukken, 1 vierndiel huuff’lakke a.u.b."
De vlieschhèwer kijkt vuurs en ziet uuk nog een briefke van € 50 in zijn muile zitte. Afijn, Hij maakt de bestellinge gried, doet da thupe mee ‘t wisselgeld in ne plastiiekene zak, den hond pakt hem in zijn muil en est er mee wig...

De vlieschhèwer es onder den indruk en omdat ‘t toch sluitingstijd is besluit hij den hond te volge.

De hond luupt een endeken over ‘t plankier, komt aan een zebrapad, zet zijne plastiekene zak nere, springt tegen ‘t poalken omhuge, duwt op de knop, pakt de zak weer in zijn muile en wacht gelijk ne grute tot da’t groen wordt.
De vleeschhèwer, verwonderd over ‘t verstand van dienen hond, en wilt er ‘t fijne van wete.

De hond komt bij een bushalte en begint de dienstregelinge te bestuderen.
De mond van de vlieschhèwer valt ope van entroasje. Diene hond goa op zijn gemak op ‘t bankske zitte. Den bus komt toe, den hond luup noar de veurkant van den bus, kijkt noar de lijnnummeroo en goa weren op zijn bankske goan zitte.
De volgenden bus komt toe. ‘t Zelfste spel: were luupt den hond noar de veurkant van den bus, ziet dat da’t den dienen es dat hij moe hèn en stapt in.
De vlieschhèwer weet niet woar dat hij hee en volgt de hond den bus in.
De bus rijdt een tijdje deur de stad, komt in de buitenwijken. Den hond stoa rechte, goat op zijn achterpute stoan en duwt op de ‘t knopke veur den bus bij de volgende halte te doen stoppe.

De hond stap uit, met de commisses in zijn muile, mee de vlieschhèwer nog altijd achter hem. Ze lupen een wegelinksken af, de hond komt aan een huis, luup noar de veurdeure, zet de commisses nere. Luupt  een poar meters achteruit, neemt nen aanluup en smijt hem mee guul zijn lijf tege de veurdeure... Hij wacht een beetse, en doe were ‘t zelfste. Ze doen nie ope...Den hond luup noar de veurhof, klemt op de muur die daar rond stoat en luupt, over de muur, noar de zijkant van ‘t huis. Hij komt bij een vijster en sloat er zijne kop tefrente kiers tege...

Hij luupt weren over de muur, springt eraf, luupt noar de veurdeure,
pakt de commisses in zijn muile en zet hem op zijn gemak een beetse te wachte.
De vlieschhèwer ziet dat er ne vent de deuren opendoet en den diene begint mij nu toch sebiet te vloeken en te tiere tegen die bieste. De vlieschhèwer luupt noar de veurdeure en schiet tegen diene vent uit: 

"Awel, moat, woar zijde gij mee bezig?! Dienen hond es verdomme een genieë. Daar moede mee naar den televieze, in ploatse van hem onder zijn klute te geve!”

Waarop dat de vent antwoordt:

"Dienen hond een genieë? Ah, ‘t es diedzjuu al den twiede keer van de weke dat hij zijne sleutels vergeet!" 
Bomma


Bomma komt in ‘t rusthuis terechte en iedereen stoa g’ried veur heur t’ helpe. De verpleegsters wasschen heur, geven heur een hertig ontbijt en zetten heur in de zetel veur het vijster mee zicht op de manjiefiek schunen hof.


Alles ziet er perfect uit, tot da bomma in iene kier lochtekes noar rechs begint over t’ helle. Sebiet sturten der ulder twie verpleegsters op heur en zetten heur were goe rechte in heure zetel.


Alles ziet er precies allemoal were normaal uit tot dat bomma nu naar links begint over t’ helle. Were schiete de verpleegsters toe om heur schune in de zuuste poziese te zette.

Ienigste doagen loater komt de famielde op bezoek om te zien hoe dat bomma stelt.


- “Alles goe verlupe tot hier toe? Zijn ze vriendelijk?”
 
- “Awel”, zegt ze, “’t es hier nog zuu slecht niet, zuust dadd’ hier geen kanse krijgt veur een scheetse te loate”! 


                  ☻
  

Euthanasieë

Gisterenoavond zate mijn vrèwe en ik een beetse te filosofere, tot da ’t gesprek over euthanasieë ging.    

 Bij da delicoat onderwirp zei kik heur: 'Loat mij nuunt nie leve gelijk een plante waarbij da’k afhankelijk ben van machines en in leve moe g’hèwe worde mee vloeiboar voedsel ! Oas ge mij zuu ziet aftoakele, koppelt tons die machienes die mij in leven hèwe moar af.'    

 

Es ze mij nie rechte gestoan, z’ hee verdomme de prieze van den TV en van mijne kompjoeter uitgetrokken en mijnen Duvel wiggegote !  ‘t Paradijs:


DOAR ES DE POLIESE BRITS

DE KOK FRANSMAN

DE MECANICIEN DUITSER

DE VRIJERS ITALIOANS

EN ALLES ES G’ ORGANIZEERD DEUR DE ZWITSERSen d’ helle:


DOAR ES DE POLIESE DUITS

DE KOK ENGELSMAN

DE MECANICIEN NE FRANSMAN

DE VRIJERS ZWITSER

EN ALLES WORDT G’ ORGANIZEERD DEUR D’ ITALJOANDERS...Woordspelinge
 
Z’ hee dikke bille, maar ze zit er nie mee.

Van mensche die nuunt wa geve, doar krijge’k wa van.
De gynaecoloog gaf aan zijn huugzwangere patiënte volledige persvrijheid.
Ne man moakt u iest het hof en leidt u tons  om den tuin.
Oaze’k de prijs van de saloa zage, kreege’k ne krop in mijn kele.
De cursus lassen voor beginnelingen es afgelast.
Bij de slankheidclub zijn der 3 nieuwe leden bijgekome maar tzijn der uuk 3 afgevalle.
De situoase van de dakluuze analfabeten es nie om over noar huis te schrijve.
Iene van de twie drielinge vierdege op de vijfde van de zesde moand zijne zeveste verjoardag.
Oas ge nie buite ruuke keunt, goa tons moar buite goan ruuke.
Hij wacht op een levertransplantoase, maar de levertijd es zekers wel 8 moande.
Edelachtbare, oas ge wilt da’k rechte stoa, zalle kik mij doar bij neerelegge.
Het gruut aantal wirkongevalle in de hijtzoagerije wordt veel te gemakkelijk deur de vingers gezien.
Bij de geboorte van hulder ieste kind worden man en vrèwe op slag èwer.
Beroepskeuzeadvies: Word bokser, g’ hèt tons mier kanse op sloage.


Schot


Achter dat hij in Parijs wrie uitgebreid weest eten hoa, vroag ne SCHOT noar de rekeninge.

De garçon presenteert hem ‘t briefke waar da de somme van 19,99 Euro op genoteerd stoat.

De Schot legt twee briefjes van tiene op toafel en wacht ostentatief op zijn wisselgeld ..
De garçon geeft hem dienen iene cent thupe mee een pakske capottes anglaises were.

Awel, zegt hij, dat es vriendelijk 'En woaraan hè kik die attentse te danke?', vroagt de Schot.


Ach, zegt hij ‘kwille veurkome dan gaste gelijk tegij ulder nog zoen vuurtplante!
Test:  "Beste Vriend"


Wien est er uwen beste vriend :     UWEN HOND       of       UW VRÈWE? 

Oas ge't nie zekers weet  doe tons de volgende proef:

Sluit uwen hond en uw vrêwe een uuren op in de koefer van euwen otto.

Oas g' uwe koefer achter een uure weer opedoet, wien est er tons 't mieste blije van u were te zien?


VOILA………
De paster en zijn meise


Den Bisschop van Gent es op bezoek bij de paster van Poepeloerekapelle. Zegt den bisschop: "‘k Hè g’huurd dadde mee uw meisse sloapt... "

Zegt de paster: " Ah, joa-ik, al joare, moar den hond sloapt tusschen ons, dus ter gebeur niets”.

Vroagt den bisschop: " Wa doede toens oas ge goestinge krijgt ? "   

De paster  antwoord "Toens stoa kik op en luup’ een 10-tal toerkes rond de kirke en toens es de goesten over. "   

Vroagt den bisschop: "En bij uw meisse? "
"’t Zelfste" antwoordt de paster "Toens stoat z’ op en luupt uuk een 10-tal toerkes rond de kirke."

Vroagt den bisschop: "En oas g’ alle twieë op ‘t zelfste moment goestie krijgt?"  

“Ah,“ zegt de paster, "Toens luupt den hond rond de kirke..." 
Brief van een moeder...


Een  moeder schreef ne kier nen brief aan heure zeune die bij het leger diendege...
 

Beste zeune,
 
Ik schrijf eu dezen brief om eu te loate wete dat kik eu schrijve.
 
Oas ge dezen brief ontvangt hedd’ hem gekrege. Mocht hem nie
Gekregen hen verwittig mij toens zuuda ’k hem were kan versture.
 
Ik schrijve nogal troage omda ’k wete dadde nie rap keunt leze.
 
Overloast hee eu pa ieveranst geleze dan de miest ongelukke op nog giene kilometer van uw huis gebeuren en doarveure zijme wa vuder goan weune. ‘t Zuust adres weete ‘k nog nie want de veurig huurders hèn den huisnummero meegepakt.
 
‘k Hè vande weke een nieuwe veste veur u gekocht en ‘k zal z’u opsture, moar nonkel Zif hee gezeid dan de knope te zwoar zijn en da’t dus mier goa koste veur hem op te sture, daarom hè kik de knope der afgesneeje en ze in uw zakke gestoke.
 
Van nonkel Isidoor die verleden jaar gestorven es hure w’ uuk niets ne mier... ‘t Goe nieuws es dat uw pa op zijn werk promose gemoakt hee. Hij hee nu 500 man onder hem aangezien dat hij ‘t gès afrijdt op ‘t kirkhof hier in de gebuurte.


 Uw zuster Zulia, ge weet wel, die mee heure man getrèwd es, es bevallen. Me weten eigelijk nog nie of da’t ne jongen of een meiske es, en dus wete w’ uuk nie of dadde nu tante of nonkel geworde zijt...


 Oas ‘t een meisken es zoe uw zuster heur noar mij noemen moar ‘k vinde ‘t toch oardig veur tegen mijn kleinkind mama te zegge.


 Passeerde weke hee uw broere Zuul zijn autodeure toegeslege binst dan zijn sleutels nog op het contact zate, en dus est hij mee den bus noar huis moete rijje veur zijn rezirvesleutels te goan hoale veur ons uit den auto te keunen loate.
 

Oas ge Magrietse zoet zien, doe heur toens de complemente. Oas ge ze nie ziet moede niets nie zegge.


 Nu goa ‘k sluite mee veel complemente.
 
Eu Maatsje
 

P.S. ‘k Zoe u nog wat geld opgestuurd hèn moar ‘k hoa den envelop al toegeplakt.
In 't èwmannekeshuis


Juul, 95 joar, ligt op zijn bedde in 't èwmannekeshuis. Al mee ne kier begint hij nu toch te roepe:  

- "KOKSIEDE!!... OSTENDE!!... UUSTDUUNKIRKE!!!... BREDENE!!! ...DEN HOANE!!... MIDDELKERKE!!...." en da goat azuu moar deure tot da d’ infirmière tot in zijn koamer kom gelupe. 


Lappe... Juul hoa al guul zijn bedde ondergeschete !..  D’ infirmière ziet da en zegt : 


- "Moar Juul toch, allé, beziet da nu ne kier! Azuu in uw bedde kakke! Hoadde nie beter achter DE PANNE gerope?!"


 1. -"Kijk, da was’t zie...  Ah, ’k wist dat iets van an de zîe was, moar 'k  kost er dedzjuu nie opkome!"
Drei scheuwe gaste...


Drei scheuwe manne stoan te stoefen over ulder vrêwe. Zegt den îeste:


“Mijn vrêwe hee zuu gruute buste da mijn hande te kleine zijn veur ze guultegans vaste te pakke...”


 1. -“Dat es nog niets” zegt den twiede, “Mijn vrêwe hee zùù lange bîene, da, oas 'k heur van aan heur voete begin te toeze,  da’k moar tege ten achte tsoaves aan heure naffel ben...” zegt den twîede.


 1. -“Da kan wel zijn” zegt den derde,“Moar mijn vrêwe hee zuu’n konte, da oaze’k op heur gat kloppe en toens goa goan wirke, da heur gat nog altijd lutst, oaze’k thuis kome!” zegt den derde.


 1. -“Jawadde! Hee uw vrèwe azuu een grute konte?”


 1. -“Ah,bij nîens gij, moar ‘k benne nuunt lange wig veur te wirke...”
Tuur es 90 joar.


Hij golft al iederen dag van oast hij 25 joar leen mee pensioen ging. Op nen dag komt hij gedeprimeerd huis.

- "Nu es’t gedoan.", zegt hij tegen zijn vrouw, "’k Schie der uit mee golfe. Mijn ugen zijn zuu slecht geworde da’k verdommelinge nie mier kan zie woar da mijnen bal noartoegevlogen es..."


Zijn vrèwe hee zuu wa compasse mee hem en moakt hem een potse kaffee. Binst da ze bij hem goa goan zitte, zegt ze : 

-"Ah, woarveure neemde gij mijn broere nie mee en probeerde ’t nie nog ne kier?"-

- "Wa moe’k doar nu mee doen" zucht Arthur, "uw broere es 103 joar...

-"Joamoar, hij mag jij misschien 103 joar èwd zijn," zegt zijn vrèwe, "maar zijn uge zijn nog wrie goe."

Afin, de volgenden dag goat Tuur mee zijn schuunbroere goan golfe. Hij legt den bal nere, moak ne firme zwoai en speurt mee knijpend’ uugskes ‘t veld af...

Hij kijk noar zijn  schuunbroere en vroagt : "Hedde den de bal zien vliege?"

- "Ah, vaneigest, ‘t zal wel zijn!" antwoordt hij, "ik hè kik nog goei uge."

- "En waar ist hij naortoe?"

 1. -"Djuu, ‘k kant mijn toch wel nie mier rappelere, zekerst …"


Keemel


Den olifant vroagt aan de keemel woarveure dan heur buste op heure rugge stoan?

‘Ah, gij moet spreke’, zegt de keemel,  ‘uwe sies stoa wel op uw muile...Impotent


Een poar vrèwe stoan op stroate te kletse. Zegt d’ iene:  'Mijne man es

300  procent impotent.’ Woarop d’ andere zegt:  'Ge keunt toch moar voor  honderd

procent impotent zijn?'

Antwoordt d’ ieste:  'Jaja, da wast hij al moar nu est hij van den trap gevallen en hij hee zijne middevinger gebroke  en een stuk van zijn tong  gebete!'Nablijven


‘Wie heeft!  er iets speciaals?!’,vroagt d’ iefer in de klasse.

'Ik heb een  cavia', zegt Suzy  .

'Ik heb een  schuun poeske', zegt Mietse.

Jantje steekt uuk  zijne vinger op:

'Ik hè der  iene van tfiertig  centimeters.'

Streng zegt  d’ iefer: 'Blijf jij straks maar  na'.

Zegt Jantje: '’k Hoa ‘t gepeisd, dadd’ een hiete kasrolle woart!'Brillewinkel


Ne jongen Afrikoander opent ne  nieuwen brillewinkel ieverst in Gent.

Bove zijn etaloage hangt er een schuune luchtreclame woar dat er opstoat:  'IN DE KLEINE HOND'.

Zijne gebuur vroagt hem woar dat hij diene noame in godsnoam uitg’hoald hee?

Fier antwoordt hij: ‘Mijne gruute broere hee uuk azuu ne winkel in Brussel en  die hiet:

'O  PTI CIEN'Opbloaspuppe


Ne man komt ne sexshop binnen en zegt: 'Ik zoe gîrre een opbloasboare speelvriendinne gewild hèn...’

Zegt de patron: 'Dat kan, ik hè tefrente soorte:  Duitsche, Hollandsche en Palestijnsche!'

'Palestijnse?!...'  vraagt de man verbèwereerd.

'Ja,  die bloazen hulder eigen op!'Oesje!


Een man stoat op stroat te babbele  mee zijne gebuur. Op ‘t einde van  het

gesprek  goat hij binnen en zegt  tege zijn vrèwe: 'Amaai den diene van hiernneefest es mij nogal ne stoeffer.  Hij zegt dat  hij al de vrèwe van de stroate al g’had hee, behalve iene .'

Waarop da zijn vrèwe zegt: 'Dat zal tons wel die preutsche truutte van hier rechtover

zijn!'Jantje komt een half ure te loat’ op 't schoole...


'En’, vroag zijn iefer, ‘van waar kom jij?’
‘Ikke? ... Van d’ hoere, îeffrêwe!’ zegt Jantje.
Krijgt diene kleine mij doar nu toch gîen souflette op zijn muile van di’ îeffrêwe en hij vliegt bij den directeur...
Bij den directeur 't zelfdste lolleke: uuk weer een souflett’ op diene kleine zijn koake en hij vliegt naar huis.
Maar ondertusschen hee den directeur al noar diene kleine zijn moeder gebeld veur guul ‘t verhoaljinkske in geuren en kleure te vertelle.

Hij es nog nie goe thuis gekome, de veurdeur’ es nog nie guul ope, en patat! Weer’ azuu een pîeze op die kleine zijn smoel van zijn ma.
Jantje draait hem omme en roept: ‘Neu beginne’t hier toch een beetje mijn kluuten uit t' hange mee al dat sloan ! Dat ons pa in ‘t vervolg zijn veste zelve goa goan hoale!'Sinte Pieter


Sinte Pieter liep de loasten tijd wa op zijn ongemak. Ter kwoamen hoe langst om minder mensche noar den hemel. Hij hoa verdeeke bijkanst niets ne mier te doen... Dus riept hij iene van de engels bij hem en zond hem noar d’ eerde veur doar ne kier te goan kijke wat dat er schildege...

'Goa ne kier goan kijke,'
zeit hij, 'wa dat er doar allemaal gebeurt en waarveure damme wij zuu weinig volk in onze winkel hèn...'
 
Den engel ging noar beneen en bleeft doar een lank week-end veurallier dat hij were kierdege veur verslag uit te brenge bij Sinte Pieter.
 
'Kijk,'
zei hij, 'ah, ’t en es gien wonder dat er niemand nie mier en komt. De mensen zijn slecht, moar slecht!.. Allemoal valschoars, muurdeneers en hoereluupers, dieven en egoïste. De goeie mensche zijn op de vingers van ien hand te telle.'

Oei!..Sinte Pieter was van zijn melk..
Hij zat doar lank over te peize, moar omdat hij nie wildeg’ afgoan op ien gedacht, besloot hij veur alle zekerheid nog nen andere engel noar beneen te zende, veur uuk nog ne kier te goan kijke.

Achter een weke kwamt hij were mee een weze tot op zijn knoessols en zei hij tegen Sinte Pieter: ‘Ja, Pietere, ‘t es van da, joenk... De mensen zijn nu toch slecht! Ge keune’t u nie veure stelle... Al’moal valschoars, leugeneers, dieve, ruzemoakers, hoereluupers en bedriegers. De goeie mensche zijn op de vingers van ien hand te telle.'

Sint- Pieter was ter ‘t herte van in, want hij voeldeg’ hem machteluus. Achter veel peize besloot hij nen ie-meel te sturen ENKEL EN ALLIENE noar de goeie mensche dien nog overschote, veur hulder wa courroage te geve en hulder te felicitere mee uldere goeie levenswandel.

En weete wat dat er doar in stond?
 

Bij niech, hein, zekers! G’ hèt uuk giene gekrege of wa?! ...Zeeraar en Simonne


Zeeraar en Simonne zijn twie allienstoande bejoarde, dien ‘t goe mee malkaar keune vinde, thupe wandele, televieze kijke, om commisses goan, en zuu van die dinge.. Op nen dag goan ze thupe naar de apotheker...


- Simonne: “ Meniere hedde gij  van diene col veur mijn valsche tande dien

los zitte mee vaste te plakke in mijne moend?“

 

- “Geen probleem madam.”

 

- “En hedde gij pampers veur grute mensche?”

 

- “Ook dadd’ hè kik in veurroad madam.”

 

- “En azuu een luuprekske mee wiellekes?”

 

- Ik kanne da veur u aanvroage!”

 

- “En zoede  ne rolstoel uuk keunen aanvroage?”

 

- “Uuk dat kanne kik veur u regelen madamke!”

 

- “Enne,..van die ,..pillekes,. veur.. de...vijnte?”

 

Den apotheker knikt instemmend. Zeg Simonne tege Gerard:

 

 1. -“Wa peisd er van, Zeeraar, gomm’ hier ons huwelijkslijste leggen ?!”Manne te kuup

Een nieuwe gruutwoarenhuis in Gent verkuupt manne, speesjal veur vrêwe die ne veint zoeke, veur mee te trêwe. Aan den entree hangt er een plakoat woar dat er opstoat hoe da’t spel doar marcheert.


- Ge meugt de winkel moar îene kîer bezoeke.

- Ter zijn zes verdiepijngen en d' eigenschappe van de veinten verhugen en verbetere noarmoate dadde huuger goat.


Ter zijn echter een aantal bepirkende regels:

- Ge meug gelijk welkste veint kieze op een verdiepinge of...

- Ge keunt een verdiepinge huuger goan kijke moar...

- Ge meug nie mîer noar beneen werekîere behalve veur ‘t magazijn te verloate.


En, voilà, een vrêwe komt de winkel binne veur ne veint te kieze.

Op d’ ieste verdiepinge leest ze:

"Al de mannen hier hên ne schuune goebetoalden job".

Op de twiede verdiepinge leest ze:

"Al de mannen hier hên ne schuune goebetoalden job, en zien geere kinders."

Op de derde verdiepinge leest ze:

"Al de mannen hier hên ne schuune goebetoalden job, zien geere kinders en zien der appetijtelijk uit."

"Wow”, peist ze, moar ze goa toch noar ‘t vierde...

Op de  vierde verdiepij"nge leest ze:

Al de mannen hier hên ne schuune goebetoalden job, zien geere kinders, zien der appetijtelijk uit, en helpen in ‘t huishèwe."

“Dedzjuu”, peist ze, ‘t es hoast nie te geluuve, en ze goa nog eentsen huuger.

Op de vijfde verdiepij"nge leest ze:

Al de mannen hier hên ne schuune goebetoalden job, zien geere kinders, zien der verdommelinge nog beter uit dan de dieë hier beneen, z’ helpen uuk in ‘t huishèwen, en zijn der nog wrie romantisch bij."

Z’ es getiek-takt veur te blijve moar wrie kerjeus goa ze toch noar ‘t zesde...

Doar leest ze:

"Ge zij bezoekster n° 4.587.325 op dees verdiepijnge. Hier zijn der gîen manne. Ze  bestoat allîene moar om te tuuge dan vrêwe nuunt kontent zijn mee wa dan                                                                                                                                                               z' hên. Bedankt veur te kome wijnkelen in ons Shopping Center. Let op ‘t tersen-af oas ge buite goat. We wenschen ulder nog ne leuken dag! ..."


Boeregesprek


- Hoe goa’t mee euw nieuw peerd, Gerard, goa’t?`

 1. -‘t Goa nie, ‘t luupt.

 2. - Allee, ja... hoe luupt euw nieuw peerd?

 3. - Ah, Da goat...Breie


Man: 'Allez, Marie, veur wa zitte gij nu zuu te breie veur zot?!'

Vrèwe: '‘k Zoe geere die kijsses afkrijge veur da mijn sajetten op es..."Bezoek aan ‘t SMAK

   

Ons 'Handsje', Jan Hoet, leidt ne groep rond in ‘t SMAK (Stedelijk Museum voor Aktuele Kunst)

- Hier ziede ‘t fameus schilderije van kunsteneere en collega-'Handsje' van de Gentsche Sosseteit, John Van Hulle: Koeie groazend in de weie.

- Hoe?? Ah ‘k zie kik gien gès?!...

- Ah, moar dadd’ hèn de koeien afgegroaze...

- ‘t Zal wel zijn!.. Ter stoan tzelfs gien koeien op?!

 1. -Afijn, meniere, wa zoen die koeie doar moete stoan doen op een afgegroasde weie?Es mij dadd’ een kalle...


Ik telefoneerdege van den uchtijnk noar de sprekende klokke veur ‘t zuust ure te wete.

Die madam hoa dat al drei kiers gezeid. ‘k vroeg heur veur da nog ne kier t’ herhoale... Doet die kalle mij da wel nie zekers...Op ‘t gemientenhuis 1


De man aan ‘t guichet van den bevolkingsdienst stoa zuust op punt veur zijne winkel toe te doen oast er nog nen vent afkomtgelupe en zegt:

 1. -'Meniere, (zucht, zucht) ik kome ‘t overlijde van mijn vrèwen aangeve...'

 2. - 'Cho, hedde gij chance, menier!.. ‘k ginge zuust toedoen.'Op ‘t gemientenhuis 2


Madam: 'Meniere, ‘t wier azuu stikllekes tijd hein, ‘k stoa hier al een half ure te loekeloere.'

Bediende: 'Hoe durfde kloage, madam, ik zit hier al twintig joar...'In ‘t zothuis


Den directeur wilt drei zotten ontsloan en roep ze bij hem veur ne loasten test.


Directeur: ‘Hoevele es 3 kiere 25?’

Zot 1: ‘82!’

Directeur:  ‘Nie, moat, gij meugt hier blijve.’

Zot 2:  ‘46!’

Directzeur: ‘Nie, nie, blijf gij uuk moar hier.’

Zot 3:  ‘75!

Dirtecteur: ‘Ja, mijne vriend, dadd’ es guul zuust, zie! En hoe hedde da gevonde?’

Zot 3: ‘Ah dadd’ es wrie simpel, woar: 100 - 3!’
Alcoholgebruik : de symptomen, ulder uurzoake en d’ oplossinge

Symptoom 1  :     Natte en kèwe voete.
Uurzoake  :          G’ hèwd uw gloas schief of onderstebove.
Oplossinge  :       Uw glas droaie tot dat d’ openinge  noar boven wijst.  

Symptoom 2 :     Natte en woarme voete.
Uurzoake  :         G’ hèt u bepist.
Oplossinge  :       Goa u rap goan druge in den dichtstbijzijnde wc.

Symptoom 3 :     Den tuug is van witten email.
Uurzoake :          Ge stoa nog altijd in ‘t toilet.
Oplossinge :       Roept iemand veur u t’ helpe.

Symptoom 4 :     Ge stoat al een uure te wachte op da gloas dadde besteld hèt.  
Uurzoake :          Den tuug stoat àchter u.
Oplossinge  :       Draaid u omme, doar stoa uw gloas.

Symptoom 5 :     De muur flak veur u zit vol mee luchtses.
Uurzoake  :         Ge zijt op uwe ruggene gevalle.
Oplossinge :        Draaid u  veurzichtig 90° omme.

Symptoom 6 :     Uwwe mond zit vol mee  sigarettenpeukskes. 
Uurzoake :          Ge zij mee uw bakhuis in den asschenbak gevalle.
Oplossinge :       Spiekelt alles uit en spoel uwwe mond mee nen gin tonic.

Symptoom 7 :     Woazig zicht.
Uurzoake  :         Ge kijkt deur een leeg gloas.
Oplossinge  :      Vroag veur uw gloas bij te vulle.

Symptoom 8 :     De grond verploatst hem onder uw voete.  
Uurzoake :         Twee buitesmijters zijn u aan ‘t buitedroage.
Oplossinge :       Vroagd op zijn minst woar dan z’ u noartoe brenge.

Symptoom 9  :     Tefrentene gezichte stoaren u aan van uit ‘t woater.
Uurzoake  :         Ge zijt aan’t probere van te spuwwen in de wc.
Oplossinge :       Steekt uwwe wijsvinger tendent uw kele.

Symptoom 10  :   De mensen rond u spreke mee ne mysterieuzen echo.
Uurzoake  :          Uw gloas zit in uw uure.
Oplossinge  :       Schied uit mee die onnuuzelhede.

Symptoom 11 :     Bewegenden disco, in ' t wit gekliede menschen en altijd ‘t  zelfste meziekske.  
Uurzoake :           Ge zit in een ambulance.
Oplossinge  :       Nie boegeere. Misschien hedde wel nen delirium tremens.

Symptoom 12 :     Uw huisgenuuten zien der komiek uit en stoan te goape noar u.  
Uurzoake  :           Ge zit in ‘t verkierd huis.
Oplossinge  :        Vraagd hulder veur u de weg te wijzen noar uw eigen huis.

Symptoom 13  :     Ne gruute spot in den disco verblendt u.  
Uurzoake  :            Ge ligt zuu lank ofdadde zijt op stroat en ‘t wordt al kloar.
Oplossinge  :         Een kaffeetse en ne goeien dreupel goan der u wel bovenop helpe.


Zijn vrèwe

 1. -"Ah, Tseef, 'k hè g' huurd dadde getrèwd zijt?! Es't een beetse een schuune."

 2. -"Bah, eigentlijk nie."

 3. -"En keun z' een beetse koke?"

 4. -"Dadd' es uuk nie veur over noar huis te schrijve."

 5. -"Moar allee, z' es toens toch goe in 't bedde?"

 6. -"Ah, 'k weet nie: den iene zeg van wel, den andere van nie."Een gesprek rond de toafel tussche vijf chirurge .... 

De ierste : Ik heb ‘t liefste boekhèwers op mijn toafel, want oas ge de dieë ope doet, vind’ al d’ organen genumerooteerd, en dat es wree gemakkelijk.

Den twieden antwoordt : Ja, moar ge moet ne kier nen eletricitëns op uw toafel leggen, alles in hulder lijf is g’ordend volges de kleurecode.

Den derde repliceert : Nie, de bibliothecariesse zijn ‘t beste veur t’ opereren, alles in hulder lijf ligt op alfabetiesche volgorde.

De vierde zegt hierop : Wete gulder, ik hè ‘t liefste de constructiebèwers, die mannen hèn der begrip veure oas ge ne kier een reserveonderdielken over hèt.

De vijfde zegt uiteindelijk : ge zijt allemaal goe mis. De politiekers zijn 't gemakkelijkste. Gien rugggroate, gien herte, gien balle, gien hesses, en ge keunt hunlder gat mee huldere kop verwissele !!!!


Een ei bakke 

Een vrèwe es eiers aan ‘t bakken oas heure man thuis komt.

Hij luupt de keuken in en begint sebiet te roepe:  

PAST OP ! ! !   
BOTER ! !! 
STOP ! ! STOP ! !   
DROAI Z’ OMME ! !  
BOTER ! ! 
ZACHTER ! ! ZACHTER ! ! 
MIER BOTER ! ! 
ZIEDE GIJ DA NIE ? ! 
ZE GOAN AANBRANDE ! ! 
PAS TOCH OP ! !   
DROAI Z’ OMMME ! !   
ALLEE ! !    
HOAST U ! !  
DROAI Z’ OMME ZEG ‘K U ! !  
STOP ! ! STOP ! !   
PAST OP ! !
TE VEEL BOTER ! ! 
HET GOAT SPATTEN ! ! 
ZET UIT ! ! ZET UIT ! !  
PAST OP ! !  
GE GOAT U VERBRANDE ! ! 
ZACHTER ! ! ZACHTER ! !    
HOLA, HOLA, TE VEEL BOTER ! !  
EN TE WEINIG ZOUT ! ! OHHH ! !   
TE WEINIG ZOUT ! !


De vrèwe es compleet heure kluts kwijt en brult:  

- WOARVEURE ROEPTE GIJ AZUU ? WA SCHEELT ER MEE U ?  

De man droait hem omme en zeg wrie kalm, binst dat hij uit de keuke luupt:

- '"t Es geweune veur u ne kier duidelijk te moaken hoe dat da voelt oas ge neefest mij zit in den otto..."


 1. -


Den iene boven den andere

Klein Dannytsje es een poar doagen bij zijn bomma. Hij was een tijdje buiten aan ‘t spele mee d’  ander kinders, en kwam binnengevloge.

 1. -"Bomma, hoe hiete ze da, oas ter twie meinsche in de zelfste koamer sloapen en den îene lig bove den andere?"

  Bomma was natuurlijk wat geschokt, moar denkend aan de moderne opvoeding’ besloot ze hem de woarheid te vertelle...
  - "Dat hîet 'seksuele gemîenschap hên', zoetse, en sommigten hîeten da 'neuken'..."

 2. - "O.K." zei Dannytsje, en verdween were noar buite veur vuurs te spelen.


Ienigte menute loater komt hij were binne:


 1. -"Bomma, dat hîet GIEN neuke, dat hîet een STOAPELBEDDE! En Fonske zijn ma wilt eu sebiet ne kîer klappe... “
Trêwen in den hemel


Op wig noar ulderen trèw verongelukt er een jong katholiek koppelke in een otto-ongeluk. Ze stoan veur d’ hemelpuurte te wachte... Sinte Pieter komt ope doen en ze vroagen hem of dan z’ in den hemel nie keune trèwe?

- “Cho..., da weete’k nie..., dat es den ieste kier dan ze mij da vroage. ‘k Goa da ne kier goan uitvleuje...”

Afijn, ze stoan doar al twie moande te koekeloere oas da meisken heur afvroagt hoe dat da zoe zijn, iewig getrèwd zijn :

 1. -“Pak nu ne kier dat da nie zoe goan, tons zitte me wij veur iewig en drei doagen aan malkoar vaste...”

Achter vier moande es Sinte Poieter doar were:

 1. - “Joach, ge keun trèwen in den hemel.”

 2. -“Ah, dat es wijs moar kijk, we stoan ons hier zuust af te vroage: pak nu ne kier dat da nie zoe wirke, keune me wij tons uuk schien ?!”

Sinte Pieter wordt wrie kwoad en smijt in een Kattekolleere al zijn papierdereie op de grond:

 1. -“ ☁Gotmiljaardenondedzjuu, ☹ ‘k hé potverdomme drei moande guul den hemel afgezocht veur ne paster te vinde ! G’ hèt gij gien gedacht zekers hoe lange dat da goat dure veur da’k nen advekloat gevonden hèn ?!!!”

De gezondheid


Pol en Tseef kome malkoar tege. Zegt den iene tege den andere:

- "Awel, Pol, hoe es't mee de gezondheid ?

 1. -"Zwijgt, Tseef, al da marcheert doe ziere en al wa da gien ziere doet, en marcheert nie..."Schuune begroavinge

Ne miljonair es zuust begroave. In zijn testament hoat hij 40.000 euro veurzien veur een wrîe chique begroavinge. Oas de loaste gaste wig zijn, zeg zijn weduwe tegen heur beste vriendinne :

 1. -“‘k Ben der zeker van da Paul da een wrîe chique begroavinge zoe gevonden hên. “
   - “En ik ben der zeker van dadde gelijk hêt.” zegt de vriendinne, en tons vraag ze stillekes aan de weduwe:
  - “En, heu..., hoeveele hee da nu echt wel gekost ?”
  - “Ja, meiske, in totaal toch zekerst 40.000 euro.”
  - “Moar, allee, da kan toch nie,” roept de vriendinne “'t Was wrîe schuune moar da kan toch gîen 40.000 euro koste?!”
   - “Kijk, den dienst kosttege 6.500 euro, ‘k hê een schenkijnge gedoan aan de kirke van 500 euro. De kaffee, den drank en de knabbelkes kostegen uuk 500 euro. En de reste es noar de gedenksteen gegaan.”
   De vriendin rekent alles rap veure:

 2. -- “Wablief? 32.500 euro veur ne gedenksteen ? Hoe gruut es den diene tons wel ?”

 3. --“Kijk...” zegt de weduwe..                                                                

Gentsche lollekes


Verhoalinkskes...

Wat es ‘t verschil tussche meiskes of vrèwe van 8e, 18e, 28, 38, 48, 58, 68, of  78 joar ?

Op hulder 8e:
Ge doed heur noar heur bedde en ge vertelt heur een verhoalinkske.

Op hulder 18e:
Ge vertelt heur een verhoalinkske en ge pakt heur mee naar ‘t bedde.

Op hulder 28e:
Ge moet gien verhoalinkske ne mier vertellen veur heur in ‘t bedde te krijge.

Op hulder 38e:
Zij vertelt u een verhoalinkske en pakt u mee noar ‘t bedde.

Op hulder 48e:

Zij vertelt u een verhoalinkske om nie mee u in ‘t bedde te moete duike...

Op hulder 58e:
Gij blijft in uw bedde veur heur verhoalinkske niet te moeten hure.

Op hulder 68e: 
Oas g’ heur in uw bedde krijgt, es dadd’ een verhoalinkske op zijn eige.

Op hulder 78e:
Wa verhoalinkske? Welk bedde? Wie zijde gij eigentlijk?! 
Den iesten huwelijksnacht

Jan en Mie zijn zuust getrèwd moar z’ hèn gien cens veur op huwelijksreize te goan dus goan z’ achter den trèw naar ‘t huis van Jan zijn èwers veur ulderen ieste nacht thupe.
De volgenden uchtink stoa Jan zijn kleine broeke, Louwietse, thalverachten op en eet zijn bootses op.
Oast hij noar ‘t schole wil goan vroagt hij aan zijn ma of dan Jan en Mie al op zijn.
“Niens, manneke”, zeg ma.
“Wilde gij wete wa da kik peize?” vroag Louwietse...
“Euh, ik wille niet huren wa dadde gij peist. Goa moar al rap noar ‘t schoole !”
Oas Louwietse tussche de noene were thuis komt vroagt hij aan zijn ma:  “Zijn Jan en Mie al op?”
“Niens”, zeg ma.
“Wel, Weete gij wa da kik peize ?!” zeg louwietse...
“Dat es al om ‘t iender wa dadde gij peist. Eet zier’ uw petoaters op en goa moar al rap were noar ‘t schoole.” zeg ma.
Achter ‘t schoole vroag Louwietse were :  “Zijn Jan en Mie al op?”
“Niens”,  zeg ma.
“Weete gij wa da kik peize ?” zeg Louwietse
“Allee, gow, vertel ne kier wat dadde gij peist ! ...”
“Awel, Vandenacht kwam Jan in mijn koamer de vaseline hoalen en ’k peize da’k hem de secondelijm gegeven hèn...”


                  ☻
Iest bewijze !

Een èw vrèwke zet drei duze van ‘t dierste kattevoer op den band in heuren buurtwinkel: “Niets es mij te diere veur mijn katses.”zeg ze.
“‘t Spijt mij, moar ik mag u die duuze nie verkupe veur dadde mij ‘t bewijs levert dadde wel een kat hèd”, zegt de kassierster. “Ter zijn te veel èwe mensche dien da veur ulder eige kupe en de direkse wil da nie hèn”

Goed. Da vrèwke were noar huis om heur katte en ze krijgt heur duze kattenete. Tsanderdoags kiert ze were veur ‘t dierste hondenvoer te kupe.  Were ‘t zelfste liedse: ze moe heuren hond meebrenge. Gefrustreerd goat ze da biest goan hoale en tuugt hem aan  de caissière. Ze krijgt heur grief.

Tsanderdoags es da vréwke doar were mee een kartonnene duze mee van boven een goat in.
“Madam”, zeg z’ aan de kassa, “zoede doar ne kier uwe vinger willen insteke?”  De kassierster weigert,"Nie, nie, ‘tzoe wel ne kier een slange of een ander gevoarlijke bieste keunen inzitte !”

Meetse stelt heur g’rust en zegt dat er niets in zit da heur ziere kan doen. Uiteindelijk steek ze toch heure vinger in de duze, hoalt er hem rap weer uit en ze riek ne verdachte geur...  
“Eèèèè, godverdomme, ter zit stront in die duze !”
“Joat”, zeg ‘t vrèwke “‘k Zoe drei rolle WC-papier gewild hèn...”


                  ☻

De breuke


De verzekeringe veur arbeidsongevalle kreegd een aanvroage veur tussenkomste vanwege ne Gentschen aannemer die naar eigen zeggen een accident veureg’had hoa deur ..."alliene te wirke". Hij hoa ne gebroke schèwer, ne gebroke linkerenoarme, twie gebroken biene en een hesseschuddinge...


De verzekering vroeg doar nen duidelijken uitleg bij, hoe da zuuiets kost gebeuren en kreeg van den aannemer de volgenden brief...

Gent, de vierentwintegste meie


Geachte menier van d’ assuranse,


Op ne schuune, zonnige zondagmorgend wierde kik nogal vroeg wakker. Ik koste mijne sloap nie mier vinde. Nu moede weten da kik een appartement van vijf stoases aan 't zette ben en ‘k hè tons moar besloten van een beetse vuurs te goan wirken onder mijnen alliene.


‘k Ginge dus noar mijnen bèw en op ‘t dak boven ‘t vijfde lagt er ne huup van 100 kilo stienen die noar beneen moeste. Ik op da dak, die stienen almoal in nen bak gedoan die 'k tons mee de katrolle noar beneen zoe doen.


Oas den bak gevuld was ginge kik noar beneen en 'k trokke an de kuurde. Nu moede wete da'k ik moar tsevetig kilo wege en diene bak honderd. Diene bak kwam in ien vitîzze noar beneen en ik die schote mee dezelfste snelheid noar bove.


In den environ van ‘t derde kwame kik dienen bak were tege en krege 'k ne stamp op mijne schèwer. Vandoar mijn schèwerbreuke.


Den bak valdige op de grond en ik hangdege doar op ‘t vijfde...

Nu moede wete da den bom van diene bak deure de slag der uitgevallen es en diene bak, zoender stienen, moar tien kilo ne mier en weegdege. Ik kwame nu toch mee een vitîzze were noar beneen.


A peu pree omtrent ‘t derde kwame kik dienen bak were tege en krege 'k ne stamp tegen mijne linkernoarme. Lappe mijn twiede breuke....


Beneen pletstege kik op dienen huup mee stienen. Vandoar mijn twie gebroke biene.


Deure 't verschieten hè kik de kuurde van dienen bak losgeloate en kwam hij were mee een geweld noar beneen, pardaf op mijn huufd.


Vandoar mijn hesseschuddinge.


Huugachtend,

Zors


                                         (Noar een conférence van Geerard Vermeersch)

Pensioen

Drei èwe peetses zien malkoar achter ne guulen tijd were.

- “En wa doede gij nu, nu dadde mee pensioen zijt?”

 1. -“Ah, ik fotografere.”

 2. -“En in tuinier een beetse.”

 3. -“En ik doe opspuringswirk.”

 4. -“Opspuringswirk ? En wat es da  tons?”

 5. -“Wel iederen dag zoeke’k mijnen bril, mijne wandelstok, mijn valsche tande, mijn sleutels,...”

                  ☻

Appelpitjes 

Ne Genteneere zit in ‘ Baudeloopark op een bankske appelpitjes t’ ete. Komt er doar nen Hollander neefest hem zitte. Vraagt dienen Hollander:

 1. -- 'Nouw, wat ben jij aan het eten seg?'
  - Ah, appelpitjes, hein...' zegt hij.
  - 'Nouw, waarom eet iemand nou in Sjezusnaam appelpitjes?'
  - 'Awel...' zegt de Genteneere 'omdadde doar slim van wordt...'
  - 'Sooow, en verkoop je er niet een paar?' vroagt den Hollander.
  - 'Ah, bij joajik,' zegt de Genteneere 'veur 2,5 EUR per stuk meugd’ er een poar hèn'
  - 'Wel, geef mij er dan maar 4' zegt den Hollander, betoalt 10EUR en eet zijn 4 appelpitjes op. Een beetse   loater zegt hij :
  - 'Nouw seg, eigenlijk had ik voor 10 EUR heel wat appels kunnen koowpen, en dan had ik de appelpitjes er gratis bij'
  - 'Ziede’t zie,’ zegt de Genteneere' ‘t begint al te wirke!'


                  ☻

Nieuwe papa


“Ik hè nen nieuwe papa”, vertelt Marietje van 4 trots aan heur vriendjes en vriendinnetjes in de kleuterklasse, doelend op de nieuwe vriend van heur ma. “...en hij komt mij straks hoalen achter ‘t schoole! 
Oas’t zuuver’ es lupe Marietje en heur kameroatses noar buite veur de nieuwe papa te bewondere.

“Kijk,  doar is mijne nieuwe papa”, zegt Marietje.”

Roept de 4-joarigen Tim enthousiast : 
“Oh, moar dat es ne wijze ! Den diene hèn wij uuk g’had !...            


                        


Vrèwen worde veur ne niets kwoad !


Mijn vrèw’ en ik zaten in de zetel binst da’k zaptege mee d’ afstandbedieninge van den televieze.
Ze vroeg: “Wat est er op den TV?”

“Stof...”, zei ik. En tons is de ruze begost...

Mijn vrèwe gaf mij nen tip veur wat dat ze wenstege veur heure volgende verjoardag.  Ze zei: “Ik will’ ne nieuwe en hij moe van 0 naar 100 goan in 3 seconde.”

En ‘k kocht heur een nieuwe weegschoale. En tons is de ruze begost..

Mijn vrèwe bekeekt heur in de spiegel en was nie content mee wat dat ze doar zag. “Ik voele mij verschrikkelijk, ‘k vinde mij èwd, En 'k ben luulk.  ‘k Hè ‘t wirkelijk nudig dadde mij sebiet een compliment moakt.”

En ‘k antwoorddege: “Uw zicht is uitstekend.” En tons is de ruze begost...

Mijn vrèwe en ik woaren op ne réunie van èw-lierlijnge van heur schoole. Iene van d’ aanwezige manne was zuu zat of een kanon en goot ‘t ien gloas achter ‘t ander achterover. ’k Vrieg aan mijn vrèwe of daz’ hem kendege. “‘t Zal wel zijn”, zuchtege ze, “wij zijn lank een koppel geweest en oaze m’ uit malkoar ginge, est hij beginne drinken en hij es nuunt nie mier gestopt.”

‘k Zeie: “Wie hoa dat uut gepeisd dat hij da nu nog aan ‘t vieren zoe zijn...”  En tons is de ruze begost...


In Delhaize vroege ‘k aan mijn vrèwe of damme d’ aanbiedinge van 2 bakskes bier veur 15 euro zoen pakke. Ze zei "nie" en zonder mijn gedacht te vroage kocht ze ne pot revitaliserende crème van 15 euro.

‘k zei heur dat een bakske bier mij veel mier of diene crème zoe g’holpen hèn veur heur schune te vinde. En tons is de ruze begost...

Ienigste doagen leen vroeg ‘k mijn vrèwe woar damme noartoe  zoen goan veur onzen huwelijksverjoardag. “Ieverst woar da’k al lange nie mier geweest ben”, antwoorddege ze.

Ik steldege tons veure veur noar de keuke te goan. En tons is de ruze begost....

                                                               
  

Licht windeke

Een bejaard koppel zit op ne zondagnuchtijnk in de kirke.
Halverwege de misse leunt de vrèwe noar heure man en zegt : 'k hè doarzuust een stil windeke geloate. Wat moe kik neu doen? '
Heure man leunt noar veuren en zegt: 'Veurlupeg niets. Oazeme  thuis zijn zal 'k een nieuw batterietse in uw
huurapparoat steke...'


Boas


Den boas zit in de stafvergoaderinge altijd moar te kloage dat hij te weinig gerespecteerd wordt. Tsanderdoags brengt hij een plakoatse mee woar dat er opstoat :

‘Ik ben hier den boas!’

en hij plakt dat op de deure van zijnen bureau.

Oast hij tsnoens werekomt van t’ ete hangt er een papierke aan zijn deure. Der stoat op:


‘Eu vrèwe hee gebeld.

Ze wilt heur plakoat were!’
Grijs hoar...

De meester dielt de bultijns uit.
Hij kom bij Jantje en zegt : “Oas eu pa dienen bultijn goa leze, krijgt hij grijs hoar!”
Waarop Jantje antwoordt: “Choh, goat jij blije zijn, want hij hee een kletshuufd gelijk nen biljoartbal!”Wa?

Een vrèwe vroagt aan heure man :"Wat bewonderde gij ‘t miest aan mij ?
Mijn innerlijke ruste of mijn sexy lijf?..."
Zegt de man : "Eu gevoel veur humor..."In ‘t muzee

Ne man en een vrèwe lupe thupe deur ‘t muzee.
Zegt de vrèwe: : “Kijk Marc, zuu een luulke schilderije hè kik nu nog nuunt gezien, zie”!
Zegt de man: “Margriet, zet euwen bril op en goa van veure diene spiegel”

                  ☻


Vuvuzela’s en vrèwe...

Wat es 't verschil tussche ne Vuvuzela en een vrèwe?
't ién es irritant, uurverduvend getetter in eu uure en werkt guul den tijd op eu zemols..
't Ander es ne plastieken toeter.

                                                              
Uuk slim...

Twee simpeleers zijn achter joaren wirkluusheid en mee wat politieke steun
tons toch eindelijnge aan een jobke geroakt bij den ijzere wig.

Doar beseffen ze al achter een poar doagen wakst vlies dan ze mee die twie wietlewoais in de kuipe hèn... Ze zoeke doar  tot dat ulder bakhuis schief stoat naar een jobke en een ploatse waar dan ze zuu weinig meugelijk in de wig luupe. Uiteindelijk neemt den ploegboas ulder mee naar een stuk spoorlijne die al joare nie mier gebezigd wordt. Hij stelt hem thupe mee die twie gaste thalvend tussche de roete...

 1. -”Manne, nu moede ne kier goe kijke”, zegt hij “Kijk moar ne kier in de verte tot zuuverre dadde de roete nog keunt zien...”

  Thupe kijke ze in de verte noar den horizon tot woar dan de rails precies in ién punt thupe kome.

 2. - “Mannen, ge verstoa welt hoe dangereus da zuu iets es, hein...”, zegt die ploegbaas. “Dus: goa doar sebiet noartoe en zorgt er veure dan de roete overal eve bried zijn.”

  - “‘t Zal wel zijn, ah, dat es levesgevoarlijk!” zegge de twieë en gewoapend met een meetlatte trekke ze richtinge horizon.

  De twieë stappen en stappe, nu en tons alles schuune metend.
  Kilometers en ure loater blijft da gevoarlijke punt nog altijd onbereikboar.

  Ze zijn al moe en ze verstoan der ulder nie aan, tot da iene van de twieë hem ommedroait, in de verte kijkt, blîek trekt en roept :

  - “Miljaar, ‘t Is nie woar hein! We zijn der al verbij!'

                                                                                 

Hemolpuurte

Op nen dag huurt Sinte-Pieter de belle van d’ hemelpuurte.
Oast zij opedoet, ziet hij nog zuust ne vent wiglupe,
Hij schudt verwonderd zijn huufd en doet de puurte were toe.
Hij is nog gien tien stappe verre of ter wordt were gebeld,
Hij doe ope, en ziet zuust diene zelfste gastwere zijn schupp’ afkuissche....
Hij doet de puurte op een gèrreke en wacht af achter ‘t hoekske...
Achter nog giene menuut belle ze were. Sinte-Pieter snok zijn puurten open
en kan nog zuust diene zelfste kadee bij zijne nekke stekke...
- “ Hee manneke, mee wiens voete zijde gij hier aan’t spele, giestighoard!”
- “Joamoar, ‘k kanne kik doar niets aan doen, ze zijn mij' aan ‘t reanimere!”

                  ☻

Ieuwigen trèw 
        
Hij: Ha, eindelijnge, ik hè zuulange gewacht. 
Zij: Wilde da kik vuursgoa? 
Hij: NÎE. Ik durve der nie op peize...
Zij: Ziede mij geere? 
Hij: Ah, vaneiges. Wrie veele! 
Zij: Hedde mij uut uures gezet? 
Hij: NIENOAK. Veur wa vroagde mij dadde? 
Zij: Wilde mij nen toes geve? 
Hij: Iedere kier oaze’k d’ accoaze krijge! 
Zij: Zoede mij uut sloan? 
Hij: Ge zij gij zot zeker? Zuu iemand benne kik nie! 
Zij: Kanne ‘k eu betrèwe? 
Hij: Ja. 
Zij: Schat! 


Lief hein!   En achter 30 joar getrèwd leest hem van onder noar bove...

                  ☻

Dat es wa dat er goa gebeure oazeme niets doen aan d' ontbossinge...

Tsjiezeke, zoede oastemblief kliere keune zende aan al d' oarme vrèwe dien in de computer van mijn papa zitte??

Tsiezeke, zoede ne kier wa woarme kliers keune sture veur al die madams dien in ulderen bluute op mijn pa zijne computer stoan?

                  ☻

Ruukapke

Ruukapke goa om komisses deur Lembeke-bos en wie zie ze doar in de struike zitte? Den Boze Wolf!

- "Verdeeke, Boze Wolf, veur wadd' hedde gij zuu klein uugskes?"

 1. -"Dedzjuu, Ruukapke, gij domme tuutte, ziede gij nie da'k aan 't kakke ben!!!"


                  ☻

Ik ben verdekelinge wrie getroffe deur d' economiesche crisis...

Ik ete beschimmelde koas...           gedruugd vlies...                      'k drink' èwe wijn...

Maanen otto hee

gien tak ne mier...


                    en mijn badkuipe

                    stoa buite!...


           

            Irg, hein?!

                  ☻

Ronny en Eddy


Ronny komt Eddy tegen in nen dikke Volvo.

Ronny: "Hola, da goa een beetse tegewoordig zie'k?"

Eddy: "Ah, baa joat. 'k Magge nie kloage. Ik doe veel zoakes in Zweden."
Ronny kijkt in den otto en ziet doar een snelle kiene, goe gedroaid van uures en puute, 'mee veel volk in de stoase'.

Ronny, wijzend op da bloendsje: " Zweedse?"

Eddy: "Bwah, da val mee, zuust een beetsen onder heur oksols..."


                  ☻

Slecht veur de gezondheid


Een Europeesche studie hee uitgeweze da alcol een speciaal effect hee op ons gezondheid binst dan ander studies guul ‘t tegendiel bewijze :


                    Vodka mee ijsblokskes es slecht veur de niere !
                    Rhum mee ijsblokskes es slecht veur de lever !
                    Gin mee ijsblokskes es slecht veur d’ hèsses !
                    Whisky mee ijsblokskes es slecht veur ‘t herte !
                    Cointreau mee ijsblokskes es slecht veur eu doarmes !


‘k Pijze da’k die smîrig’ ijsblokskes in de vuilbak goa smijte !!!!


                  ☻

Den hoed


Een èwere dame stoat aan de relinge van een cruiseschip binst dat ze mee alle twie heur hande heuren hoed vast’ hèwd omdat hij nie zoe wigwoaie.

Nen hiere goa bij heur stoan en zegt:

- “Excuzeer mij, madam, ik wille nie vrijpostig zijn moar es’t eu nie opgevalle dat eu klied opwoait  deur de wind?”

- “Ja, ‘k weet’t” zegt de dame, “moar ik hè alle twieë mijn hande vandoen veur mijnen hoed op zijn ploatse t’ hèwe.”

- “Moar madam, ge moet wete dadde gien ondergoed droagt en da eu onderlichaam bluutgesteld es aan onbescheide blikke” antwoordt den hiere, vrie serjeus.

De dame kijk ne kier noar beneen, tons were noar den hiere en antwoordt hem: 

 1. -“Meniere, Al wat dadde doar onder ziet es 85 joar èwd, moar mijnen hoed es ne nieuwe!...”


                 

Schabèwelijk toalke


Moeder es in de keuken aan ‘t wirke, oas ze de kleine in de living huurt spelen mee zijn treintses. Z’ huurt den trein stoppen en de kleine zegge:

“Al de kluutzakke die neu willen afstappe moete godverdomme moake dan ze mee ulder stomme kluute van den trein zijn want dat es hier de loaste halte! En al de dwoazekluute die neu willen opstappe moeten hulder hoaste danze mee ulder leege konte op de banke zitte, want we raaie sebiet vuurs.”


Moeder krijgt hoast een appelflèwte, schiet heur de living in en zegt:

“Manneke, azuu een toalke zijme wij hier nie geweune. Schiet eu ziere noar eu koamer veur een uur’ of twieë  en ik wille van eu azuu gien toale ne mier huure, g’ hèt mij goe verstoan, hein!”


Twie uure loater komt de kleine noar beneen en speel vuurt mee zijn treintses.


“Bericht aan de passagiers: vergeet oastemblieft ulder bagage nie mee te pakke. Ge zijt allemoal wrie bedankt en w’ hope dadd’ een aangenoame reize g’had hèt en we kijken der noar uit veur ulder weere t’ ontmoete.”


Op de moment dat er ne glimlach op ma heure mond komt, huurt ze de kleine zegge:

“En veur al degene dien ‘t schijt gekregen hèn van die twie uure vertroaginge: doarveure moede mee eu reclamoases bij die kalle in de keuke zijn!...”

                  ☻

Bij den docteur...

 1. -Man: “Docteur, peisde gij da kik nog tfiertig joar zoe keune leve?”

 2. -Docteur: “Drijnkte gij?...”

- Man: “Nienoak.”

- Docteur: “Zijde gij ne ruuker?...”

- Man: “Nienoak.”

 1. -Docteur: “Goade gij sewijle bij ander vrèwe?”

 2. -Man: “Ah, bijnienoak gij!"

 3. -Docteur: “Veur wa wilde gij tons nog tfiertig joar leve?!?”

                  ☻

Ew vrèwke 1


Een èw vrèwke es aan heur wijnglas aan’t sippe, binst da z’ in de veranda neefest heure vent zit.

Ze zegt: “‘k Zie u toch zuu gîrre, ‘k wete nie hoe da kik zoe keune vuurs leve zonder eu!”

Zegt heure vent: “ zijde gij da, of es’t de wijn die neu aan’t babbelen es?”

En z’ antwoord: “‘k Ben tekik die tege mijne wijn aan’t babbele ben...”


                  ☻

Ew vrèwke 2

Een èw vrèwke vroagt aan heure zeune:

 1. -“Hoe hiet diene firme jongen Duitser neu were, die mij zuu zot moakt of een achterdeure?”

 2. -Zeune: "Alzheimer, ma, Alzheimer..."

                  ☻

Van woar dat da streepke komt in ‘t cijferke zevene?...  7


Vandoage zijn der nog veel mensche dien, oanze ‘t cijfer zevene schrijve, een horizontaal streepke zette in ‘t midde van da cijfer. De meeste lettertypes hèn dat al lank in de vuilbak gesmete: 7, 7, 7, 7, 7, 7,7, 7,7, etc... 

Moar wete gulder hoe dat da streepke doar eigentlijk gekomen ès?... 


Awel, oas Mozes mee zijn tien gebode van den birg gekomen es, last hij veure wat dat er op zijn stiene toafols geschreve stond. An ‘t zeveste gebod gekome last hij:

- "Ge goat de vrèwe van euwe noaste nie begiere!”

En tons woaren der duust man die riepe: “Deurstreept die zevene!!!”

                  ☻      

Op de chantier

Ter es een èwe zuster uit een kluuster. Neefest da kluuster est er ne chantier.

Aos die manne van diene chantier ant klappe zijn, keune ze der soms nogal muuken op geve. Maseur peist dat da de moment es veur mee die meinsche ne kier een klapke te goan doen. Tsnoens steek ze wa bruud mee wabij in nen bruine zak en ze tert er noartoe.

Aos ze doar toekomt lach z’ eur tande bluut in zeg ze: "Allo manne, weet er ier iemand wie da Jezuus Christuus es ?"

Den iene kijkt noar den andere gelijk dan ze ‘t in Keulen uure dondere. Ter es iene die noar omhuuge roept: "Est er iemand die Jezuus Christuus kent?!”

Nen andere roep noar beneen: "Woarveure?! "

En dienen andere roep were: "Awel, zijn vrèwe es hier mee zijn botramme!"

                  ☻

Bedpanne


Zuster jeanine, die thuisverpleginge doet, was op ronde veur heur patiênte te verzurge, oas heur nafte op’groaktege... ‘t Geluk wildege dat er een Texaco station achter den hoek was woar da ze stille viel. Ze tort er noartoe veur nen Jerrycan te lienen en nafte te kupe. De pompiest verteldege da ‘t ienigste kanne diet hij hoa, vijf menute leen uitgeliend was aan nen anderen duts zonder nafte, die sebiet ging werekome. En ofda z’ een beetse wildege wachte?


Moar angezien da z’ al wa loate was, besloot ze moar were noar heuren otto te goan. Ze keekt in heure koefer ofdat er niets inlag da ze ten attandan mee nafte kost vulle en ze paktege tons moar, en cas de force majeure, de bedpanne die ze noar heure patiënt moest brenge.


Altijd vindingrijk, droeg ze de volle piespot neu gevuld mee nafte noar heuren oto. Binst da ze de naft’ in heuren tank an ’t giete was, stonden der an den overkant twie Marokkoane mee huldere mond ope, verbèwereerd noar malkoar te kijke... “Cheu," Zegt den iene tege den andere: “oas die kerre start, worde kik vandoage nog katholiek!!!...”


                  ☻


Goe geroaje

Vier êwe wijvekes zitten an toafel in ‘t êwmeetses en ‘t êwpeetseshuis, oast er nen bompa kom binnewandeld. Îene van die êwe wijvekes roep noar hem: “Hé, bompa, wedde damme wij precies keune zegge hoe êwd dadde gij zijt?!”

“Choh,... ge keun chulder da nie groaie, huupke zotte wijve!” zegt hij.

Îene van de wijvekes zegt: “Nieje?!... We keune wij da wel! Loat eu broek en eu onderbroek moar ne kîer zakke, we goan eu da sebiet ne kîer goan zegge, zie...”

Een beetse zijne kluts kwijt, moar zeker wete, dan ze da nié goan keune, loat hij zijn broek en zijn callecoentsje zakke. Îene van de bommaatses loat hem nog een rondeke droaie en tefrente kîers noar omhuuge sprijnge. Tons riepe ze alle viere tegelijk: “Gij zij zuust de 79 gepasseerd!”

Mee zijn broek nog op zijn knoensols en guul verbêwereerd, vroeg den bompa hoe dan ze zulder da om de liefde gods toch koste zien?!

“Awel,” zei îene van de meetses, oast ziek van ‘t lache, “We keume wij da nie zien, moar we zijme gisteren alle viere op eu verjoardagsfîeste geweest!!”

                 

Nucleaire lolle

Twie atome in ne kernreactor botse tege makoar. Zegt den iene " AJJEU!!!..."

Zegt den andere: "'t Splijt mij!"

                  ☻

Vroeger...


Een èwer koppel ligt tsoaves loate in ‘t bedde. De man valt oast in ‘t sloap, oas zijn vrèwe zegt: “Choh, vroeger paktege gij altijd mijn hand vaste oas ge wildege sloape...”. De man pakt efkes d’ hand van zijn vrèwe vaste en droait hem weer omme veur te sloape.

Een beetse loater: “... En ge gaf mij altijd nen toes veur damme gijnge goan sloape.” De man droait hem omme en geef zijn vrèwe rap nen toes op heur koake.

“...En ge beet mij altijd zuu wrie lifdevol in mijne nekke...” De man sloa in iene kier zijn soarzes wig en wipt uit ‘t bedde. “Wa goade gij doen?” vroag z’ an heure man... “Hoe? Ah mijn tande goan hoalen in de badkoamer, nè!"

                  ☻

Alzheimer

Ter wordt tegewoordig mier geld uitgegeven veur onderzoek noar betere silicone veur bustvergruutijnge en viagra veur de viriliteit van de manne te verhuuge, dan aan onderzoek noar medecijne veur Alzheimer.

Binnen een poar joar hemme vrèwe rondlupe mee balkons gelijk voetballe en manne mee een eerekse van hier tot chinter. Zuust goan ze tons alle twieë nie mier wete veur wa da't dient...

                  ☻

In ‘t hospitoal

Drei docteurs stoan thupe gried veur noar huis te goan, in ‘t U.Z....


-Den uugspeesjalist: “Allee, me zien malkoar wel nog ne kier!”

-Den uurspeesjaliest: “Ja, w’ hure nog van malkoar!”

-De gieneekoloog: “‘k Wippe wel nog ne kier binne!”

                  ☻

Op den buroo


Vroagt er iene an zijne vrèwelijke collega:

Jij: “Cho, een schuun truitse, hein? Van keemelhoar gemoakt?”

Zij: "Hoedadde?"
Jij: “Awel, ‘k miendege kik dadd’ azuu, vanwege die twie bulte!!
Stilte .....
Zij: "Mmmm,... en die lerene veste van eu tons? Die es zekers van virkesleer?...
Jij : “Hoe wilde zegge?! ”
Zij: ”Ah, de kop zit er nog an!"

                  ☻

Treincoupé


Ne man goa mee de nachttrein op skivakanse. In ‘t sloapcoupé komt hij tot de konstatoase dat hij de coupé moe diele mee een vrèwe... Ze stellen ulder aan malkoar veure. De vrèwe goa van bove sloape, de man van onder. Ze goan in ulder bedde goan ligge moar achter een kortierke roept de vrèwe:


- “Gebuur, sloapte gij al?” - “Nienoak” zegt de man. - “‘k Hè een beetse kèwe.” zegt de vrèwe, - “Zoede misschien ‘t vijsterke wille toedoen?” - “Ah, vaneiges!” zegt de man. Hij stapt uit ‘t bedde, doe ‘t vijsterke toe en legt hem weere neere.


Achter een kortierke roept de vrèwe: “Gebuur, sloapte gij al?” - “Nienoak” zegt de man -”’t wordt hier nogal benèwd” zegt de vrèwe, “zoede messchien ‘t vijsterke were willen opezette?” - “Oké”, zegt de man. Hij doe ‘t vijsterke toe en kruip weer in zijn bedde.


Achter een kortierke roept de vrèwe: “Gebuur, sloapte gij al? -”Nienoak”, zegt de man. -”’t Begin neu toch were kèwd te worde”, zegt de vrèwe,” moar ‘k hè gezien dat er in ‘t kaske nog een soarze ligt. Zoede gij dedieë veur mij messchien ne kier wille pakke?...” -” We zoen natuurlijk uuk keune doen gelijk of damme getrèwd zijn...” zegt de man. - “Choh, zoede da wille?! Da zoe wel tof zijn!” zegt de vrèwe. -”Joat zul!” zegt de man.


“Goe”, zegt hij “komt uit euwe nest, pak zelve die soarze, kruip weer in euwe nest, hèwd eu bakhuis en loat mij nondedzjuu sloape!...”                  ☻

Rijexame

Twie Gentsche blondsjes zitten aan den tuug in een cafeetse in ‘t stad. Zegt d’ iene:

-”’k hè doar zuust mijn rijexame gedoan.”

-“Alleee gij?! En hoe es’t geweest?”

-“ Nie goe, hein, jonk” zeg ze, “‘k Benne kik weere gebuisd... ‘k Kome kik weer op da rond punt mee da plakoat 30, en ‘k rije kik doar dertig kiers rond...”

 1. -“Ai!...” Zegt d’ ander “Eu misteld, of wa?...”


                  ☻

Wa doe eu papa?


Bij ‘t begin van ‘t schooljoar begint de juffrouw mee: “Stel jullie allemaal eens voor vertel eens welk beroep jullie papa uitoefent.”

Ll.1: “Mijn naam is Zjeeraar en mijn pa is bij de pompiers. Hij blust branden!”

Ll.2: “Ik heet Polleke en mijn pa is kok en hij kan wree goe koken.”

Ll.3: “Ik ben Cieske en mijn pa is paaldanser in zijnen blote in nen bar...”

Ter valt een duudsche stilte in de klasse. D’ ieffrèwe verslikt eur azuu een beetse en begin sebiet over wat anders. Achter ‘t schole goa ze bij Cieske en vraagt: “Is dat echt waar dat uw pa naaktdanser is?”

“Ah maar bij neen, juffrouw hij werkt bij Dexia, maar ‘k durve kik da nie zeggen, dat is veel te schamelijk...”


                  ☻

Hoaien...

 

Voader Hoai en zijne zeune zijn onderwege.
Al mee ne kier zwemt er boven hulder ne groep mensche...
Zegt voader hoai :  "Wel, zeune, neu goame zuu verre noar bove,
dat zjuust den bovensten helft van onze vin te zien es en we draaien azuu een poar rondekes rond die zwemmers ! "
Zuu gezeid, zuu gedoan.
Voader hoai : "Jongene, neu doeme dat weere, moar neu lateme guul onze vin zien ! "
Afijn, die twië zwemme weere ienigte rondekes rond die zwemmers en duike tons den dieperik in.
Roep voader hoai : "Ja, moat,, neu ATTACK ! langst onder en fritte moar !"
Ze doen da tons uuk. Al de zwemmers worden opgefrit...
Een beetse loater, binst dan ze nog alle twieë an ‘t noargeniete zijn, vroagt zeuntse hoai:
 
"Seg, pa,  woarveure moesteme wij eigentlijk iest al die rondekes zwemme rond die gaste, w’ Hoame ze wij toch sebiet zonder probleme keunen opfritte???"
“Joam, manneke", zeg voader wijs, "moar leeggeschete smoake ze stukke beter !"


                  ☻

Lezijnge

Ne vent wordt tsnachts rond den îen in een afgelege stroate tege g’hèwe deur de poliese:

- “Awel, meniere, meuge wij eu ne kier vroage wat dadde gij hier tsnachts ten dreie nog luupt te doen?”

-“Ah, Ik goa noar een lezijnge over alcolmisbruik en d’ effecten doarvan op 't relationeel vlak." 

-“Allez, gij?! Wa dadde neu zegt!... En wie goat die lezing op da moment van de nacht tons wel nog geve, peisde gij?"

 1. - "Mijn vrèwe!..."


                  ☻

Afvalle

Een vrèwe zegt tegen heure man da ze rap wilt afvalle.
De man zegt: "Awel, tons moed’ eu inschrijven voor de Missverkiezijnge."
Zegt de vrèwe: "Allee, woar sloat da neu weer op?!"
"Ah," zegt de man, "tons valde gij als iesten af..."

                  ☻ otto


De lotto


André vraogt aan Magda : "Wa zoede doen moeste kik de Lotto winne ?"

"Awel", zegt Magda, "'k zoe den helft eisen van eu winste en eu tons loate zitte, want 'k ben eu strontebeu ! " 

"Wijs!", zegt André, "awel, 'k hè 12 euro gewonne, hier edde 6 euro en kuis neu euwen buut af!..."


                 

De Gentsche Poliese:

De Gentsche poliese moe lesse A.N. volgen omdan d’ Hollanders problemen hèn veur ‘t Gents te verstoan. Achter een trainijnge van nen dag of viertiene goat er een patrouille op stap en ze zien in de Belfortstroate toch wel nen Hollander die geparkeerd stoat veur de trappe van ‘t stadhuis. 

Zegt den iene azent tege den andere:

- "Ja, lappe, den diene goat den boek op..."  Komt al meedien de chauffeur van den otto afgelupe die ziet dan z' hem an 't opschrijve zijn!...  Zegt den iene fliek tege den Hollander in ‘t Schuun Vloms: 
- "Mijnheer, u staat hier fout geparkeerd en daarom hebt u varkensvlees tussen uw benen''.     
- "Sorry", zegt den Hollander, "maar ik begrijp niet wat u bedoelt." 
Zegt de fliek nog ne kier in ‘t Schuun Vloms:.:
- "Wel, mijnheer, u staat hier fout geparkeerd en daarom hebt u varkensvlees tussen uw benen.''
- "Nou seg, dit snap ik echt niet hoor!", zegt den Hollander.
Den andere fliek krijge’t op zijn systeem, zet ne stap noar veuren en zegt op zijn platste Gents g’ ambeteerd tegen den Hollander: 
- "Moatseu, ‘t es veur te zegge dadde verkierd geparkeerd stoat en doarveur' hèdde 't spek an eu kluute, of verstoade gien Gents?!"


                  ☻

Veel rapper...

Roger Van Bockstaele gidst ne groep mee Amerikoanders deur Gent. Ze stoan aan 't Sinboafskirke.

"Kijk", zegt Roger, "Hier an dienen toren hèn z'e van 1462 tot 1538 - dat es 76 joar ! - gewirkt."

"Choh", zegt er nen Amerikoander. "Bij ons zette ze da op een moand!"

Aan de St.-Michielsbrugge vertelt hij dan z' an die brugge gebèwd hèn van 1905 tot 1909...

"Choh", zegt dienen Amerikoander, "bij ons legge ze da op een weke..."

Afijn, ze komen aan 't Veerleplein  en Roger vertelt over de Vismijne en d' Onthuufdingsbrugge.

Tikt dienen zelfsten Amerikoander op Roger zijne schèwer: "En wat es dat hier achter ons?"

"Ah, kaak neu, dedzjuu", zegt Roger, wijzend op 't Groavekastiel: "da stond hier gistere nog nie!"

                  ☻

Een krîmke

Bomma hee goeste noar een krîmke... Bompa zegt wrie hoffelijk dat jij doar wel zal ommegoan, en wa veur krimkes dan da toens wel moe zijn?
“Ien bolleke vanielde en ien bolleke choclaa.” - “Moek ‘t veur eu op een briefke schrijve?”, vroag ze lief. - “Nie, nie, da moe nie”. - “Echt nie?” - “Nie, echt nie.”  Hij hèw bij huug’ en bij liege vol dat hij dat nog wel kan omthèwe.

Komt hij mij nie were mee 2 zakke friete...
“Ziede’t zie, ziede’t zie: “gien briefke...!” Ge zijt de mayonaise vergeete!”

                  ☻

't Es de mijne nie...

Ne Genteneere komt mee een drijdubbel stuk in zijn fiole uit den bar gewaggeld. Hij begint over ‘tdak van tefrent’ otto’s op de parking te wrijve en de parkeerwachter huurd hem zegge: “‘t Es de mijne nie... ‘t Es uuk de mijne nie... Den dienen uuk nie...” Afijn hij goa bij diene vent, zegt hij: “Menier, peizde gij dadde zuu uwen otto goat vinde?” - “Ah, ‘t zal,...’t zal wel zijn!” zegt de zatte, “op de mijne stoat er... nen blèwe... zwoailucht...”

                  ☻

Domme tuutte


Een domme tuutte stapt den bureau van Interlabor binne: “Awel, ‘k probeer ulder al drei doage te belle op 0800-1730, veur wa antwoorde gulder nie?” En Suzanne van Interlabor antwoordt: “Joamoar, madam, da zijn ons openingsure...”

                  ☻

Joagers...


- “Zeg, moar veur wa kliede gij eu altijd lijk ne matruus oas ge goat goan joage?”

 1. -“Zwijgt: tons peize de wilde bieste da’k goa goan visse en tons zijn ze nie benijt van mij!”


                  ☻

Kleurenblend   


Een getrèwd koppel van middelboare leefteid:

Man zegt: "Zoetse, ik moe eu iets bekenne, ik ben al hiel maan leven kleureblend"

Vrèwe zegt: "Ik moe eu uuk iets bekenne zoetse. Ik ben niet van Zelzoate... moar van de Kongo"

                  ☻

Taxi 


W’ hoam ons zuust griegemoakt veur bij moate èwejoarsoavond te goan viere. We liete nog een nachtluchtse brande, zettegen ‘t antwoordapparaat aan, hinge nen handdoek over de muite van onze pieruus en we stakeme de katte buite. We beldege nen taxi...


Oast hij doar was gijngem’ allemoal buite. Die rufte van een katte moakeg’er gebruik van, van heur ziere weere binne te schiete! We dierve wij heur nie binne loate omda ze zuu op heur guul eige maniere wrie geere pieruuskes zag...


Mijn vrèwe stapteg’ al in den taxi, binst da kik nog achter de katte moest goan zoeke. Oas de katte mij zag crostege ze gelijk ne zot den trap op, en ik doar achter...


Mijn vrèwe, die nie wildege dat de chauffeur wist dat er niemand thuis was, hoa hem wijsgemoakt da’k zuust nog ne kier noar bove was veur mijn moeder nen toes te geve veur daz’ in ‘t sloap viel. Een poar menuute loater zate’k uuk in den taxi.


“Sorry, da’t zuu lange duurdege” zeije’k “moar die stomme giete hoa heur wiggestoken  onder ‘t bedde. ‘k Hè der heur mee ne kapstok van onder gekrege. Tons wildege ze wigluupe, moar ‘k hè heur bij heur vel gestekt. ‘k Hè heur tons in een soarze gedoaid omda’ze mij nie zoe scharte, moar ‘t es gelukt, ‘k hè heur mee heur dikke pense in den hof gezwierd! ‘t Es neu t’ hope da’ze vandenacht in mijne saloa nie schijt, gelijk passeerde weke...”


Algemiene stilte in den taxi...

                  ☻

Goddelijk gesprek 

mens: God?!

God: Ja?

mens: Ma'k eu iets vroage?

God: Ah, vaneiges!

mens: Een miljoen joar, wat es da veur eu?

God: Choh, ... een sekoendsje!

mens: En een miljoen euro?

God: Choh, ... een centiemke

mens: Keunde mij een centiemke geve?

God: Hedd' een secoendsje?

                  ☻

De ‘Gèwene Lieuw’

Iene kier per joar kome der vier èwe kameroate thupe veur ne gezellige réunie. Oanze 40 wierde sprake z’ af woar dan ze noartoe zoen goan. Zegt er iene: “Loat ons noar de ‘Gèwene Lieuw’ goan. De serveuze doar es ne geweldige stuut en heur pistolees ligge schuun’ in d’ étaloage...”


Tien joar loater, oan ze 50 wierden, zaten ze weer t’ overlegge woar dan ze noartoe zoen goan. "Loat ons noar de de Gèwene Lieuw goan, doar keunde  goe eten en de wijnkoarte iest er azuu!"


Weere tien joar loater, oan ze 60 wierden, zei ter iene: “Loat ons noar de ‘Gèwene Lieuw’ gaan daar es’t rustig en ter mag doar nie geruukt worde !”


Oan ze 70 wierden, zei ter iene: “Loat ons noar de ‘Gèwene Lieuw’ goan, doar keunde mee euwe rollator gemakkelijk binnen en z’ hèn doar nen assanseur !"

Oan ze 80 geworde woare zei ter iene: “Hé, loat ons ne kier noar de ‘Gèwene Lieuw’ goan !” Zegt den andere: "Wrie goe gedacht, we zijme doar van ze leve nog nuunt geweest!..."

                  ☻

Twie bomme 


Ter zijn twie bommen uit den twieden oorlog gevonden aan de Muije. Agent Bruce en Steven loaje z’ alle twieë neefest malkoar van achter in ulder comionette, en voere ze, guul vreurzichtig noar de Belfortstroate...

Zegt de Steven tege den Bruce: “Zeg, wa gebeurt er oast neu iene van die bomme zoe onploffe?!”

Bruce: “Steveke, simpol woar, jongene: tons zegge me toch geweune damme moar ienen bom gevonden hèn!...”


                  ☻

Behulpzoamen agent  


Ne zatte stoat aan zijn veurdeure te foefelen want hij krijgt zijn sleutel nie in 't sleutelgoat.

't wil toch wel zuust lukke da agent Bruce passeert op zijne motto, en jij, altijd behulpzoam, die zegt: " Menier, kanne kik eu messchien een beetsen helpe?" Bruce doe de veurdeure open moar wil toch wel weten of dat dat diene zatte zijn huis wel es.

- "Menier, es da wel eu huis?... Bewijs mij da ne keer!"

- Dien zatte zegt : " Tuurlijk... eu... tuurlijk, menier den agent. Kijk... kijk dat es mijne living,... hier kijkekik alle doage noar mijnen  T.V.

- "Jaja, almoal goed en wel, iederien kan da zegge"" zegt den agent da es geen bewijs."

- "Allee... eu... allee kom..., kom nekier mee noar mijn keuke, kijk... kijk, ... hier eteekik mijn botramkes..."

- "Jomoar, joamoar," zegt den agent," doar weete kik nòg niets mee..."

- "Awel," zegt diene zatte, "goa... goa... ne kier mee noar bove, noar mijn sloapkoamer..."

 Diene zatte doe de deure open van de sloapkoamer, en zegt tegen den agent:

 1. -"voila... voila...! Die vr...vreiwe die doar ligt te sloape, da... dat es mijn vreiwe..... en diene veint die d... doar neefest ligt, da bennekike!!"                                                                                              ☻

Engels en Gents 


Nen Engelsman es op ne woarme zomeroavond in ne Gentschen dancing ne slow aan 't danse van tien-stapkes-op-een-talluure mee een Gentsche schuune blonte kiene goe gedroaid van uures en puute.

Zegt den Engelsman: "Oooh, sweethart...!"

Zegt ze zij: "Ja, ik zwiet uuk hart..."

                  ☻

Lange leen 

Twie goeie moate kome malkander tege.

 1. -"Awel, zozif, dat es lange leen dame malkoar tegegekome zijn, hein, veint!"

 2. -"Zwijg, jonk, 'k hè drei moande in Coma gelege..."

 3. -"En,... Een beetse goe were g'had?!..."


                  ☻


Lijk een beebietsje 

-"Awel, Gerard, hoe es't?"

-"Zwijg stille, jonk, 'k ben echt gelijk een èw peetse: last van 't reumaties, 't seejatiek, huufpijne en mijn knies, hein..."

 1. -"Choh, ik voele mij nog altijd gelijk een beebietsje! ...Gien hoar, gien tande en 'k hè van den uchtijnk weer in mijn broek geschete!..."

                  ☻

Den poapegoai 
 
Jean-Claude, ne Gensche coiffeur es vrie fier op zijne poapegoai en zet hem in de zomer op nen statief op ‘t plankier veur zijne  salon. Moar iedere kier oas Jeanine, een schuun meiske van 20 joar, veurbij komt,
roept hij noar heur: "Doar zie,... een hoere!".
 
Achter een tijdse begint da op heur systeem te wirken en goa z' heur beklag goan doen bij Jean-Claude. Den dienen es doar wrie in gegeneerd en beslist zijne poapegoai een leske te liere en hij schildert hem guultegans in ‘t zwart.

"Voila, snellen hiere", zegt hij, "neu zied’ er uit gelijk een luulke kroaie, en da blijft azuu, tot dadd’ een beetse beleefder zijt tege de meinsche."
 
  Afijn, Jeanine passeer were, en diene poapegoai hèw zijn muil’ in alle toale!
Allee, ze verschiet doar een beetse van, en ze zegt tegen diene poapegoai: "Awel moatje, neu hedde wel veel minder noten op euwe zang, hein?!"

“Cheu", zegt de poapegoai, “oaze’k mijne smoking aan hèn, tons klappe’k nie mee hoere"!     

                  ☻

Weete gij woarveure?

Weete gij woarveure dan de Genteneers STROPPENDROAGERS g' hiete worde?  

Awel dadd' es veur ulder te keunen onderschien van d' Antwirpeneers: dedieë keune ze vaneigest nié ophange, uldere nekke es dikker of ulder huufd! 


                  ☻

Ah, da moe neu wel lukke !... 


Ne kiekekwieker uit Dronge kom binne in ne Gentschen bar en zet hem neefest een madam en hij bestelt hem een coupke champagne.

“Ah, da moe neu wel lukke”, zeg ze, “‘k hè mij uuk zuust een coupke besteld.”

“Ah, da moe neu wel lukke”, zegt den kiekenboer, “‘t es ne specialen dag veur mij vandoage en ‘k vier hem...”

“Ah veur mij uuk”, zegt de madam, “Ik vier hem uuk!”

“Ah da moe neu wel lukke!...”, zegt den boer.

“En wa vierde gij?...” vroagt den boer kerjeus...

“Wel, mijne man en ik proberen al joaren aan kinders te geroake en da luktege moar nie en vandoage zeg mijne gynecoloog tege mij da’k in poziese ben!...”

“Ah, da moe neu wel lukke!...” zegt den boer.

“‘k ben kiekekwieker en joare lank hèn mijn kiekes onbevrucht eiers geleid en neu legge z’ allemoal bevrucht eiers!”

“Ah, moar dat es wijs”, zegt de vrèwe “En hoe komt da?”

“Ah, ‘k hè nen anderen hoane!”

“Ah, da moe neu wel lukke!...” lacht de vrèwe..

                  ☻

En nie willen anzette...


'k Ston gistere ande leuchte achter ezuu een otootse zonder plakke, ge weet wel ne Axam of azuu-iets.

Allez 't es groen en 'k zie dat hij de neiginge hee veur te vertrekke moar hij blijf stoan.

'k Zegg' in mijn eige, allez straks es't were ruud... Ja, lap! 't was zuu loate!

't Wor were groen, moar hij blijft jij nog altijd stoan...

'k Zeg in mijn eige, allez, straks es't were ruud, ja lap 't was effen azuu.

't Wor were groen en hij blijft ter nog altijd veure stoan.

't Was mij beu verlied, 'k klop op zijn ruitse en 'k zegge: "Moatseu, stoa euwen handfrein soms nie an?" "Nienij", zeit hij "'k stoa guul zeker op een Engolsche sieke..."


                  ☻

Veel te gevoarlijk... 


Tsjeefke uit ‘t ieste studiejoar vroagt veur zijne verjoardag nen truie mee een rolkroage.

“Allee, manneke ge goat veel te woarmen hên. Mag da giene mee een V-halzeke zijn?”

“Nie, ma dat es veel te gevoarlijk!”

“Gevoarlijk?”

“Ja, ma, de juffrouw in de klasse hee azuu ienen aan en iedere kier daz’ heur bukt vallen heur longes der uit...”

                 ☻

Beerkes 


Een vrêwe kom nen apetijtelijke vent tegen in nen bar. Ze babbelen wa, en achter een tijdse trekke ze noar zijn huis. Binst dat hij heur ‘t appartement tuugt, zie ze da guul zijn sloapkoamer vol stoat mee teddybere... Honderde bere, guul de koamer rond, op buurde, ordentelijk gerangschikt: kleine beerkes op d’ onderste planke, half gruute op de middolste en op de boveste planke, de guule grute schuunste bere.


Z’ es een beetse verbêwereerd dat diene gast zuu een grute collekse teddyberen hee, moar afijn, ze vindt da wel schattig en zegt doar zuu direct niets van.


Ze beginne te toezen, en van ‘t îen komt ‘t ander... Achter ulder huiswirk ligge ze zuu nog een beetse noar te geniete. De vrêwe rolt heur noar hem en vroagt:

- “En..., wa vond er van ?”

 1. -“Awel, ge meugd eu iets kieze van op ‘t onderste buurd!”

                 ☻

Seksleve 


Twie goeie moate kome malkoar tege.

- “Awel, Tseete, hoe es’t nog mee ‘t seksleve?!”

- “Joengene, zwijg stille, ‘t es gelijk mee de Coca Cola...”

- “Hoe wilde zegge?”

 1. - “Awel, in ‘t begin was da goed, achter een beetse wierd da Light en neu es da Zero!...”

                 ☻


Stelt eu ne kier veure da Jeroen Meus 't were zoe prezanteere...   Klik moar ne kier op:


http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/nieuws/cultuurenmedia/2.20457/1.1254357

In 't Gents wordt da...

Vandoage moake me Bouillon van Den Haan mee Appels en Peer. 't Es wrie importent dadde de dieë goe Neerpelt, nie Overpelt. Tons kome d' Appels der bij, zonder Pittem ! Tons doedd' alles in nen Betekom doet er nog een half literke Melkwezer bij, goe vochtig, nie Ternat en eventueel nog een snuifke Zoutleeuw. Tons Gooik alles in  De Panne. Pakt 6 sneetses Ham. Oostham of Westham, da moakt allemoal zuuvele nie uit. Da droait allemoal in rollekes, en ge vult dadd' op mee Wortel, Munte en vessche Sint-Jacobskapelle. Tons Heffen Wakken in De Panne, ge doet alles in den Hove  en tons Wachtebeke...

Voila, onzen Bouillon die es al Lanklaar. Neu nog een goeie Afsnee Kaaskerke, nie tevele of ge krijg Bree Eupen.

Da servere me mee De Pinte, ne Grimbergen of ne Lauwe Spa en dat es echt wrie, wrie goe. Zuust oplette, gaste mee De Pinte want anders worde morge wakker in eu Eigenbrakel.

Tenoaste weke geve m' eu 't recept van een Hoboken mee geruukte Zwalm. Smoakelijk!

                 ☻

Hê kik chance... 


Ne genteneer zegt: "Genteneers dà zijn mannen, die hèn allemoal een gruute sigare..."

Den Bruggeling zegt: "Nie, nie dedieë van Brugge da zijn mannen, want die hen tenminste balle..."

Den derde zegt : "Dzjuu, hè kik chance, 'k ben van Gentbrugge!"

 


                 ☻

Uuk zuust...  


Ne pompier stoa buite de kazîrre een beetse te sleutelen aan een woaterpompe. Al mee ne kier huurt hij een lief stemmeken achter hem da zegt: “ Dag menier de pompier!” Hij droait hem omme en hij ziet een meiske van een joar of zesse da in een kinderfatuure zit. De dieë es guultegans in ‘t ruud geschilderd en ommegebèwd tot ne pompierwoage compleet mee lîeres en brandspîete. Guul da spel wordt getrokke deur nen hond en een katte.


Den hond es mee ne riem rond zijnen nekke veur de fatuure gespanne. De katte, da blijkt ne koater te zijn, zit vaste aan de kerre mee een kuurdeke rond zijn balle...


Een beetse verbèwereerd zegt de pompier aan ‘t meiske: “ Kijk zie zoetse,, ‘k wille der mij nie mee moeie, moar volgest mij goa diene koater eu fatuure veel beter trekke, oasd’ hem uuk mee een riemeke rond zijne nekke vaste legt, gelijk euwen hond.”


“Ah, ‘k weete kik da wel”, zegt da meiske, “moar tons hè’k gien sirène!”

                 ☻

Kust neu mijn botte...  


‘t School’ es gedoan. Een kleuterke, da problemen hee veur zijn botses aan te doen, wordt g’ holpe deur de freubieljènne. Ze zit op heur hukske bij hem. Afijn, mee een beetse trekken en sleure krijg ze die twie lizzekes aan.


Zegt de kleine: “Botte zitten aan de verkierde voet...”

D’ îefer slikt heur opkomende collîrre in, en kijkt vol ongeluuf naar zijn voetses. Ja, en ‘t es nog woar uuk: links zit rechs en rechs zit links...


Achter wa trekwirk hee ze de botses uit en achter wa duwen en trekke zitte z’ eindelijnge aan de goeie voete.

D’ îefer begint al de zeemols te krijge.


Zegt de kleine: “Zijn mijn botses nie!...”

D’ îefer begin neu toch een beetsen heur kasrolle op te fritte, moar ze bijt op heur tonge veur diene kleine nie uit te schijte veur vurte vis.


“En veur wa zegde gij mij da neu nog moar?!!”

Allee, ze begint tons moar were die lizzekes uit te sleure. Oan z’ alle twieë van zijn voetses zijn, begint de kleine uit te legge dan da de botses van zijn broere zijn, moar da mama gezeid hoa dat hij de dieë moest aandoen, omda’t zuu kèwd es...


Op diene moment weet d’ iefer, tendend den oasem, nie goe ne mîer of da ze nu moe tsiepen of diene kleine bij maniere van spreke aan de muur moe plakke. Ze roapt nat van ‘t zwîet weer al heur courroazje bijien tot wannier dan zijn lizzekes eindelijnge weer aan zijn.


“Alle, en woar zijn eu handschoentses neu?...”


“‘Van veure in mijn botses gestoke...”      ☢ ☹ ☠   

                  ☻

Controle... 


Tseef rij mee een êwe suuke van ne vélo tsoaves noar zijne stamcafé. Onder de boane wordt hij tegeg’hèwe deur nen azent...

Azent: “Ja meniere, euwe lucht brandt nie, ‘k zie dan eu freins nie wirke en g’ hèt gien belle uuk!... Da goa eu 5O euro koste!”

Tseef: “Allee ‘t es goe, pakt hem moar mee, moar moakt dat hij tege morge gerepareerd es, hein...”

                  ☻

Achter de computer...  

Helpdesk: Waarmee kan ik U helpen
Klant: ‘k Zie niemendalle op mijn schirm!!
Helpdesk :
zit u achter Uw computer ?
Klant : Nienoak!!
Helpdesk :
Ga achter Uw computer zitten.
Klant:
O.K. ...
Helpdesk :
Wat ziet U nu ?
Klant: Allemaal kabels! ...

                  ☻

Hemelse drugsbestrijdijnge


In den hemel hên ze 't een beetsen op ulder zeemols en Jezus roept al zijn diesiepols en apostols bij hem omdat hij vrie zijn huufd breekt over 't altijd moar stijgend drugsgebruik op de weerold. Hij hoa azuu gepeisd dat hij 't probleem kost oplosse deur zijn apostols zelve îest ne kîer te loate proeve van 't spul, zuu dan ze wete woarover dan ze klappe, veur dan ze der mee kennesse van zoakes een beslissijnge over pakke.


Ter wordt beslist een onderzoekscommisse van 'wijzen' op te richte, die noar d' eerde moete goan veur der wa échantillontses van alle soorte van 't spul te goan hoale. 


in 't gruutste geheim doen z' ulder wirk en 2 doage loater zijn ze weren in 't paradijs. Sinte Pieter die op d' huugten es, stoa al onpatientig aan de puurte te trampele en vroagt aan den ieste:


"Wien est er doar?"

"'t Es Paulus!" Sinte Pieter doet de puurt ope...

"Awel, wat hedde gij meegebrocht, Pol?"

"Haschies uit Marocco!"

"Vrie goe moat, kom moar binne..."


"Wien est er doar?"

"t Es Marcus!"

"En wadd' hedde gij meegebrocht Marcske?"

"Marieguuwana uit Colombia!"

"Wrie goe, komt er in..."


"Wien est er doar?"

'"t Es Mattheus! "Sinte Pieter doe zijn puurt ope.

"En wat hedde gij mee?"

"Extesie uit Montréal!"


De volgende es Johannes.

"Wat hedde gij weest hoale, Johan?"

"Cocaïne uit Bolivië!"


Lucas komt af mee spied uit Amsterdam...


Klop, klop! 

"Wien est er doar?"

"'t Es judas! "

"Ah, kastaar, wat hedde gij meegebrocht?"


"POLIES!! ... IEDERIEN TEGE DE MUUR!!!"...

                  ☻

Hoe da nen Antwirpeneere België ziet... 

                  ☻

Boas in huis  


Ne man komt de Fnac binne en vroagt aan de vendeuze:

“Pardon, woar vinde kik den boek “De man is baas in huis”?

D’ ieffrèwe peis ne kier goe en zegt tons: “Bij de sprookskes, menier...”


                  ☻


Vriende...


"Zeg Luc, oaze’k mee eu vrèwe sloape, zijme wij tons nog vriende?"
Luc: "Nieë"
Frans: "Zijme wij tons nog kameroate ?"
Luc: "Nieë"
Frans: "Zijme wij tons vijande?"
Luc: "Nieë"
Frans: "Wat zijme wij tons?"
Luc: "Effe...!"

                  ☻

Kort en goed...


In 't begin vond hij heur 't einde...


Veur wa goan de konijntses zuu vroeg in ulder bedde? Ze moete moar twie tandses kuische...


Ambetante venten in een vliegmachiene: luchtzakke!


Ter zijn drei soorte mensche: mensche dien keune tellen en mensche die nie keune telle.


Neefest den telefon op café:

"Ja, hij es hier!" ......................1 euro.

"Hij es zuust wig".................... 2 euro

"Hij es jij hier nie geweest!": ...3 euro

"Wie zegde, madam?!" ..........10 euro


Wa kan mij da shille dat de naften opsloat: ik tanke toch altijd moar veur 100 euro.


België, tschuunste land, moar 't moest overdekt zijn...


Woare de drei keunijnge getrèwd? Niens: 't woare wijzen.


                  ☻

Een beloverke...


En God beloofdege dat hij goeie en gehuurzoame vrèwe zoe moaken in al d’ hoeke van de weerold.

En tons moakteg’ hij toch wel de weerold rond zeker! En lache dat hij dee, en lache...

                  ☻

In principe & in feite...

 Jantje komt bij zijn pa en vroagt: “Pa, wat es ‘t verschil tussche in principe  en in  feite ?”

Pa peis ne kier en zegt: “Goa moar ne kier bij eu ma, en vroagt heur ofda ze veur een miljoen mee de gebuur in de koefer zoe wille duike...”
Jantje kom were en zegt: “Ja, veur een miljoen zoe ze da doen!”

Tons zegt pa: “Vroagt dat uuk ne kier an eu zuster...”
Een beetse loater kom Jantse were: “Joas, ze zoet dadd’ uuk doen veur een miljoen.”

“Awel, kijk”, zeg pa, “in principe zijme miljoeneers, moar in feite zitte m’ hier mee twie hoeren op ons kot'!...

                  ☻


 

                                                                              

Kriezies...


Vandenacht est er nen inbreker bij mij binnegebroke!

Hij zocht noar cens... 'k Ben opgestoan...

'k Hè hem meehelpe zoeke...

                                                                              

Benidorm


Twie Belge luupe malkoar teege 't lijf in Benidorm:

 1. -"Zijde gij soms van Gent?" vroagt den iene.

 2. -"Nienoak, gij soms wel?"

 3. -"Nie, ik uuk nie."

 4. -"Awel, da moe neu uuk wel lukke..."                                                                 

Content

Zegt den ienen dopper tege den andere : 
"Es eu dopgeld uuk gesteege passeerde moand?'" 
Zegt de andere: "Joat, 't moe tons toch zijn dan ze content zijn van ons, hein?..."

                                                                              


Lastig


Oas ge duud zijt weete da zelve nie.

't Es moar veur d' andere dat da lastig es.


Veur de dwoazekluute geldt 't zelfste...                                                                              

Alzheimer of Parkinson?


 1. -Jantse: "Bompa, wa zoede gij 't liefst hèn os ge zoet moete kieze tussche Alzheimer of Parkinson?"

 2. - Bompa: "Awel manneke, oaze'k toch zoe moete kieze, geef mij moar Parkinson: 'k sturte liever ten helft van mijn gloas wijn, of da'k zoe vergete zijn, woar da mijn flassche stoat!"                                                                              

Parkingsheimer?!


 1. -"Mijn  peetsen hee Parkingsheimer..."

 2. -"Parkingsheimer???"

 3. -"Ja, hij vergeet van te beve!"


                                                                             

Gratis en veur niets


 1. -"Ma, wadd' es 't verschil tussche GRATIS en VEUR NIETS"

 2. -"Awel manneke, gij goat gratis noar 't schoole. Eu pa es veur niets noar 't schoole geweest..."

                   

B.R.A.M.?!

Rond sluitingstijd stoat er nen agent bij ne café te wachte veur te zien of dat hij nog wat mensche kan betrappen die mee ne slok of twië tevelen op, achter ulder stuur wille kruipe.

Op ne gegeve moment strompelt er ne vent, precies zuu zochte of een ei en strontezat de café buite , sukkelt over de bordure, schupt de katte 3 meters vuuder, hangt een tijdsen aan aan ne lantîrrepoal, zwalkt tons rond over de parkeerploatse, probeert zijne sleutel op 5 tefrent' auto's in al de goatjes diet hij vindt, veurdat hij zijnen eigen auto gevonden hee. Hij is nog zeker zuu 10 minuten bezig veur zijne sleutel in 't deurslot te krijgen.

Al d' ander bezopen bezoekers zijn ondertusschen al lank en bried zwalkend vertrokke, moar den agent hee zuust moar enkel uuge veur dienen iene zatlap. Eindelijnge lukke't hem veur in zijnen otto te geroake.


Oast hij eindelijnge al startend, mee horten en stuuten mee zijnen otto wil wigrijje, loat de agent de chauffeur stoppen veur hem te doen bloaze. Tzelfs achter tefrente kieren en andere batterieë, geeft dienen appareil nog altijd 0,0 promille aan...

De agent verstoat er de kluute van, en vroagt aan de chauffeur hoe dat verdeekelijnge meugelijk es, waarop de man antwoordt:

- "Vanavond woaze kik den BRAM"
- Agent: "Den BRAM?!"
- Man: "Ja, Bewust Rijdende Afleidings Manoeuvre "

                   

Hopeluus


Nen hopeluuze man zet een advertense in de gazette: " Help ik wil een vrèwe!"

Tsanderdoags krijgt hij 85 brieven in zijn boite mee den tekst: "Ge meugt de mijn' hèn!"

                                                                          

                 

De prof en de lîerlink...

 

Ne prof zit tsnoens in ‘t universiteitsrestaurant t’ ete. Ne student komt hem recht over hem aan dezelfste toafel zette….

Da stoat de prof nie aan en hij zegt: "Een varken en een vogel lunchen niet samen.” - “Ah,” zegt de student : “‘t Es al goe,, ‘k vliege wel noar een ander toafel!”

De prof frit zijn kasrollen op van colîrre en besluit veur de student bij zijn volgend examen te buize…. Moar op ‘t exame kan de student perfect op al de vroagen antwoorden en de prof besluit om een meerkeuzevroage te stelle:


“Op straat tref je twee zakken aan, in de ene steekt een stapel bankbiljetten en in de andere steekt verstand, welke kies je ?”
“Ah, de zak mee ‘t geld, vaneiges!”
zegt de student… Waarop dat de prof zegt: "In Uw plaats zou ik die met verstand genomen hebben",

Woarop dat de student zegt: "Vaneiges, de mensche pakke mîestal ‘tgene dan ze nie hèn, hein"…….

De prof es roazend om dat antwoord, pakt ‘t examenblad van de student en schrijft er
“onnozelaar” op. De student goa vuurt, moar kîert op zijn stappe were. Hij geef ‘t blad aan de prof were, en zegt:

"Menîer, g’ hèt  mijn exame neu wel ondertîekend, maar g’ hèt er mijn punten nog nie opgezet...”

                 

Spiegel


Spiegel


Clémance was heur in heuren blute aan ‘t bekijken in de spiegel op de badkoamer, en ze was nie wrîe content mee wa dat ze doar zag.


 1. -“Choh,...” zei ze, ” ziet da ne kîer...‘k voele mij verschrikkelijk... ‘k vinde mij zuu èwd, zuu dikke en zuu luulk. ‘k Moe sebiet een complementsen hèn!...”

 2. -“Awel, eu zicht es nog wrîe goe!” zei heure man.                                                                            

Dolf en de blokkade van Gent


Giestige persifflage op de film "Der Untergang": 


 https://www.youtube.com/watch?v=ZgJhiwJPRmo


                                                                            

Frans lolleke (ons opgestuurd deur onze lid Luc Vandegehuchte uit Frankrijk)


In ne Parijse café zit er ne vent hem een stuk in zijn fiole te drinke en hij kipt den îêne Cognac achter den anderen achterover. Een madam die aan 't toafolke neefest hem zit zegt:

- "Monsieur, vous devriez arrêter. Songez que chaque année, l'alcool tue plus de trente mille Français...


En den anderen antwoordt:

- "Je m'en fous, je suis belge !"


                                                                           

k En benne kik nie èwd...


‘k Worde kik wakker, ’k strekke mijn oarmes, ‘k boegeere mijn kniens, ‘k droaie mijne nekke van links noar rechts en alles moakt ‘t zelfste lawijt:  Krrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaakkk!!

Konkluuze: ‘k en benne kik nie èwd, ik benne KNAPPERIG!

                                                                           

Vuiloard!


Twie strontvliegen zitten thupe op een weië te smiekelen en te smullen op ne vetten vesgeleiden dampende koeievloai... 


Zegt d' îene tege d' andere: "Seg, ik ken een nieuwe vette vuile lolle."


Zegt de twiede: "Hé, hé, nie binst da'k an 't ete ben, hein!"

                                                                           

Op den Dok


Tseef en Pier kome malkoar tegen op de Muije. Zeg den Tseef tege de Pier:

- “Dzjuu, Pier, gij ziet er zuu getrokken uit...” 

 1. -“Ah ‘k zoe’t geluuve, Tsjeef! En gij vindt da komiek? Wirken in d’ hoave, trekken en sleure, te vieren op veur te vijve te beginne, en ten dreije moar were thuis!” 

 2. -“Allez gij, Pier, en hoe lank doede dadd’ al?” 

 3. -“Zwijgt stille, Tsjeef, ‘k moe moandag beginne...”


                                                                           


Tram?


Tseef hee een serjeus stuk in zijn fiole en stoat al een uure achter den tram te wachte...

Oast er iemand passeert vroagt hi: " Hé, hé, seg,... wannîer komt dienen tram hier eigentlijk?"

Zegt diene passant: "Van oan z' hier roete goan legge, moat!"                                                                          

Ballonvoarder


Ne man in ne lochtbal es verlore gevloge. Hij loat hem een tsietse zakken en hij zie een vrêwe op den begoane grond luupe. Hij roept: “Madam!... Madam!... Ik hê aan mijn moate beloofd da’k ulder binnen een uurke ieverst zoe zien, moar ‘k hê der nie ‘t minste gedacht van woar da’k neu ben...”


Die madam roept were: “Ge zit in nen ballon apeupree 10 meters bove de grond en ge zit tussche d' 51 en de 52 groade noorderbrîedte en tussche de 6 en de 7 groade westerlengte”.


“Hé, madam, ge zij gij informaticus, zekers?!”


“Joajik! Hoe wete gij dadde?”  vroagt die madam...


“Awel”, zegt den ballonvoarder, “g’ hêt mij een technies perfect' explicoase gegeve, moar ‘k hê der verdeekelijnge gîen gedacht van wa da’k doar moe mee doen, want ‘k wete nog altijd nie woar da’k neu zuust zitte. En oaze’k îerlijk moe zijn: g’ hêt mijn gîen fluite g’ holpe, en doarbij hedde mij nog ne kier mijne schuunen tijd doen verlieze!”


“Hee, ginter omhuuge, ge zij gij manager zekers?!” roept de vrêwe


“‘t zal wel zijn!... Hoe wete gij dadde?! ...”


“Awel, ge weet nie woar dadde zijt, of woar dadde noartoe goat. Ter hee eu een gruute massa lucht gebrocht woar dadde neu zit; g’ hèt een belofte gedoan woarvan dadde langst gîen kante weet of dadde ze keunt noarkome, en ge verwacht van mensche, dien onder eu stoan, dan z’ eu problemen oplosse. En ‘t rezuultoat es dadd’ nog altijd in krek dezelfste situwoase zit of vijf menuute leen, allîene est neu mijn schuld!...”

                                                                            

Binne 10 joar...


Twie manne zitten al ne guulen tijd te pintelieren aan den tuug van ne café.


Zegt den îene tege den andere: "Ge moet ne kîer kijke noar die twie êwe peete langst den andere kant van den tuug. Zuu goame wij der binne tien joar uuk uitzien!..."

Antwoord den andere: "Hee, kalf-en-half! ... Dat es nondedzjuu ne spiegol!"

Werekîere:         http://www.sosseteit.gent/Lollekes.html
                  ☻

Bij den apotheker


Ter komt een madam bij den apotheker: "Dag menîer, ik zoe een duuske acetylsalicylzuur moeten hên."

 1. -Apotheker: "Ge bedoelt aspirine, madam?"

 2. -Madam: "Ja dadd' es't zie! 'k Kost op de noame ne mîer kome..."


? ??                                                                 

- "Hoe gijnge't mee eu lief?"

 1. -"Wel, den ieste kîer gijnge't nie. Den twiede kîer gijnge't van den îeste kîer!"     

                                                                                 

                                                                                   

Oranje


 1. -'t Es oranje, en 't zegt da't nen appolsien es...

 2. -Een mandarientse mee een gruute muile!

                                                                                   

In 't Zuidpark


kleine: "Pa, wa groeit er doar aan diene struik?"

pa: "Blèwe beezekes, manneke."

kleine: "Hoe?... Moar ze zijn ruud!"

pa: "Joamoar, da komt omdan ze nog groen zijn..."


                                                                                   

GSM


Een poar manne zijn ulder aan 't klîên in de klîedkoamer van de golfclub van Lathem Saint Martin, oast er ne GSM afgoat. Ïene van hulder begint een gesprek. Iederîen in de klîedkoamer luistert vaneigest mee...


 1. -man: "Hallo?"

 2. -vrouw: "Zoetsje, 'k ben tekik. Zijde gij op de club?"

 3. -man: "Joajik..."

 4. -vrouw: "'k Ben aan't shoppen en 'k hê azuu een wrîe schuun lere vestsje gezien op den Brabantdam, veur moar 999 euro... Meu'k het kuupe?!"

 5. -man: "Ah vaneiges, oas ge't schuune vindt moede da kuupe."

 6. -vrouw: " Choh, en doar zuust benne'k uuk nog langst de mercedesgarage gepasseerd en 'k hê doar een fantastisch nieuw modelleke gezien veur moar 80.000 euro!"

 7. -man: "O.K., moar veur diene prijs wille'k er wel al d' accesoirs bij."

 8. -vrouw: "Wrîe goe, Merçi! Oh, ja, nog îen dinge: ge rappeleerd eu wel, dat huis damme passeerde joar zuu gîrre zoen gekocht hên stoa were te kuup. Ze vroagen der 950.000 euro veure."

 9. -man: "950.000 euro? Zegt ulder damme't veur 900.000 euro sebiet kuupe."

 10. -vrouw: "O.K. zoetsje, goa'k doen. 'k Zie eu vandenoavond. 'k Zie eu gîrre"

 11. -man: "Ik uuk."


De man hoakt in, kijkt rond, binst dan al d' ander manne vol verboazinge noar hem kijke...

Zegt hij: "Weet er soms iemand van wie dat diene GSM es?..."


                                                                               

Kiekens


Twie kiekes kome malkoar tege. Zegt't îen kieke tege 't ander:

- "Hoe es't mee eu kinders?"

 1. -"Goed zul, den îene es advocoat en den anderen uitsmijter..."


                                                                              

Firmin


Firmin ligt in St-Lucas op zijn stîrfbedde, wetende da zijn einde nabij es.  Aan zijn bedde zitte zijn vrêwe, zijn dochter en zijne schuunzeune en de verpleegster. Firmin zet hem wa rechter en zegt:


- "Vrêwe, ‘k wille dadde gij d’ huizen in en rond de Bevrijdingsloan krijgt"!


- "Dochter, ik wille dadde gij al de bureaus en de residentiegebêwen aan ‘t Zuid krijgt"!


- "Schuunzeune, gij krijgt de flatgebêwen aan de Woatersportboane en aan den Briel.”


De verpleegster es guulteganst verbêwereerd oas ze dat huurt.  Oas Firmin defenitief zijne goaper geloaten hee, zegt de verpleegster:


- "Madam, wat is euwe man toch ne goeien en harte wirker geweest, veur zuuveel eigendommen bij malkoar gekregen t’ hên...”


De vrouw antwoordt verbolgen:


 1. -"Eigendommen?!  Hij hee’t verdomme over zijn gazetteronde!!”

                                                                              

Viagra


Nen Afrikoan vroagt aan nen blanken dokteur:


 1. -"Docteur, Viagra, wat es dat eigentlijk veur iets?"

 2. -"Awel", zegt den docteur, "da zijn pillekes woar dadde  tot acht kier per dag euw huiswirk keun mee moake"

 3. -"Ah!..." zegt den Afrikoan, "'t zijn cammants?!"

                                                                               


Wijze road


- "Zeg, pa,  ik ben verliefd op ne gast uit Ghana die hier toch een endeke van weunt. W' hoan een afsproakske gemoakt via nen 'Dating Website'. We zijn tons vriende geworden op 'Facebook'. W' hên lange gesprekke g' had op 'Whats App' en w' hên neu al twîe moanden een reloasje via 'Viber'. Hij hee mij neu via 'Skype' gevroagd veur mee hem te trêwe! Wa zoe kik neu doen, pa?"


 1. -"Awel mijn kind, dadd' es fantasties nieuws! Weete gij wadde? Trêw moar via 'Twitter' en moak wa plezier op 'Tango'. Kuup loaters eu kinders bij 'Amazon' en loat z' opsture mee 'Gmail'. En oas ge vanzeleeve euwe vent beu zijt, verkuupt hem tons op 'eBay'!..."

                                                                               

Schuunma


Ne man zijn schuunmoeder es zuust duudgegoan. Op de begroavijnge vroagt ne kameroad hem:


- “Wa hoa eu schuunma?”

 1. -“Ne gruute villa”

 2. -”Nîe, nîe, wa mankeerdege ze?”

 3. -“Een appartement aan de zîe”

 4. -“Moar nîe,... Hoe es eu schuunmoeder gestorve?”

 5. -“Z’ es mee heure frietpot van den trap gevalle!”

 6. -“Jawadde!... En wadd’ hedde tons gedoan?”

 7. -“Ah boterhamme g’ eeten, hein!...”

                                                                                              

Vleuie


Marietje luupt mee heuren hond op stroat, oast er heur een kakmadam passeert die mee heure neuze in de loch op een schijtîefrachtige maniere zegt:


 1. -“Choh, wild’ oastemblief wiggoan mee dienen viezen hond! ‘k Voele neu al een vleu op mijn bîen!...”


 1. -“Kom Zorro,” zeg mietse tegen heuren hond “We goan oversteke, zoetse, die madam hee vleuje!...”


                                                                                

Giftig


Twie slange kruipen op ulder gemak deur 't oerwoud. Zegt d' îene tege d' andere:


 1. -"Seg, zijme wij giftig?"

 2. -"Veur wadde", vroagt d' ander.

 3. -"Ah, 'k hê doar zuust op mijn tonge gebete..."


                                                                               

GejeimVrêwe, kwoad tegen heure man:

 1. -"Awel, onnuuzelîrre, veur wa goade gij tegen iederîen goan vertelle da kik een dwoaze kalle ben?!"

 2. -"Joamoar, 'k wiste kik nie dat da gejeim moest blijve..."

                                                                               

Gentsche woordspelijngen


Arafat es zijne sjaal kwijt: hij hoa zijne Yasser over g’ hange.

Amerikoansche buffols hên iets bisonders.

Hoast hij niets anders t’ eeten hoa, leefdege Godfried van bouillon.

Kwaliteitslingerieë es bijzondergoed.

Meugde gij eigentlijk op zondag wel weekdieren ete?

Drijnken halveert eu leve, moar ge ziet dubbol zuuvele...

Wordt bokser : g’ hêt tons mîer kanse op sloage.

Herman Brood kwam van bij den bakker.

Heineken bier es gelijk sex in ne kano: fucking dichte bij woater.

Duugoan es stoppe mee stirve.

Ik hê een schuun figuur geslege. Spijtig genoeg sloeg ze were.

Zoên gecloonde kinders een ruu neusken hên?

Den bult beseftege dat hij ‘t irgste achter de ruggen hoa.

Allîenstoande dame zoekt zittend beroep.

Malcontente kalant sleurt restaurant veur ‘t gerecht.

Achter die regenbuie stond de migrantewijk volledig blank.

Wij verwachte middagtemperatuure, rond ten twoalve.

Die losse vijze kost hem gîen moere schille.

Veur op schema te blijve moest den tantiest een tandsje bijsteke.

Incest moe in de famielde blijve.

Twie moanden achter d’ amputoasje van zijn bîen, steekt hij al op eigen houtje de stroat’ over.

Den barman was kleine, moar tapper.

Deur zijn toedoen stond eur bloezen ope.

Oaze’k de prijs van de saloa zage, krege’k ne krop in mijn kele.


Giedo Gezwelle

                                                                               


Realiesme


- Ikke: “Veur mijne kestdag zoe’k gîrren een droaken hên...”

- ‘t Kestmanneke: “Allez, kom zeg, een beetse realiesties blijven, hein...”

- Ikke: “O.K.,‘t es goe, geef mij tons een vrêwe die nie zoagt.”.

 1. -‘t Kestmanneke: “...Gow,... wa kleur moe die droaken hên?”


                                                                               

Vampiers


Wa doen twîe vampiers oan ze getrêwd zijn?

Ze goan op gruwelijksreize!


                                                                               

Den êwste


Nen temmerman, ne metser en nen elektricien zitten tegen malkoar te stoefen over wie dat er ‘t êwste beroep hee.

 1. -Den temmerman: "Wete nog: Jezus. Die lag in een stalleke, en dat stalleken es gebêwd deur?... Nen temmerman!"

 2. -Zegt de metser: "Ja, en tons? De piramiden stonden er tons al îeuwen en dedieë zijn toch gemetst?!."

 3. -Zegt die elektricien: "Gulder moet azuu gîen ruze moake, want wij hên toch ‘t êwste beroep. Op den îesten dag zei God: 'en er was licht!' en pas op, hein,  tons hoan wij de leidingen al geleid!."

                                                                               

Alcoolist


- "Pa, nen alcoolist, wat es da?"

 1. -"Awel, manneke, ziede die vier buume doar stoan? Nen alcoolist ziet er achte."

 2. -"Hoe?... Ah ‘t stoan der moar twîeë..."

                                                                               

Telefonies poliesegesprek


 1. -“Hallo Chif, we stoan hier in een huis, woar dat er een vrêwen heure man duu’geschoten hee, omdat hij over heure vloer gelupe was die zuust gedweild, moar nog nie druuge was...”

 2. -“En g’ hêt die vrêwe toch aang’hêwe, zekers?!”

 3. - “Ah bij nîem, gij, ... De vloer was nog nie druuge...”


                                                                               

Dakdekker


Twee dakdekkers binst de schafttijd :
- " Hedde gij da uuk da euwen thirmos lekt oast hij in euwe kaba zit..? De kaffee zit, dedzjuu,  weere tussche mijn botramme!..."
- "Ah, Ik hê doar iets op gevonde: kijk wa da kik over mijn kaffeepulle trekke...!!" (En hij tuug nen  thirmos mee een kapotten over)

- "Woar hoalde gij dade, azuu ne kajtsjoe...?" vroagt de andere.
- "Geweun, bij den apotheker.." 
- "Pratiek, hein, ik moe da uuk hên..."

Achter ‘t wirk bij den apotheker:

- "Madam, ik zoe  azuu ne kajtsjoe wille veur over mijn pulle.."
- "’k peize da’k wete wa dadde wil zegge, menîer... En hoe gruut moe da zuu apeupree zijn..?"
De dakdekker tuug  mee zijn handen hoe gruut da zijnen thirmos es:

 1. -"Dertig santemeters lengte, en tien santemeters diameter.."
  - "Verdeeke, dadd’ es gruut!"
  - "Ja, madammeke, oazeme wij goan dekke, es da voor ne guulen dag, hein..."

                                                                               

Rekenijnge

Tsjeef wordt wakker achter een hertoperoase in een katoliek hospitoal. Oast hij were bij zijn zinnen es, vroagt er een verpleegster-nonne hoe dat hij zijn rekenijng goa betoale...

- “Hedde gij een ziekteverzekerijnge?”
- "Gîen ziekteverzekerijnge", fluistert hij mee nog een zwak stemmeke.
- "Hedde gij geld op de banke?”

 1. -"Nieë, gîen geld op de banke..."

- "Hedde gij famielde die eu kan helpen?”
-  "’k Hê moar îen zuster, een êwe jonge dochter, en die es nonne in ‘t kluuster."

De zuster wordt kwaad en zegt: - "Nonnen zijn gîén êwe jonge dochters, ze zijn getrêwd mee God!”

 1. -"Awel, stuur de rekenijnge tons moar noar mijn schuunbroere ! "

                                                                               

Geschenk van God?


De vrêwe van den burgemîester van Bachte Maria St.-Kwintens Eggewaartskapelle op- den-birg-aan-zee es were veur de zeveste kîer in verwachtijnge, en den burgemîeter vroagt opslag aan de gemîenteroad...


Enfin, ter wordt doar gediscuteerd over of dat da wel kan en hoevele dat dat toens wel zoe moete zijn...


Om de gemîenteroad een beetsen over de strepe te trekke, stelt den burgemîester hem rechte, vêwt zijn hande, doe zijn uuge toe en zegt:

- “Nen baby es een geschenk van God, en ieder geschenk van Hem moeme wij aanveerde!”


Woarop dat er heur een êw wijveken op de loaste rotte rechte stelt en zegt:

 1. -“De regene es uuk een geschenk van God, moar oazem’ er te vele van krijge, doem uuk ons regemantelken an!”


                                                                               

Ijsvissen


Een bloendsje es heur aan’t verlîen en ze besluit te goan vissen in een vervroze meer.

Afijn, oas ze g’ instaleerd es, hoal z’ heur grief bove, moakt een goat in ‘t ijs en begint te visse...

Een stemme zegt:

- “Ter zit gîene vis onder ‘t ijs...”

Allee, ze deplaceert heur, en moakt een ander goat. Drei menute loater, weer een stemme:

- “Ter zit hier gîene vis...”

Ze kijk noar bove en zegt:

 1. -“God,... zijde’t gij?...”

En de stemme antwoord:

 1. -“Ah bij nîenoak, kalle, ‘t es hier den directeur van d’ ijspieste!...”


                                                                               

Zijtwoatervissen


Een bloendsje krijge’t in heur huufd veur nen aquarium aan te schaffen en, doar zijtwoatervissen in te steke. Ze pakt heuren otto en rijdt noar Oostende achter zijt woater.

Op de piere spreek ze ne visser aan en vroagt achter zijt woater.

 1. -“Dat es hier gè problèm, madamtsje.” zegt hij

 2. -“Wa kost azuu nen îemer mee zîewoater?” vroagt ze.

 3. -“Vuf euro, madamtsje.”

 4. -“Bon, doe mij tons moar nen îemer.”

Thuis kiepert ze dat in heuren aquarium, moar ziet dat da veel te weing es, en da ze nog îenigste kîere noar Oostende goa moet weere rije.

Oas z’ an de piere komt, bij diene zelfste visser, es’t zuust lîeg woater...

 1. -“Ja, moat," zeg ze "G’ hêt al goe verkocht, zie’k!...


                 ☻

Verrekt


"Menîer den docteur, mijn vrêwe hee binst 't gîeuwe heur koake verrekt, en ze

kan nie mîer klappe. Zoede binnen een poar weke ne kîer nie keunen binne

sprijnge?..."

                                                                            

Stoppeu!


Nen otto woarin  dat er een koppel zit, wordt tege g’êwe deur nen agent.

- "Est er iets, agent?" vroagt de man achter ‘t stuur.

Agent: - "Ik moe eu op den boek zette omdadde 75 km/u reed woar dadde moar 50 meug rije."

- "Dat kan nie, agent," zegt de man, "’k reeë huugstes 60."

- "Kom, toe Frans," zeg zijn vrêwe, die bij hem in den otto zit, "ge ree toch zekers 80..." Kwoajen blik van man noar vrêwe...

Agent: - "Ge krijgt uuk nog een boete omda euwen achterlucht nie en brandt"

Man: - "Allee, agent, da moe nog moar zuust gebeurd zijn."

Vrouw tegen man: - "Frans toch... Passeerde weke zeide nog dadde dienen achterlucht gijng loate moake, geef toe, ge zijt dat geweun vergete." Kwoajen blik van man noar vrêwe.

Agent: - "En, mijnheer, ook nog een boete omdadd’ euwe gordel niet aan hêt"

Man: - "Zeg agent, allee, dat keunde neu toch nie moake, ‘k hê hem zuust uitgedoan oas ge van euwe mottecyclet gestapt zijt, en noar mijnen otto kwoamt."

Vrouw tegen man: - "Kom toe, Frans, wat zegde neu, ge doe nuunt euwe gordel aan omdadde  da te lastig vindt."

De man begint echt te flippen en roept tegen zijn vrêwe: - "WILDE NEU OASTEMBLIEFT NE KÎER EU BAKHUIS TOE HÊWEN OF WA?!"

Zegt den agent tegen de vrêwe: - "Roept jij altijd azuu tegen eu, madamke?”

 1. -"Ah, bij niênij, agent," zegt de vrêwe,"zuust moar oast hij gedronken hee."

                                                                          

Dadd’ es toch wel ‘t toppunt...


Wat es ‘t toppunt van cerjeuzeteit?

Deur ’t sleutolgoat van een gloazene deure kijke.


Wadd’ es ‘t toppunt van pasjènse?

Nen olifant probere duusloan mee wattebollekes.

Of: op eu huufd stoan en wachte tot wannîer dan eu kijsses afzakke.


Wadd’ es ‘t toppunt van verdroagzoamheid?

Ne Kroaat mee een servostuur.


Wadd’ es ‘t toppunt van zieligheid?

Een îendagsvliege mee nen slechten dag.


Wadd’ es ‘t toppunt van beleefdheid?

Op eu eige tîene terten, en pardon zegge.


Wadd’ es ‘t toppunt van ‘t toppunt?

Ne stomme die tege nen duuve zegt dat er hem nen blende aan’t bespionneeren es.


Wadd’ es ‘t toppunt van dieet?

Gîen tekste mee vette letters leze.


Wadd’ es ‘t toppunt van onbeschoftheid?

Tege ne fliek zijn bîene pissen, en vroage woar dat de piessien’ es.


Wadd es ‘t toppunt van zuinigheid?
‘t wc-papier aan twie kanten beezege


Wadd’ es ‘t toppunt van carrière moake?
Eeiers dien avecoat wille worde.


Wadd’ es ‘t toppunt van tegeslag?
Dat de cursus 'ommegoan mee teleurstellijngen' nie deuregoat


Wadd’ es ‘t toppunt van egoïsme?
Da zegge ‘k eu lekker nie!...


Wadd’ es ‘t toppunt van sadisme?
Een blinde voor de rand van den afgrond zetten en zeggen: "past op veur ‘t tertsen af!"

Of: nen duuve ne klets op zijn bakhuis geven en zegge: "Wie nie huuren en wil, moe voele..."

Of: nen helicopter mee ne schietstoel


Wadd’ es ‘t toppunt van proopreteit?
Met mes en ferchet uit euwe neuzen ete.


Wadd’ es ‘t toppunt van brutaliteit?
Nen baksteen deur de ruite van ne politiesecombi smijten, en vroagen ofdadd’ hem weere krijgt.


Wadd’ es ‘t toppunt van heimwee?
Nie goan logeere.


Wadd’ es ‘t toppunt van blend zijn?
Op de gayparade gîen flikker keune zien.


Wadd’ es ‘t toppunt van herfst?

Wakker worde neefest nen eikol.


Wadd’ es ‘t toppunt van tijdverspillijnge?

Ne kleurfoto moake van ne zebra.


Wadd’ es ‘t toppunt van zelfvertrêwe?

Een scheete loaten oas ge diarree hêt.


Wadd’ es ‘t toppunt van allergîeë?

Een spermacelle die alergies es aan eitses.


Vertoalijnge: Giedo Gezwelle

                                                                                

Ten huwelijk


Een êw menîerke bezoekt regelmatig de club veur den derde leeftijd, en hij is verliefd geworden op een proper weewke.


Op nen dag trekt hij zijn stijte schoenen aan en voagt heur of da ze mee hem wil trêwe. Z’ aanveerdt d’ uitnodigijnge mee enthousiasme.


Den dag doarachter telefoneert hij heur were, en zegt da’t hij wrîe ambetant vindt dat hij heur den dag doarveure gevroagd hee veur mee heur te trêwe, moar dat hij hem nie mîer rappeleert of da ze neu  ja, of nîe gezeid hee...


“Oh!” Zegt ze, “‘Ben kik blije dadde mij belt, want ‘k rappeleere mij  nog da’k ja gezeid hên, moar ‘k weete nie mîer tegen wie...”

                                                                               

Goele


Op de noene komt er een goele ne café binnengewandeld.

De goele zet hem an den tuug en vroagt een pintse en den dagschotel. Den caféboas verslikt hem van 't verschiete en omdat hij nie goe weet wa zegge, vroagt hij an die goele:

- "Zijdegij van hier in de gebuurte?".

- "Nienoak," zegt de goele. "'k Ben metser, en 'k wirk hier op diene chantier tendent de stroate! Moar mee da'k mijn boterhamme vergeten ben, die komme kik hier nen dagschotel ete. Hedde gij mij ten attandant messchiens uuk de gazette en ne stielo?" vroagt de goele.

- "Keunde gij leze?" vroagt den caféboas ongeluuvig.

- "Vaneigest da", zegt de goele, "en schrijven uuk!"

De caféboas geeft de goele de gazette en ne stielo, en die biestse begint doar 't kruiswoordroadsel in te vullen gelijk of dat niets en es.

De caféboas trekt noar zijn keuken, en tege dat hij mee nen woarmen dagschotel weerekîert, hee die goele da kruisoordroadsel en de sudoku al guultegans ingevuld...

- "Choh," zegt diene caféboas ongeluuvig, "mijn schuunbroere die hee ne cierk, en 'k paaze dat hij veur eu wel wirk goa hên."

- "Ne cierk, es dat es toch azuu een gruute tente woar dan de meinschen in de ronde op bankskes zitte?"

- "Joat." zegt de caféboas.

- "En de meinsen van de cierk weunen in roullottes?"

- "Joans."

- "En ulder bieste zitten in ijzere muite?"

- "Joans," zegt de caféboas.

- "Ah, veur wa hên de dîe tons ne metser vandoen?"

                                                                               

100 joar


Bompa wordt 100 joar, en Termont komt op visite om hem te felecitere.

- "Awèl Geraar", vroagt Termont, "mee wa zoem' eu plezier keune doen?"

- "Choh," zegt bompa, "'k zoe kik altijd geere ne kîer mee zuu nen F-16 meeggevlogen hên."

- "Dju," zegt Termont, "da goat op euwe leeftijd wel nie simpel zijn, moar 'k kenne nog wel nen uuge piet bij Defense, da komt in de saccoche."

En effectief, twie weke loater wordt Geraar thuis opg'hoald deur nen otto van 't leger en wordt jij noar Kleinen Brogel gebrocht. Ze steken hem doar in een pilotenkostuume, zetten hem nen helm op zijn huufd en installeren hem in 't achterste van de cockpit van den F-16. De piloot zegt hem dat hij nieverst nie an mag kome, start de moteur en doet de kappe toe.


Ze beginne noar de startboane te rije, en de piloot huurt in zijnen intercom Geraard zegge: "'k hoad gepeisd, 'k hoad gepeisd."

Diene piloot vindt dat nogal curieus, moar hij zegt er niets nie van. Ze stijgen op, en ze zijn nog gîen duusd voet huuge, of da klinkt alweere van: "'k hoad gepaasd, 'k hoad gepaasd."

Ze droaie nen bocht, en weere goat da van: "'k hoad gepeisd, 'k hoad gepeisd."

Diene piloot die begint wat stunts te doen om bompa te doen zwijge: loopings, rolls, immelmans, hij trekt guul zijne reeziester ope.

Klinkt da van vanachter "Dat en hoa 'k nie gepeisd, djuu, nîenok, dat en hoa 'k nie gepeisd."

Enfijn,  hij landt. Oas de vlieger stillestoat doet hij de kappe open, en vroagt hij gepikeerd an Geraar:

- "Zeg, pépé, wat woas da doar guul den tijd van: 'k hoad gepeisd, en tons van dat en hoa 'k nie gepeisd?"

- "Wel," zeg Geraar, "da'k in mijn broek ging schijten, dat hoa' k gepeisd, moar dat tot in mijne nekke gijng luupe, dat en hoa'k nie gepeisd."

                                                                               

Reezonnement


Der zitte drei mannen te reezonneere op café over wien dat der de meinschen zoe gemoakt hên.

Zegt den ieste:

- "Volgens mij woas da nen mekanicien. Kaak ne kîer hoe goe dan die gewrichte in malkoar zitte."

- "Ba nient," zegt numero twieë, "da woas nen elektricien, kijk moar noar d' hessens en de zenuwe!"

Zegt den derde:

-"Ik pijze da't nen urbanist moe geweest zijn: wie zoet er anders een griole legge twis deur een recrejoasegebied?"

                                                                              

Pépé es duud


Pépé es gestorve, en Sofietse, de kleindochter van 17 joar komt bij bomma op bezoek veur z' een beetse te truuste.

- "Bomma," zegt ze, "van wa es pépé eigentlijk gestorve?"

- "Choh, mijn kind," zegt bomma, "hij es gestorve binst damm' an 't vrije woare."

- "Allé bomma," zegt Sofietse, "op ulderen êwerdom nog vrije?"

- "Joam," zegt bomma. "Alle zondagmorgende, binst dat de paster zijn klokke luidt: 'bim' - der in, 'bam' - der uit. En oat dienen onnuuzeleere mee zijn soepkerre nie van 'bim-bim-bim' veeurbijgereeje, pépé zoe nog geleefd hên!"

                                                                               

Openboare zedeschennesse


Nen agent, op ronde, stopt bij nen auto woar  dat de chauffeur, strontezat, tegen de deure van zijnen otto stoat te piessen...
- “Helaba manneke ... openboare zendeschennesse!!! ... Dat es tons 300 balle.”
De zatlap betoal mee een briefje van 500,- en den agent wilt hem 200,- weeregeve..

 1. -“Loat moar zitte”, zegt de zatlap, “‘k moe nog kakken uuk!”

                                                                                   

Wespestek

Een chique kakmadam arriveert in heuren BMW coupé bij den dokteur, achter da ze gestoken was deur een wespe.


Dokteur:
“Woar zijde gij gestoken madam?”


 Zij: “Choh,  dokteur, da kanne kik eu nie zegge zeun, want tons schaame’k mij duud...”


Dokteur: “Maar allee, madam, ik moe da toch écht wete zul, anders kanne kik niets veur eu doen”


Zij: “Nîe dokteur, oas d’ander meinsche da wete tons worde kik uitgelachen en schoame’k mij duud.”


Dokteur: “Luistert, madam, ik hê een geheimhêwdijngsplicht, dus ik zalle neu toch echt tegen niemand goan zeggen woar dan z’ eu gestoken hên, woar?...”


Zij: “Ok tons, awel ... in den Aldi...”

                                                                                 Mondelijng exame


Een wrîe schuune sexy geklîede studente, nogal provokatief aangepoaterneerd, doe eur mondelijng exame aan den unief. Ze komt binne en de prof est er een beetsen van aangedoan en begin wa te broebelle binst dat hij heur een vroage stelt.


"Oeps" antwoordt da maske, “kweetet nie, menier de professer, die lesse hê kik nie gelîerd...

 

"Ok", antwoord de prof, "'k zal eu een ander vroage veurestelle, òf... ne rendez-vous mee mij. Ge meug kieze..."

 

't Meiske wordt een beetsje ruud, moar antwoord toch: "Awel menîer de professer, 'k hê tons tochl iever ne rendez-vous!"


"Ok", antwoord de prof: "Tot tenoastejoar!".

                                                                                   

Ruukapke


Ruukapke moe deur 't gevoarlijk bos noar heur bomma goan. Heur ma hee heur gezeid dat ze moe oppasse veur den boze wolf mee zijn gruute muile, zijn gruut uures, en zijn gruut uuge.

Wa groaide gij: z' es nog moar goe vertrokke of wie kom ze doar tege? De wolf!

- "Veur wad' hedde gij zuu gruut uures?"
- "Dadd' es veur eu beter t' huure"

Al mee ne kîer zie Ruukapke dat de wolf van die kleine piepuugskes hee...

- "Veur wat hedde gij van die kleine piepuugskes?" vroag Ruukapke.

 1. -"Ah, gij dwoaze kalle, ziede gij nie da'k aan't kakke ben!"

                                                                                   

Vroagstîrtses


- “Hoe êwd es eu pa?”

- “12 joar.”

- “Allee, da kan toch nie!...”

 1. -“Nie? Hij es moar pa geworden oaze kik gebore ben.”


 1. -“Hoe zoede gij iemand hîete die moar blijft deurebabbele tzelfs oast er gîen katte nie mîer g’ intresseerd es?”

 2. - “Ik zoe zegge: nen schoolmîester”


 1. -“Hoe zoede gij krokodille schrijve?”

 2. -“K-R-OO-K-OO-D-I-L-E..

 3. -“Dat es nie zuust!”

 4. -“Da kan wel zijn, moar g’ hêt gevroagd hoe da KIK da zoe schrijve...”

                                                               

Twie standbeelde


Twie standbeelde, die nen bluute vent en een blute madam veurestelle, stoan al een îewigheid rechtover malkoar in ‘t park. Een poar honderd joar achter dan ze doar neeregezet zijn, komt er nen engel noar benein. Mee îen enkel handgeboar wekt hij de beelden tot leve...


De engel zegt: "Ik ben gezonden om ulder vroage om te keune bougeere in te willigen. Moar opgelet! Ge moet rap zijn, ge krijgt moar een kortierke, en doarachter worde gulder alle twîeë were stîenene standbeelde..."


De man en de vrêwe kijken ne kîer noar malkoar, hulder uuge glinsteren op veurhand al van amuzementt, ze bleuzen alle twîeë een beetse, en verdwijnen in de struiken om te doen woar dan z’ al zuulank noar verlangd hoan.


Ter es doar nogal wa geritsol in de struike en zeven minute loater zijn ze doar al were. Den engel lacht: "Ah, da woaren moar zeven menuten, veur wa goade nie were, en doede’t nog ne kîer?"


De twîeë kijken ne kîer noar malkoar... Zegt de vrêwe: "Ja, neu dadde’t zegt, eigentlijk, veur wa nie? Moar neu moede gij die duive vasten hêwe en schijte kik op heure kop!”

                                                                                

Den tram


De zeune van ne rijken Arabische scheik studeert an de Gentschen Unief. Achter een moand schrijft hij aan zijn voader: "Gent es wrîê schuune, de meinsche zijn nie gelijk bij ons, moar goed en gemakkelijk veur mee omme te goan. 'k Ben zuust van tijd tot tijd een beetse beschoamd, oaze'k mee mijne gêwene Mercedes noar den Unief rije en de proffen zuust uit den tram stappe..."


Achter een poar doage komt er ne check van een miljoen euro toe van zijn êwers, mee een berichtse: "Moakt ons nie ten schande en kuupt eu uuk nen tram!"

                                                                               

Den boas


Nen afdielijngs-chif hee een plakoat op de deure van zijnen bureau g’ hange:


“HIER BENNE KIK DEN BOAS!”


Oast hij werekomt van t’ ete, hangt er een pos-itje neefest:

Eu vrêwen hee gebeld, ze wilt heur plakoatse were...

                                                                                

Personîelsfieste


1 december


Aan al de medewirksters en medewirkers,
ik ben blije ulder te keune meedîele da ‘t Kestfîeste van de firma zal deuregoan in ‘t Argentijns steakrestaurant. Ter zal kestversierijnge zijn, en een orkestsje zal kestmuziek spele. Ontspant ulder en geniet van den oavond. Onzen boas goa hem in ‘t Kestmanneke verklîen en de kestverluchtijnge omsteke.
Ge meug kadootse veur malkoar meebrijnge, oan ze de weerde de 20 euro nie overschreide.
‘k Weinsch ulder en ulder famielde ne zaligen Adventstijd!

Louise van de personîelsdienst


2 december


Aan al de medewirksters en medewirkers,
In gîen geval meugt de mededîelijnge van gistere ons Turksche collega’s isoleere. We zijme der ons van bewust dan ulder fîestdoage nie guul conform lupe mee d’ onze. Doarom goame de noame van ons fîeste veranderen in ‘eindejoarsfîeste’. Ter zulle dus gîene kestenbuum en gîen kestliedses zijn. ‘k Weinsch ulder en ulder famielde nog een schuun joareinde.

Louise van de personîelsdienst


3 december


Aan al de medewirksters en medewirkers,
Ik neme kennesse van nen discreten tip van een lid van d’ Anonieme Alcoholiesten, die een ‘druuge’ moaltijd veurestelt. ‘k Ben blije van zijne wens te keune vervulle, moar ‘k hê der hem op geweze da zijn anoniemiteit tons nie mîer gegarandeerd es. Verder dîele’k ulder mee da ‘t geve van kadoo’s deur de road van bestuur afgeschaft es: 20 euro vinde ze te vele...

Louise van de personîelsdienst


7 december


Aan al de medewirksters en medewirkers,
Op vroage van ienigte personielslede van ‘Weight Watchers’ krijge de dieë een zitje verre van ‘t buffet. De zwangere vrêwe een toafelke dichte bij de WC’s. Homo’s en lesbiennes meuge neefest malkoar zitte, of krijgen een toafelke veur ulder allîene versierd mee een boekeetse blomme.
Eindelijnge neu iederîen content?

Louise van de personîelsdienst


9 december


Aan al de medewirksters en medewirkers,
We goan vaneiges de ruukers en de niet-ruukers van malkoar schîen, deur de ruukers in een tente veur ‘t restaurant te zette.

Louise van de personîelsdienst


10 december


Aan al de medewirksters en medewirkers,
Vegetariërs! Op ulder hê kik gewacht. Het es mij zuust îender of da’t ulder neu past of nie: we goame noar ‘t ‘Steakhouse’!!! Ge keunt, oas ge wilt, noar de kluute lupe moar den 20en december meugde kome oas ge zuu verre meugelijk van de ‘grill des doods’ en zuu dichte meugelijk bij de salad bar goat goan zitte. Frit ulder goeste aan de rêwe tomatte. Doarbij: tomatten hên uuk ulder gevoelens. Ze tsiepen oas ge z’ opesnijdt. Ik hê dat al g’ huurd...
‘k weinsch ulder allemoal nen beschetene Kestdag, zuupt ulder te pletter en krepeert.

Louise de schotelvodde van de personîelsdienst


14 december


Aan alle medewirksters en medewirkers,

Ik magge zeker zegge da’k in noame van ulder allemoal spreke oaze’k Louise van de personîelsdienst spoedige beterschap weinsche in ‘t sanatorium. Geeft heur een beetse ‘soutien morale’, en schrijft heur zuveel meugelijk koartses.
De direkse hee ondertusse ‘t Kestfieste afgebloaze en geeft hulder in de ploatse nen halven dag betoald verlof.

Gerard, den interimverantwoordelijke van de personîelsdienst

                                                                                   

Geluufsovertuigijnge

Jantse: - "Mijn pa zit in 't priezon veur zijn geluufsovertuigijnge."

Pietse: - "Hoedadde?!"

Jantse: - "Hij geluufdege dat hij zijn belastijnge nie moest betoale..."

                                                                                  

Kort en goe, in ‘t Gents...


- “Weete gij hoe da’t komt dan maseurkes gîene soetjên droage?”

 1. -“God ondersteund alles!”


- “In wa hedde gij eu verklîed mee carnaval?”

 1. -“In een badkuipe!”

 2. -“Wow, een beetsen ingewikkeld, hein?!”

 3. -“Bij nîent, ‘t es wrîe gemakkelijk: ‘k liete kik mij geweun volluupe...”- Cipier: “En, hoe voeld eu hier?”

 1. -Gevangene: “Ah, gelijk thuis, hein: ‘k hê hier uuk niets te zegge..."


                                                                               


Georgette  en Adrienne

Adrienne:  “Maurice  heeft mij gistere gevraagd veur uit te goan. Ik wete dadde gij passeerde weeke mee hem uitgeweest zijt en daarveure wildege kik eu îest spreken veurda kik hem mijn antwoord geve.”

 

Georgette: “Wel, ik ga ‘t eu ne kîer vertelle. Gij woar zuust wig en hij kwam klokslag te zevene toe, super geklîed, lijk nen echten hîere, en hij hoa nen manjiefieken boekee blomme mee veur mij! Buite, stond er een super-de-luxe limousine, mee chauffeur in uniform!     
Hij nam mij mee uit ete... Ne fantastischen diner mee alles der op en der an: Krifte, champagne, deesîr, en nog wat afzakkerkes.
Tons zijme noar ne prachtige show geweest. Echt, Adrienne, ik hê zuu genoten da kik van plezier koste stirve!    
En uiteindelijk kwamen we were bij 't appartement  en doar veranderdeg’ hij in een echte wilde bîeste!... Compleet zot! Hij scheurdege mijn dier klîed van mijn lijf, en nam mij daarachter tefrente kîers!”

Adrienne:  “Oeioeioei!... ge wilt dus zeggen da kik beter nie mee hem zoe uitgoan?”  

 

Georgette: “Ah, bij nîenoak!... Ik wille zuust maar zegge, dadd’ eu dierste klîed nie moet aandoen!”

                                                                                

Dichter

Op nen dag wandeldege nen bekenden dichter mee zijne moat veurbij een huis waarop vermeld stond dat er uut ne kîer nen dichter geweund hoa.


- "'k ben kerjeus  wa dan ze boven mijn deure goan zetten, oaze'k duud ben...", mirktege den dichter peinzend op.


- "Te kuup of T' huure", was 't antwoord van zijne moat.

                                                             

Nie geneze? Geld were!


Nen ingenieur is al drei joar wirkluus en krijg ‘t lumineus idee veur ne medische praktijk t’ opene. Hij hangt een plakoatsen aan zijn deure:


VOOR 50 € GENEES IK JE!

NIET GELUK: 100 € TERUG!


Een echten afgestudeerden dokteur peist dat hij ezuu gemakkelijk 100 € kan verdienen en springt ne kîer binne...


De dokteur: “Ik hê mijne smoakzin verlore.”

Ingenieur: “Infirmière, breing mij ne kîer ‘t flaske n° ‘22’ en geef menîere doar ne kîer drei druppolkes van.”


Den dokteur “Jèèch, ah moar dat is nafte, dedzjuu!”

De ingenieur: “Profiesejat, menîer! G’ hêt euwe smoakzin were! Dat es tons 50 €.”

Den dokteur, g’ ambeteerd, betoalt  50 € en kuist zijn schupp’ af.


Een poar doage doarachter est hij doar were.


Den dokteur: “‘k Peize da’k mijn geheuge kwijt ben, ‘k kanne mij niets ne mîer rappeleere...”

De ingenieur: “Infermière, breng mij ne kîer flaske n° 22 en geef menîer doar ne kîer drei druppolkes van!”

Den dokteur: “Ola!... 22?... Dat es toch were die nafte nie?...”

De ingenieur: “Ah, Proficiat, menîere, G’ hêt eu geheuge were! Dat es tons 50 €”

Den docteur betoalt da, wrîe tege zijn goestijnge, en luupt duu van collère buite...


Een poar doage doarachter est hij doar were, zeker wete van zijn verloren cens were te krijge.


Den dokteur: “Wilde neu wa wete: Ik hê mijn zicht verlore. Ik zie allîene nog moar woazige vorme.”

De ingenieur: “Oesje, nîe, doar hê kik gîen geschikt medecament veure. Ge krijgt dus van mij 100 €.” ... en hij geeft hem twee briefjes van 5 €.

Den dokteur: “Hélaba, moat, wacht ne kîer een beetse..., dat is moar 10 €, hein!”

De ingenieur: “Proficiat, menîere! Ge keun were zien!. Dat es tons 50 €!”

                                                                           

3 Texaanse chirurgen discuteren ninst dan z’ aan ‘t golfe zijn...


Zegt den îeste :


"Ik ben de beste chirurg van Texas !

Ne concert-pianist verloor overloast 7 vijngers bij een accidentl, en ik hê z’ er allemoal weer aangenoaid en morgen speelt diene virtuoos een privé-concert veur d’ Engelse Queen !"

Zegt den twîede :


"Maar manneke toch, ne jonge gast verloor bij een accident alle twiêë zijn oarmes en zijn bîene. ‘k Hê ze der weer aangenoaid en 2 joar loater wont hij de gêwe madoalde op d’ Olympische Spelen !"


Zegt den derde :


"Moar jonges toch, wa zijde gulder toch amateurs...

Een poar joar lijn reed er hier in Texas ne cowboy volledig stoned en bezopen, frontaal onder nen trein. Al wa dat er nog overbleef was zijn bluute konte en de moane van zijn peerd. Ik hê alles weer aanîengenaaid en vandoage est hij President van Amerika !"


                                                           

 

 Een man ziet îen vane zijn êwe moate in ne rolstoel zitte.

 

- “Wat ester mee eu gebeurd?” vroagt hij, waarop de andere antwoordt :

 

- “Een accidentl mee mijnen otto ! De dokteurs hên gezeid da’k guul mijn leve verlamd goa blijve.”

 

- “Maar man, dat is niet te geluuve!... Dat is verschrikkelijk!....”

 

Waarop den anderen aan zijn mêwe trekt en in zijn uure fluistert :

 

“Aan niemand  zegge, ‘t moe een gejeim blijve. Ik mankeer eigelijk niemendalle. Ik doe da zuust moar veur de priem van de verzekerijng t’ incasseren, en geluuf mij, da wirkt!”

 

"Moar ge keun toch guul eu leeve nie geboare dadde verlamd zijt ?!”

 

"Vaneiges nie!... Te noaste weeke goa ‘k op bedevoart noar Lourdes!!”

                                                                            

Mazouttankhumor

1e gebuur: ‘t Es nu dedzjuu al den twiede kîer dan ze ‘t snachts mijne mazouttank kome leeghoale.

2e gebuur: Bij mij hên ze dat uuk al tefrente kîere gedoan, moar neu stoat er een gruut plakoat, mee in koeie van letters: MAZOUT HIER!...

1e gebuur: Ah, ge zij gij nie goed zekers?! Neu moen ze tzelfs nie mîer zoeke!...

2e gebuur: Niens, moar da stoa NIE bij mijne mazouttank, moar bij mijnen BEERPUT. Z’ hên hem al twie kîer kome leegzuige!...

2e gebuur: Bij mij hên ze dat uuk al tefrente kîere gedoan, moar neu stoat er een gruut plakoat, mee in koeie van letters: MAZOUT HIER!...


1e gebuur: Ah, ge zij gij nie goed zekers?! Neu moen ze tzelfs nie mîer zoeke!...


2e gebuur: Niens, moar da stoa NIE bij mijne mazouttank, moar bij mijnen BEERPUT. Z’ hên hem al twie kîer kome leegzuige!...

                                                            

Twee vriendinnen :

- “Van welke schrijver hêwde gij ‘t mîest?”

- “Van mijn lief.”

- “Ah,moar ‘k wiste kik niet dat jij schrijver was. Wat schrijft jij zoal?”

- “Cheques...”

                                                            

Juf : “ De leeuw is de koning van de dieren. Hij vreest maar één enkel ander dier.

En dat is ….. ?”

 Jantse: “De lîeuwinne juffrouw.”

                                                            

- "Mijn vrêwe en ik zijn al wrîe veel joaren getrêwd, en iedere kîer oaze’k thuis kome,

 Geef ze mij nog altijd nen toes!"

 1. -Zijne moat: “‘k Kenne da: Alcolcontrole ... "

                                                            

Bij den tantiest

Jantje hee thalvertwieë een afsproake bij den tantiest.Ten dreië es’t nog altijd zijnen toer nie. Hij goa noar de balie en vroagt wannîer da’t an hem es...

 1. - “‘t Zal sebiet an eu goan zijn” zegt ze.

Achter een uure es’t hem verlîed en goat hij were noar de balie. ‘t Zelfste liedse:

-“‘t Zal sebiet an eu zijn, manneke, nog een beetse pasjense...”

Achter twîe uren es’t hem  beu verlîed en steekt hij de deure van den tantiest ope.

-”Awel docteur, wannîer goat dat hier an mij zijn?”

 1. -“Choh, da kan nog wel een tijdse dure, manneke, ter zit hier îene van den gejeimen dienst en die vertikke’t verdomme van zijne mond ope te doen!...”

                                                            In ‘t UZ...

Stagiairke mee nachtdiens op de spoed...

Vroagt zijne stagemîester : “En, jonge, iet gebeurd?”

- “Bah... ja, iemand mee een beetse korses, overal een beetse zîere, weet wel...”
- “En, wat hedde gedoan?”
- “Bah, beetje Paracetamol veurgeschreeve, weet wel, woar kome z’ allemoal nie veur binnen, hein?”

- ”Goe jonge...”
- “En, anders nog iets?”

- “Bah... îenen die een beetse te veel g’eeten hoa, ‘t zuur aan zijn moage, beetse brande, weet wel...”
- “En, wa hedde gedoan?”
-”Bah, een beese Motilium en Zantac veuregeschreeve...”

- “Goe jonge...”
Anders niet da'k moe weten?

 1. -“Bah, een koeketiene, 24 joar, goe gedroaid van uures en puute, speelt hier al heur klîeren uit, zegt teege mij : “dokteur, 'k hê in 2 joar nog gîene vent gezien....”
  - “En wa edde doar mee gedoan?
  - “Bah, uugdruppelkes voeuregeschreeven, hein...  Tja, ...”

                                                              

Leve de belastijnge!


Een vliegtuig stuikt nere in de stille Zuidzîe. Îen koppel kan hulder redden op een onbeweund eiland. Niets wijst erop dat z’ uut nog zulle gevonde worde.

Man:  “Zoetse, hedde gij onze inkomstenbelastijngen betoald veur damme vertrokke zijn?'
Zij: “Nienoak...”
Man: "Hedde gij ons onroerende voorheffijnge betoald veur damme vuurt gijnge?"
Zij: “Nienoak...”
Man: "En ons verkeersbelastijnge tons uuk nie?..."
Zij: “Ah bijnîenoak, gij”

De man sprijng rechte, sloa zijn oarmes rond heur en begint heur enthoesiast te toezen.

Zij: “ Veur wa zijde gij neu zuu blije?!”

Man: “Oef! Neu zulle z’ons zekerst vinde!!!!”

                                                              

Dialect? Nie veur mee te lache!

                 


OPSLAG


Marie wirktege al îenigste weeke als meise-veur-alle-wirk in de gruute villa mee nen enormen hof van ne stijnkend rijken directeur van ne multinational. Ze vond dat ‘t huugen tijd was veur ne kîer wa opslag te vroage aan heur boazinne.


Die was ezuu een beetsen heure kluts kwijt.

- “Veur wa zoe kik eu neu opslag moete geeve?!”

- “Awel”, zei Marie, “doar zijn drei goeie reedes veure. D’ îesten es, da kik veel beter kan strijken of te gij.”

 1. -“Wien heet er eu gezeid dadde gij beter keun strijke of te kik?”, zei madam, nog nie weinig op heur tîen getrapt.

 2. -“Ah, euwe man, madam!”

 3. -“Ah, zit da zuu?! En wa mag de twîede reede wel zijn?...”

 4. -“De twîede reeden es, da kik veel beter kan kooke dan tegij.”

 5. -“Zîever in pakskes. Wie zegt er da?!”

 6. -“Ah, euwe man, madam.”

 7. -“‘t Es nie woar... En wa mag de derde reede wel zijn?”

 8. -“Awel, de derde reeden es, da kik veel beter in ‘t bedde ben dan tegij, madam.”

 9. -“Wablief?... Wa zegde gij doar!... Hee mijne man da gezeid?!”

-”Nê, nîe, madam,... den hovenier!”


Hee ze toch wel heuren opslag gekreege zeekers...


                                                               


 1. -"Mijn vrêwe es eindelijnge uitgeschied mee noagelbijte"
  - "Hoe hedde da keune flikkeren?!"
  - "'k Hê heur valsche tande wiggestooke!..."

                                                               

 1. -"Zeg, hedde gij al van de gruuten teegeslag van Bert g' huurd?..."
  - "Nîenoak..."
  - "Hij est er mee mijn vrêwe vanonder..."

                                                              

Snob teege kunstschilder:
- "'k Zoek iets goekuup, in d' olie."
kunstschilder:
- "Kuupt eu een duuske sardiene..."

                                                              

 1. -"Lije kik aan een zeldzoame ziekte, docteur?"
  - "A bij niech, madam, 't kirkhof ligt er vol van!"

                                                              

- - “Allooooooo!!... Polieieiese?!  ALARM!... Zend sebiet ne fliek, ter zit een katt’ in mijn huis!...”

 1. -- “Hoe wilde zegge: ter zit een katt’ in mijn huis??”

 2. -- “Awel, een katte nondedzjuu! Een kwoaje katte! Weete gij, nie wa dadd’ een katt’ es?! Z’ es mijn huis binne gekomen en ze kom noar mij!”

 3. -- “Een menuutse, ‘k verstoa’t nie, ge wil zegge nen dief?”

 4. -- “Moar nîê gij, een KATTE nondedzjuu, een KATTE!... Miauw, miauw, miauw!!!”

 5. -- “Moar allee, wa est er neu danzjereus an een katte die noar eu komt?”

 6. -- “ Ze goa mij duud doen! Mij opfritte! En gij goat responsoabol zijn! Gulder miljaardedzjuusche dwoazekluute!!”

 7. -- “Zeg, wie est er doar an den telefon?!”

 8. -- “De poapegoai miljaarde, de poapegoai!!!”

                 

Ne zatlap komt in Brussel mee zijne vélo toe in de Wetstroate en parkeert hem teege’t hekke van ‘t Parlement. Sebiet est er doar nen agent die hem zegt:


 1. -“Moat, ge keund hier euwe vélo zuu moar nie zette, ge zijt hier aan ‘t parlement. Hier kome de keunijnk, de ministers, de senatoren, de volkvolksvertegewoordigers en ander belangrijk volk verbij...”


 1. -“Ge moet nie benijt zijn menîer den agent, ‘k goa hem wel op slot doen.”

                                                              

- “Veur wa pakte gij ne foto van eu ma en eu a mee noar ‘t schoole?”

 1. -“Awel, den directeur hee gezeid dat hij mijn ma en mijn pa ne kîer zoe wîlle zien...”

 2. -                                                                              

Tsjeef komt al jammerend weere van den telefon.

- “Wa scheelt er dan, Tsjeef?”

 1. -“Choh, mijn voader es overleede...”

Achter 10 menuute wordt hij weere gebeld.

 1. -“Wel, wa scheelt er neu?”

 2. -“Mijn broere zijn pa es uuk duud!”

 3. -                                                                           

Jantse kom loate weere van ‘t schoole en zijn pa es wrîe kwoad.

 1. -“Awel, woar hedde gij zuu lank gezeete?!”

 2. -“‘k Hê moeten overblijve. Mijne moat zat te ruuke.”

 3. -“Leugeneere! Doar moede toch nie veur noarblijve?!”

 4. -“Toet, ik hoa hem omstooke...”

 5. -                                                                           

Gieregoard teege zijn vrêwe:

 1. -“Marie, giet ne kîer ne liter woater bij de soepe! We krijgen overkomste!”

                                                                             

Dom blondje hee heur twie huisdiere duud gedoan: z’ hee heure veugel van den balkon gesmete en heure vis verdronke...


                                                                                           


ONTMOETIJNGE


Twie moate kome malkander teege.


 1. -“Hoe es’t mee Zozif? 'k hê hem al lank nie mîer gezien..."


 1. -"Moar die es toch duud, Kamiel."


- "Choh, da  wist ‘k nie. Wannîer tons, en wa hee’t hij g’had?"


- "Awel, Hij leed aan een hertziekte en tons hee’t hij ne 'pezewever' gekreege. Dat was allemaal goed en wel, ze hoan ne ‘runderfoto’ gepakt en ter was niets op te zien. Doarachter zat hij in zijn rechter knien mee ne pijnlijke 'musicus' die moar nie wildege geneeze. Daar kwam nog nen ‘bungalow’ bovenop in zijn leins. Achter îenigste  moanden wierd hij ziek aan zijne 'protestant'. En nu is hij duud. 'k ben hem nog goan groeten in ‘t ‘dolfinarium' op Mariakirke .

Hij lag doar vrie schuune 'geopenbaard' en ‘k ben uuk nog noar de begrafenisfîeste geweest in de Sinboafskattedrol. De paster hee een schuun 'homofilie' g’hêwen over hem. Achter de vierijnge wierd hij nie op ‘t kerkhof begroaven. Ze brochten hem naar de 'crêmerie' in Lochristie. Hij kreeg doar een 'verrassijnge” 


                                                                                          

UURAPPARAAT


Den dokteur schrijft een huurapparaat veure aan een êw peetse. De man ziet er echter irg tegenop om dat uurapparoat te droagen, moar, omdat hij inziet dadde’t hoast nie keun zien zitte, besluit hij veur ‘t toch te probere. Een moand loater komt hij weeren op controle.

-"Hoe gaat het?" vroagt den dokteur.

-"Awel, ik hê passeerde moand dijngen g’hoord die kik nog nuunt nie g’huurd hê."

-"Maar dat is prachtig!" zegt den dokteur. "En wat zegt uw familie doarvan?"

-"Oh, ik hê ‘t hulder nog nie gezeid... Ik amuseere mij zot, en ‘k hê mijn testament al vier kîers veranderd."

                                                                                               

TANDENBUSTOL

In ‘t zothuis luupt er ne zot rond mee nen tandenbustol aan een kuurdeke.

 1. -docteur: “Alles in orde mee euw hondsje?!...”

 2. -Zot: “Moar allee, docteur, dat es toch gîen hondsje! Ge ziet toch wel dat da nen tandenbustol aan een kuurdeken es?...”

Den docteur peist: den dienen es verre geneeze...

Oas den docteur achter ‘t hoeksken es...

 1. -zot, teege zijnen tandenbustol: “Den dienen hemme goe bij zijn kluute g’had, hein, Bobby?!”

                                                                                              

DOCTEUR

 1. -docteur: “‘k Hê slecht nieuws veur eu... ‘k Ben benijt dadd’ aan ‘t stirve zijt en dadde nie veele ne mîer tegoed hêt...”

 2. -patient: “Coh, nîe... Dat es wrîed! Hoe lank hê’k nog

 3. -docteur: “10...”

 4. -patient: “10 moande?... Weeke?... Doage?...”

 5. -docteur: “10.., 9..., 8..., 7..., 6..., 5...”

                                                                                               

- Man: "hê kik mij doar neu op de mort toch ne slag gesleege: 5 nieuwe vélobande gekocht veur drei kîere niemendalle!...

- Vrêwe: "Ah wa goade doar mee doen? Gen hêt verdomme gîene vélo?!..."

 1. -Man: "Hoe? En toens? Ge droag gij wel ne soutien, dat es 't zelfste."

                                                                                                                                                                                        

Jantje komt al lachend thuis van ‘t schoole.

- Pa: “veur wat luupte gij zuu hard te lache?”

- Jantje: "’k Hê toch wel al straffe gekreege zeekers!..."

- Pa: "En wa est er doar zuu wrîe gîestig aan ?"

 1. -Jantje: "‘k moe honderd kîere schrijve IK BEN EEN EZEL en gij moet dat van ondertîekene!...”

                                                                                               

 1. -"Choh, ... mijne kleine hee op 't schoole  zijnen inktpot uitgedronke, docteur!"

 2. -"Zuust. En wat hedde tons gedoan?"

 3. -"'k Hê hem vloeipapier doen eete!"                                                                                              

                  ☻

                                                                           -Man van de belastijnge: ”Dat hoade gepeisd.

Die manne van de belastijnge keune soms wrîe gedienstig zijn. Z’ hoan aan nen belastingsplichtige gevrogd veur eennbeetsen explicoase te kome geeven over zijn angifte. Oan ze gedoan hoan zeie ze:

-”Menîere, we zullen nen taxi ver eu belle.”

-”Dat es nie vandoen, hîeres,” zei de man, “‘k hê nen otto.”

 1. -Man van de belastijnge: ”Dat hoade gepeisd...”

                                                                                               

Mijn liefste kind,


Ik neem de pen ter hand om u te zeggen dat ik ga schrijven. En ook om u te zeggen dat wij u zeer veel misschen. Want sedert dat gij weg zijt, zien wij dat gj er niet meer zijt.


Uw broer is getrouwd met een vrouw die gij goed kent: Zulma van Anna, van Cara, van Gusta. Zij is een zeer leutige. ‘t Is zij die ons zoo heeft doen lachen op de begrafenis van Bompa maar zij had wel veel gedronken en moest overgeven in die zak.


Eu klein broerke heeft een vijffrankstuk ingeslikt. Den docteur heeft maar 3,50 frank teruggevonden. Nu zit hij met den diarree. We hebben de gemeentepompiers moeten laten komen voor den beerput die overgelopen was, uit te zuigen.


Uw zuster Fernanda is alleen gaan wonen. Zij is lepsisch en zij drinkt te veel. Dan moet zij altijd overgeven, in een zak.


Onzen hond Médard is zijn staart kwijt. Zoveel te beter voor hem: nu kan hij hem niet meer tusschen de deur steken.


Gisteren was het kermis in het dorp. Er was koers voor ezels. Den burgemeester hee gezeid dat ‘t spijtig was dat gij er niet bij waart. Maar den burgemeester had veel te veel gedronken, en hij moest overgeven, in een zak.


Zozef van-ge-weet-wel... Hij is vermoord. Waarschijnlijk door moordenaars. Hij heeft drie messteken gehad in zijnen balg, in de richting van het hart. Den docteur heeft hem onderzocht en gezeid dat de eerste steek hem het leven heeft gekost. De twee andere waren gelukkig niet erg. Den docteur had veel te veel gedronken. En hij moast overgeven in een zak.


Anders gaat alles goed, uitgenomen met onze kat “Boeleke”, die juist overgegeven heeft en wij hopen van u hetzelfde.


De vader die u omhelst.